Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χυδαία πρόκληση! Ευρωπαϊκή «οργάνωση αλεξιπτωτιστών» θα γιορτάσει την εισβολή των Ναζί στην Κρήτη!

Πρό­κλη­ση απέ­να­ντι στα αντι­φα­σι­στι­κά αισθή­μα­τα του λαού της Κρή­της και όλης της Ελλά­δας απο­τε­λεί η πρό­θε­ση της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης οργά­νω­σης «Ένω­ση Ευρω­παί­ων Αλε­ξι­πτω­τι­στών» να γιορ­τά­σει την αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή των Ναζί στο νησί το 1941.

Ήδη η εν λόγω οργά­νω­ση έχει κυκλο­φο­ρή­σει σχε­τι­κή αφί­σα με τον τίτλο «Kreta Memorial» ανα­φέ­ρο­ντας σχε­τι­κά με την εκδή­λω­ση που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις 17–23 Μαϊ­ου 2021:

«Πέρα­σαν ακρι­βώς 80 χρό­νια από τότε που επί­λε­κτοι αλε­ξι­πτω­τι­στές του Γ΄Ράιχ κατέ­κτη­σαν το νησί της Κρή­της. Δεν θα ξεχά­σου­με ποτέ τη γεν­ναιό­τη­τά τους»!!!!

kreta memorial1 1

Μια ματιά στην ιστο­σε­λί­δα της οργά­νω­σης (www.europeanparatroopers.org) αρκεί κανείς για να εντο­πί­σει κανείς σύμ­βο­λα που παρα­πέ­μπουν στη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία, όπως ο περί­φη­μος «σιδη­ρούν σταυρός».

Το ποιος και τι κρύ­βε­ται πίσω από την «Ένω­ση Ευρω­παί­ων Αλε­ξι­πτω­τι­στών» παρα­μέ­νει άγνω­στο, αν και το σίγου­ρο είναι πως στην ηγε­σία της οργά­νω­σης φιγου­ρά­ρουν και Έλλη­νες. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο συμ­με­τέ­χει ο κ. Γιώρ­γος Κασα­γιάν­νης, ενώ στην Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή οι κ.κ. Θωμάς Απο­στό­λου και Παρα­σκευάς Καζάς. Μάλι­στα, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, ο τελευ­ταί­ος φέρε­ται να υπη­ρε­τεί ως αστυ­νο­μι­κός στο Α.Τ. Ραφήνας.

european paratroopers greeks

Τίθε­νται ορι­σμέ­να βασι­κά ερω­τή­μα­τα: Είναι γνω­στή στις αρχές (Περι­φέ­ρεια Κρή­της, Δήμο Χανί­ων, κλπ.) η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη αυτή εκδή­λω­ση; Ποιός έδω­σε — αν έδω­σε — άδεια στην εν λόγω οργά­νω­ση να τιμή­σει τους Γερ­μα­νούς Ναζί;

Είναι αδια­νό­η­το να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μια τέτοια εκδή­λω­ση στον τόπο που πλή­ρω­σε με αίμα τον φασι­σμό, προ­κα­λώ­ντας βάναυ­σα τα αισθή­μα­τα και τις μνή­μες του λαού.

Νεότερη ενημέρωση

Έπει­τα από την κατα­κραυ­γή η εκδή­λω­ση… εξα­φα­νί­στη­κε από την ιστο­σε­λί­δα της οργά­νω­σης. Μέχρι στιγ­μής δεν έχει υπάρ­ξει επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση από τις τοπι­κές αρχές των Χανίων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο