Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χυδαία επίθεση Μαξίμου σε συνταξιούχους και συνδικάτα για τη σημερινή απεργία

Τα συνη­θι­σμέ­να ασύ­στο­λα ψεύ­δη και παρα­πλα­νη­τι­κά συν­θή­μα­τα επι­στρά­τευ­σε σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση για να επι­τε­θεί σε εργα­ζό­με­νους και συντα­ξιού­χους που σήμε­ρα δια­δη­λώ­νουν ενά­ντια στον αντια­σφα­λι­στι­κό νόμο που εντα­φιά­ζει την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση για τους σημε­ρι­νούς εργα­ζό­με­νους και αυρια­νούς συνταξιούχους!

«Αυτό είναι το ασφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο που μετά από 12 χρό­νια δεν έχει περι­κο­πές. Αντί­θε­τα έχει αυξή­σεις» σχο­λί­α­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας ανα­φε­ρό­με­νος στην απερ­γία και συμπλή­ρω­σε  ότι υπάρ­χει υπο­κρι­σία από τους συν­δι­κα­λι­στές οι οποί­οι δεν διεκ­δι­κούν αλλά τιμω­ρούν την κοι­νω­νία. «Αυτοί που απερ­γούν σήμε­ρα είναι αυτοί που ουσια­στι­κά είναι ωφε­λη­μέ­νοι» υπογράμμισε.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όμως, το νομο­σχέ­διο της ΝΔ θωρα­κί­ζει το νόμο Κατρού­γκα­λου, δια­τη­ρώ­ντας όλες τις περι­κο­πές που αυτός έφε­ρε, όπως και τη διά­σπα­ση της σύντα­ξης σε «εθνι­κή» και αντα­πο­δο­τι­κή, όπου το κρά­τος θα εγγυά­ται μόνο για το τμή­μα της «εθνι­κής» σύντα­ξης. Παράλ­λη­λα, δια­τη­ρεί όλες τις περι­κο­πές που έγι­ναν από το 2010 στις συντά­ξεις, στις επι­κου­ρι­κές και στα εφά­παξ, καθώς και την κατάρ­γη­ση της 13ης και 14ης σύντα­ξης. Όλα αυτά, σε συν­δυα­σμό με την πρό­θε­ση της ΝΔ να ενι­σχύ­σει τον κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κό χαρα­κτή­ρα, οδη­γούν σε ένα ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα, στο οποίο ο εργα­ζό­με­νος θα ξέρει τι εισφο­ρές θα κατα­βά­λει, αλλά δεν θα γνω­ρί­ζει τι σύντα­ξη θα πάρει.

Ταυ­τό­χρο­να το Μαξί­μου μέσω κύκλων φτά­νει στο σημείο να χαρα­κτη­ρί­ζει «εκτός λογι­κής» το αίτη­μα για επα­να­φο­ρά της 13ης και της 14ης σύντα­ξης! Επι­τί­θε­ται στους απερ­γούς κάνο­ντας λόγο για «συν­δι­κα­λι­στι­κό παρα­λο­γι­σμό και για απερ­γί­ες φανε­ρά υπο­κι­νού­με­νες με καθα­ρά κομ­μα­τι­κά κίνη­τρα και στο­χεύ­σεις» και μιλά­ει για «εργα­το­πα­τέ­ρες».

Η κυβέρ­νη­ση ξεσπα­θώ­νει κατά των δίκαιων αιτη­μά­των για «επα­να­φο­ρά της 13ης και 14ης σύντα­ξης» για «κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, υγεία — πρό­νοια για όλους, απο­κλει­στι­κά δημό­σια, δωρε­άν και υπο­χρε­ω­τι­κή» για «επα­να­φο­ρά των ΒΑΕ, όπου έχουν καταρ­γη­θεί» και «τα αιτή­μα­τα αυτά είναι φανε­ρό ότι κινού­νται εκτός λογικής».

Η κυβέρ­νη­ση στο­χο­ποιεί κυρί­ως το ΠΑΜΕ ισχυ­ρι­ζό­με­νη πως «πρό­κει­ται για καθα­ρά αντι­πο­λι­τευ­τι­κή ενέρ­γεια από επαγ­γελ­μα­τί­ες εργα­το­πα­τέ­ρες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ», αφή­νο­ντας έτσι εκτός κάδρου την ηγε­σία της ΓΣΕΕ που με τη στά­ση της υπο­νο­μεύ­ει τον απερ­για­κό αγώνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο