Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρόνο στον Τζόνσον δίνει η ΕΕ που θέλει να αποφύγει ένα άτακτο Brexit

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση δεν θα σπεύ­σει να απο­φα­σί­σει σχε­τι­κά με το αίτη­μα που δια­τύ­πω­σε απρό­θυ­μα ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπό­ρις Τζόν­σον για μια νέα ανα­βο­λή του Brexit, δήλω­σαν διπλω­μά­τες της Ένω­σης έπει­τα από μια 15λεπτη συνά­ντη­ση που είχαν σήμε­ρα. Το βρε­τα­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο αρνή­θη­κε χθες Σάβ­βα­το να διε­ξα­γά­γει ψηφο­φο­ρία για τη νέα συμ­φω­νία απο­χώ­ρη­σης την οποία δια­πραγ­μα­τεύ­θη­κε ο Τζόν­σον με την ΕΕ, κάτι που τον ανά­γκα­σε να ζητή­σει μια τρί­τη μετά­θε­ση της ημε­ρο­μη­νί­ας του Brexit. Μέχρι τώρα η ημε­ρο­μη­νία αυτή ήταν η 31η Οκτωβρίου.

Σε μια συνά­ντη­ση που είχαν πρε­σβευ­τές από τις 27 χώρες μέλη που θα απο­τε­λούν την ΕΕ μετά το Brexit, οι διπλω­μά­τες απο­φά­σι­σαν να προ­ω­θή­σουν τη συμ­φω­νία του Τζόν­σον στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο προ­κει­μέ­νου να λάβει την απαι­τού­με­νη έγκρι­ση. Το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο συνε­δριά­ζει στο Στρα­σβούρ­γο αυτή την εβδομάδα.

«Ανα­ζη­τού­με περισ­σό­τε­ρη σαφή­νεια προς το τέλος της εβδο­μά­δας, ελπί­ζο­ντας πως μέχρι τότε θα δού­με επί­σης πώς εξε­λίσ­σο­νται τα πράγ­μα­τα στο Λον­δί­νο», δήλω­σε ένας υψη­λό­βαθ­μος διπλω­μά­της της ΕΕ.

Ένας άλλος διπλω­μά­της προ­σέ­θε­σε πως η συνά­ντη­ση ήταν πολύ σύντο­μη: «Καμία ερώ­τη­ση, καμία συζή­τη­ση. Αναμένουμε».

Ο πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Ντό­ναλντ Τουσκ δήλω­σε χθες πως έλα­βε το αίτη­μα για παρά­τα­ση και πως τώρα θα συζη­τή­σει με τις ευρω­παϊ­κές πρω­τεύ­ου­σες πώς θα αντιδράσει.

Αν και έχουν κου­ρα­στεί με την περί­πλο­κη δια­δι­κα­σία του Brexit, οι ηγέ­τες της ΕΕ θέλουν να απο­φύ­γουν ένα άτα­κτο Brexit χωρίς συμ­φω­νία και δεν θεω­ρεί­ται πιθα­νό να απορ­ρί­ψουν το αίτη­μα για παρά­τα­ση. Ελπί­ζουν ότι η συμ­φω­νία μπο­ρεί εντέ­λει να εγκρι­θεί στο Λονδίνο.

Μετά τη χθε­σι­νή άρνη­ση του βρε­τα­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου να εγκρί­νει τη συμ­φω­νία του Τζόν­σον, ο πρω­θυ­πουρ­γός έστει­λε μια επι­στο­λή προς την ΕΕ ζητώ­ντας ανα­βο­λή του Brexit, όπως προ­βλέ­πει ένας νόμος έχει εγκρί­νει το Κοινοβούλιο.

Ο Τζόν­σον, ο οποί­ος επι­μέ­νει ότι η Βρε­τα­νία θα απο­χω­ρή­σει από την ΕΕ στις 31 Οκτω­βρί­ου ό,τι κι αν γίνει, προ­σέ­θε­σε ωστό­σο άλλο ένα σημεί­ω­μα στο οποίο εξη­γεί ότι ο ίδιος προ­σω­πι­κά δεν επι­θυ­μεί την ανα­βο­λή την οποία χαρα­κτη­ρί­ζει «πολύ φθοροποιό».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο