Χυδαία πρόκληση! Ευρωπαϊκή «οργάνωση αλεξιπτωτιστών» θα γιορτάσει την εισβολή των Ναζί στην Κρήτη!

Πρό­κλη­ση απέ­να­ντι στα αντι­φα­σι­στι­κά αισθή­μα­τα του λαού της Κρή­της και όλης της Ελλά­δας απο­τε­λεί η πρό­θε­ση της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης οργά­νω­σης «Ένω­ση Ευρω­παί­ων Αλε­ξι­πτω­τι­στών» να γιορ­τά­σει την αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή των Ναζί στο νησί το 1941. Ήδη η εν λόγω οργά­νω­ση έχει κυκλο­φο­ρή­σει σχε­τι­κή αφί­σα με τον τίτλο «Kreta Memorial» ανα­φέ­ρο­ντας σχε­τι­κά με την εκδή­λω­ση που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Χυδαία πρό­κλη­ση! Ευρω­παϊ­κή «οργά­νω­ση αλε­ξι­πτω­τι­στών» θα γιορ­τά­σει την εισβο­λή των Ναζί στην Κρή­τη!.