Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χυδαίο ξέπλυμα του Γλύξμπουργκ από υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη — Τι έγραψαν Πέτσας, Βορίδης και Πλεύρης

Σε προ­κλη­τι­κές αναρ­τή­σεις, που ούτε λίγο ούτε πολύ «ξεπλέ­νουν» τον σκο­τει­νό ρόλο της μοναρ­χί­ας, προ­έ­βη­σαν υπουρ­γοί της κυβέρ­νη­σης με αφορ­μή τον θάνα­το του Κων­στα­ντί­νου Γλύξμπουργκ.

«Τέλος επο­χής. Υπήρ­ξε Ολυ­μπιο­νί­κης, Αξιω­μα­τι­κός, Βασι­λιάς. Πάντα Έλλη­νας. Συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του» έγρα­ψε σε μήνυ­μά του στο Twitter ο πρώ­ην κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος και νυν Ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Στέ­λιος Πέτσας.

Από την πλευ­ρά του, ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Μάκης Βορί­δης απο­κα­λεί τον Γλύξ­μπουργκ «Βασι­λιά Κων­στα­ντί­νο» (δεν χρη­σι­μο­ποιεί καν το «πρώ­ην» ή «τέως»):

«Ο Βασι­λεύς Κων­στα­ντί­νος υπήρ­ξε ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της Ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας και ο θάνα­τός του κλεί­νει έναν σημα­ντι­κό κύκλο που καθό­ρι­σε τη μετα­πο­λι­τευ­τι­κή πορεία της χώρας», σημειώ­νει ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ακρο­δε­ξιού-φιλο­βα­σι­λι­κού ΛΑΟΣ, Βορίδης. 

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος και ο υπουρ­γός Υγεί­ας — επί­σης πρώ­ην βου­λευ­τής του ΛΑΟΣ — Θάνος Πλεύ­ρης ο οποί­ος έγρα­ψε: «Συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του τελευ­ταί­ου βασι­λιά της Ελλά­δος. Επέ­λε­ξε να πεθά­νει στην Πατρί­δα του». 

Να τους χαί­ρε­ται ο κύριος Μητσο­τά­κης τους υπουρ­γούς του. Να τους χαί­ρο­νται και όσοι τους ψήφι­σαν και τους ψηφίζουν…

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο