Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρ. Κατσώτης: Οι ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη βαραίνουν τις κυβερνήσεις που υλοποίησαν την απελευθέρωση

Μεθο­δι­κή προ­σπά­θεια από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να θαφτούν οι αιτί­ες που οδή­γη­σαν στον θάνα­το 57 ανθρώ­πους στα Τέμπη, κατήγ­γει­λε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Χρή­στος Κατσώ­της, μιλώ­ντας στην Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής, στην ακρό­α­ση των τριών τελευ­ταί­ων υπουρ­γών Μετα­φο­ρών, σχε­τι­κά με την υλο­ποί­η­ση της σύμ­βα­σης 717 για την τηλε­διοί­κη­ση στον σιδηρόδρομο.

Ο Χρ. Κατσώ­της ξεκα­θά­ρι­σε ότι το ΚΚΕ δεν θα στα­μα­τή­σει να προ­βά­λει τις κύριες αιτί­ες, για τις οποί­ες έχουν ευθύ­νη όλες οι κυβερ­νή­σεις, ευθύ­νες που δεν μπο­ρούν να τεμα­χι­στούν, να συσκο­τι­στούν και να δια­χυ­θούν, τόνι­σε. Οι ευθύ­νες βαραί­νουν τις κυβερ­νή­σεις που υλο­ποί­η­σαν την πολι­τι­κή της ΕΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση, την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση του ΟΣΕ, την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του κερ­δο­φό­ρου τμή­μα­τος, τον δια­χω­ρι­σμό δηλα­δή της ράγας από το τρένο.

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ κατη­γό­ρη­σε τις κυβερ­νή­σεις ότι λει­τούρ­γη­σαν ως τρο­χο­νό­μος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων, επι­τρέ­πο­ντας για παρά­δειγ­μα στην «Hellenic Train» να λει­τουρ­γεί χωρίς να έχει δια­σφα­λι­στεί η ασφά­λεια των μετα­φο­ρών και με τερά­στιες ελλεί­ψεις προσωπικού.

Στη συνέ­χεια έθε­σε συγκε­κρι­μέ­να, αμεί­λι­κτα ερω­τή­μα­τα όπως ποιες ήταν οι ενέρ­γειες για τα συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας και τι ενέρ­γειες έγι­ναν για την εξα­σφά­λι­ση της ποιό­τη­τας παρα­δο­τέ­ων έργων από τις κυβερ­νή­σεις. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι ακό­μα τα συστή­μα­τα της σύμ­βα­σης 717 δεν έχουν παρα­δο­θεί. «Τι έκα­ναν οι κυβερ­νή­σεις για αυτό;» ρώτη­σε ο Χρ. Κατσώ­της, ενώ έθε­σε επί­σης ερω­τή­μα­τα σχε­τι­κά με το πώς ενέρ­γη­σαν οι κυβερ­νή­σεις απέ­να­ντι στις καταγ­γε­λί­ες για προ­βλή­μα­τα στην ασφά­λεια των μετα­φο­ρών από το 2016.

Την ίδια ώρα ανέ­δει­ξε τα τερά­στια κενά στα προ­σω­πι­κό που προ­έ­κυ­ψαν από απο­μα­κρύν­σεις έμπει­ρων εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιο­δο­τή­σε­ων που δεν ανα­πλη­ρώ­θη­καν. Συγκε­κρι­μέ­να κατήγ­γει­λε ότι υπάρ­χουν 1.348 κενές θέσεις, ενώ καλύ­πτο­νται βάρ­διες με υπε­ρερ­γα­σία. Κατήγ­γει­λε επί­σης ότι επι­κρα­τεί χάος στο κομ­μά­τι της γραμ­μής με ελά­χι­στους εργα­ζό­με­νους να είναι υπεύ­θυ­νοι για πολ­λά χιλιό­με­τρα γραμμών.

Αυτοί είναι οι παρά­γο­ντες των δυστυ­χη­μά­των, τόνι­σε, με κύριο παρά­γο­ντα την κερ­δο­φο­ρία και την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα, προ­σθέ­το­ντας ότι είναι εγκλη­μα­τι­κές οι ευθύνες.

Κλεί­νο­ντας, επι­σή­μα­νε την ανά­γκη να ανα­τρα­πεί η πολι­τι­κή αυτή από τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο