Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χυδαίος αντικομμουνισμός από την ΠΑΕ Βόλος: Η απάντηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Βόλου

Απά­ντη­ση στη «χυδαία, από κάθε άπο­ψη, ανα­κοί­νω­ση – απά­ντη­ση της ΠΑΕ Βόλος στο ΚΚΕ», δίνει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Βόλου, που επι­ση­μαί­νει πως «το γαρ πολύ της θλί­ψε­ως γεν­νά παραφροσύνη».

«Απ’ ότι φαί­νε­ται μπερ­δευ­τή­καν, τελούν σε πλή­ρη σύγ­χυ­ση! Και για να δικαιο­λο­γή­σουν τα αδι­καιο­λό­γη­τα ρίχνουν ως γνω­στό τη “μπά­λα στην εξέ­δρα”. Το ξέρει άλλω­στε καλά αυτό το παι­χνί­δι ο πρό­ε­δρος και δήμαρ­χος Βόλου» ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά και συμπλη­ρώ­νει πως «επει­δή “τα άδεια βαρέ­λια περισ­σό­τε­ρο βρο­ντούν”, ο δήμαρ­χος Βόλου επέ­λε­ξε τον προ­σφι­λή χυδαίο, υβρι­στι­κό και προ­βο­κα­τό­ρι­κό λόγο, τη λάσπη και το αντι­κομ­μου­νι­στ­κό παρα­λή­ρη­μα, όπως εξάλ­λου συνη­θί­ζει, ιδιαί­τε­ρα όταν στρι­μώ­χνε­ται, για να απα­ντή­σει στις τεκ­μη­ριω­μέ­νες καταγ­γε­λί­ες της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” και του ΚΚΕ. Μάλι­στα φόρε­σε τον “φερε­τζέ” της ΠΑΕ για να καλύ­ψει αυτό που όλοι κατα­λά­βα­με: ότι ο δήμαρ­χος πιά­στη­κε “με τη γίδα στην πλάτη”».

Υπεν­θυ­μί­ζει πως στην προη­γού­με­νη ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στά­θη­κε «στο νόμο που διέ­πει την χρή­ση των αθλη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων από διά­φο­ρους “κρα­τι­κο­δί­αι­τους” επι­χει­ρη­μα­τί­ες, όπως οι ΠΑΕ, που, ενώ τις έχουν μπου­κώ­σει με τις απο­φά­σεις τους όλες οι μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σεις και οι υφυ­πουρ­γοί Αθλη­τι­σμού με κρα­τι­κό χρή­μα, από τα τηλε­ο­πτι­κά δικαιώ­μα­τα μέχρι το τζό­γο, θέλουν και τη λαϊ­κή περιου­σία να τη μετα­τρέ­πουν σε “μαγα­ζά­κι” τους για τις επι­χει­ρη­μα­τι­κές ορέ­ξεις τους».

Υπο­γραμ­μί­ζει μάλι­στα πως «αυτή τη φορά, ο δήμαρ­χος Βόλου, επι­λέ­γο­ντας να τοπο­θε­τη­θεί δια της ΠΑΕ Βόλος, δεν επι­διώ­κει απλά να στρέ­ψει τους φιλά­θλους της απέ­να­ντι στο ΚΚΕ, αλλά και να συγκα­λύ­ψει τις ευθύ­νες τις δικές του και συνο­λι­κά της δημο­τι­κής αρχής για τη δια­χεί­ρι­ση του Παν­θεσ­σα­λι­κού, που θα την πλη­ρώ­νουν αδρά από τη τσέ­πη τους όλοι οι βολιώ­τες, και οι οπα­δοί της δικής του ΠΑΕ. Ας απα­ντή­σουν λοι­πόν: Για­τί λοι­πόν είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος ο βολιώ­τι­κος λαός να πλη­ρώ­νει για λογα­ρια­σμό της ΠΑΕ απ’ την τσέ­πη του;».

Κατα­λή­γο­ντας καλεί το λαό του Βόλου «να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα απ’ τη στά­ση της διοί­κη­σης Μπέ­ου και της ΠΑΕ Βόλος στην οποία προ­ε­δρεύ­ει» και να παλέ­ψει «ώστε το Παν­θεσ­σα­λι­κό Στά­διο και κάθε αθλη­τι­κή εγκα­τά­στα­ση να είναι ανοι­χτή και δωρε­άν για όλους τους αθλού­με­νους και τα αθλη­τι­κά σωμα­τεία». «Σ’ αυτό τον αγώ­να οι κομ­μου­νι­στές, πρω­το­στα­τούν και θα συνε­χί­σουν να πρω­το­στα­τούν και στο επό­με­νο διά­στη­μα, όσο και αν δυσα­ρε­στού­νται κάποιοι “τζά­μπα μάγκες”»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο