Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χυδαία ρατσιστική επίθεση στελέχους της ΝΔ σε ιρανό πρόσφυγα: «Θα πας από εκεί που ήρθες μαϊμού»!

Σε άπται­στα «χρυ­σαυ­γί­τι­κα» μίλη­σε ο Θεό­δω­ρος Γιάν­να­ρος, μέλος του Τομέα Υγεί­ας της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, απευ­θυ­νό­με­νος σε ιρα­νό πρό­σφυ­γα στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης. 

Ο Arash Hampay, πρό­σφυ­γας από το Ιράν που ζει στην Ελλά­δα, ανέ­βα­σε μια φωτο­γρα­φία στο twitter και έγρα­φε: «Φασί­στες, είμαι εντά­ξει στη νέα μου πατρί­δα, θα συνε­χί­ζω τις δρά­σεις για να αλλά­ξω την πόλη μου. Οι πόλη μας πρέ­πει να καθα­ρί­σει από τον φασισμό».

Ζηλεύ­ο­ντας τη «δόξα» των «Κασι­διά­ρη­δων» και των «Πανα­γιώ­τα­ρων», ο Γιάν­να­ρος (μορια­κός βιο­λό­γος-γενε­τι­στής στο επάγ­γελ­μα, τέως διοι­κη­τής του νοσο­κο­μεί­ου «Ελπίς») σχο­λί­α­σε με χυδαία ρατσι­στι­κό τρό­πο την ανάρ­τη­ση αυτή και έγρα­ψε: «θα πας από κει που ήρθες, μαϊμού». 

giannaros

Την δήλω­ση του Θεό­δω­ρου Γιάν­να­ρου απο­δο­κί­μα­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας λέγο­ντας: «Τέτοιου είδους δηλώ­σεις δε έχουν θέση στο κόμ­μα μας».

Ωστό­σο, αν και η ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή βρί­σκε­ται εκτός Βου­λής, ο χρυ­σαυ­γι­τι­σμός έχει «τρυ­πώ­σει» για τα καλά στο κυβερ­νών κόμ­μα. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι ο Θ.Γιάνναρος ήταν πρό­σφα­τα υπο­ψή­φιος στο Νότιο Τομέα της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής με την παρά­τα­ξη «Νέα Αρχή για την Αττι­κή» του Γ. Πατούλη. 

Μετά από τον σάλο.… τον διέγραψε η ΝΔ

Έπει­τα από τον σάλο που ξεσή­κω­σε το ρατσι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα του Θ. Γιάν­να­ρου, η ΝΔ απο­φά­σι­σε τη δια­γρα­φή του από το κόμ­μα. Με από­φα­ση του Γραμ­μα­τέα της ΠΕ της Ν.Δ, Γιώρ­γου Στερ­γιου, «δια­γρά­φε­ται ο Γιάν­να­ρος Θεό­δω­ρος απο μέλος του κόμ­μα­τος και χάνει όλα τα δικαιώ­μα­τα και τα αξιώ­μα­τα που απορ­ρέ­ουν απο την ιδιό­τη­τα αυτή».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο