Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χυδαίος κυνισμός: Μαζέψτε τα πτώματα για να κάνουμε τη Σύρτη Ντουμπάι

«Υπάρ­χει μία ομά­δα Βρε­τα­νών επι­χει­ρη­μα­τιών, υπέ­ρο­χων τύπων, που θέλουν να επεν­δύ­σουν στη Σύρ­τη, στην ακτή, κοντά στο μέρος που εκτε­λέ­στη­κε ο Καντά­φι. Έχουν πραγ­μα­τι­κά ένα λαμπρό όρα­μα να μετα­τρέ­ψουν τη Σύρ­τη, με τη βοή­θεια των δημο­τι­κών αρχών, στο επό­με­νο Ντου­μπάι. Το μόνο που πρέ­πει να κάνουν εκεί­νοι είναι να καθα­ρί­σουν την πόλη από τα πτώ­μα­τα», Μπό­ρις Τζόν­σον, υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Μεγά­λης Βρετανίας.

Η χυδαιό­τη­τα που χαρα­κτη­ρί­ζει τους εκπρο­σώ­πους της ιμπε­ρια­λι­στι­κής νέας τάξης είναι τόσο ωμή όσο και η αγριό­τη­τα, η θηριω­δία και ο αξε­πέ­ρα­στος κυνι­σμός του ιμπε­ρια­λι­σμού όταν σφά­ζει λαούς για να ικα­νο­ποι­η­θούν οι ορέ­ξεις του.

Και ενώ ακό­μη δεν έχουν ξεπλύ­νει από τα χέρια τους το αίμα από την εγκλη­μα­τι­κή σφα­γή του λαού της Λιβύ­ης – αφού πρώ­τα έστη­σαν δήθεν «εξέ­γερ­ση» σε βάρος πρώ­ην συνερ­γά­τη τους για να μπο­ρούν να δικαιο­λο­γή­σουν άλλη μια εγκλη­μα­τι­κή επέμ­βα­ση — βιά­ζο­νται να αρχί­σουν την ανοικοδόμηση.

Και «η Μεγά­λη Βρε­τα­νία δια­δρα­μα­τί­ζει ρόλο κλει­δί στην ανοι­κο­δό­μη­ση της Λιβύ­ης» (του ιδί­ου) όπως και πρω­το­στά­τη­σε στη γκα­γκ­στε­ρι­κή επί­θε­ση σε βάρος της Λιβύ­ης μαζί με τις ΗΠΑ – Γαλ­λία με στό­χο να αρπά­ξουν τα μονο­πώ­λιά τους το πετρέ­λαιο και το φυσι­κό της αέριο και να ενι­σχύ­σουν τη θέση τους στην περιοχή.

Μόνο που στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση τα πράγ­μα­τα δεν εξε­λί­χτη­καν όπως τα σχε­δί­α­ζαν. Η Λιβύη περι­ήλ­θε σε κατά­στα­ση απο­σύν­θε­σης. Εξι χρό­νια μετά την ανα­τρο­πή του Καντά­φι έχει βυθι­στεί σε έναν αιμα­τη­ρό εμφύ­λιο. Σε αυτό το σκη­νι­κό του πολι­τι­κού και εδα­φι­κού διχα­σμού, το ΙΚ όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα είχε κατα­φέ­ρει να ελέγ­χει αρκε­τά μεγά­λα εδάφη.

Αυτή η κατά­στα­ση καθυ­στε­ρεί την …ανοικοδόμηση.Και στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση να μετα­τρέ­ψουν τη Σύρ­τη σε παρα­θα­λάσ­σιο θέρε­τρο. Μόνο που υπάρ­χει μια μικρή ασή­μα­ντη …λεπτο­μέ­ρεια. Οι αρχές να κατα­φέ­ρουν να μαζέ­ψουν τα πτώματα!!!

Και επει­δή οι τοπι­κές Αρχές δεν τα κατα­φέρ­νουν, βάζουν κι οι ενδια­φε­ρό­με­νοι το …χερά­κι τους με συνε­χείς βομ­βαρ­δι­σμούς και απο­στο­λή κομάντος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο