Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χυδαιότητα χωρίς όρια από την Αυγή απέναντι στις μαθητικές κινητοποιήσεις…

Πριν λίγες μέρες μαθη­τές που βρί­σκο­νταν σε κινη­το­ποι­ή­σεις και φιλο­ξε­νού­νταν σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές απα­ντού­σαν πως δεν δέχο­νται να τους συγκα­τα­λέ­γει κανείς, ούτε η κυβέρ­νη­ση, ούτε μερί­δα των ΜΜΕ, στους «αρνη­τές της μάσκας», αλλά ότι τα αιτή­μα­τά τους αφο­ρούν το ακρι­βώς αντί­θε­το, δηλα­δή ολο­κλη­ρω­μέ­να μέτρα για την προ­στα­σία από τον κορο­νο­ϊό, 15 μαθη­τές ανά τάξη, προ­σλή­ψεις εκπαι­δευ­τι­κών και προ­σω­πι­κού καθα­ριό­τη­τας, άνοιγ­μα δημό­σιων χώρων για να λει­τουρ­γή­σουν ως αίθου­σες διδα­σκα­λί­ας κ.ά. Δεν δέχο­νται την υπο­κρι­σία της κυβέρ­νη­σης που με μία μάσκα — αλε­ξί­πτω­το για 2–3 ώρες, χωρίς διά­λειμ­μα, σε σχο­λεία-κλου­βιά, προ­σπα­θεί να κρύ­ψει τις ευθύ­νες της!

Η κυβέρ­νη­ση παρου­σιά­ζο­ντας τους μαθη­τές που κινη­το­ποιού­νται ως «αρνη­τές της μάσκας», τσου­βα­λιά­ζο­ντας την πλειο­ψη­φία των μαθη­τών με υπαρ­κτές, περι­θω­ρια­κές φωνές που απο­μο­νώ­νο­νται από τη μαθη­τι­κή κοι­νό­τη­τα, επι­χει­ρεί να συκο­φα­ντή­σει και να ποι­νι­κο­ποι­ή­σει τις μαθη­τι­κές κινητοποιήσεις.

Πολύ­τι­μες υπη­ρε­σί­ες στην κυβέρ­νη­ση και τα «παπα­γα­λά­κια» της φαί­νε­ται ότι έρχε­ται να προ­σφέ­ρει η Αυγή, το ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, που τόσο στα έντυ­πα φύλα της όσο και στην ιστο­σε­λί­δα της, η μονα­δι­κή ανα­φο­ρά που κάνει στις μαθη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις είναι για να τις τσου­βα­λιά­σει με τους «αρνη­τές της μάσκας».

Στο χθε­σι­νό κεί­με­νο της ιστο­σε­λί­δας της, επέ­λε­ξε για τίτλο το εξής: «Επι­μέ­νουν οι αρνη­τές της μάσκας με “κορο­νο­κα­τα­λή­ψεις”» και υπό­τι­τλο «εντεί­νο­νται οι αντι­δρά­σεις για τη χρή­ση μάσκας στα σχο­λεία»… Μάλι­στα, στο κεί­με­νο της είδη­σης επι­κα­λεί­ται δηλώ­σεις του προϊ­στα­μέ­νου Διεύ­θυν­σης Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, την εκδο­χή της κυβέρ­νη­σης δηλα­δή, λες και δεν μπο­ρού­σαν να βρουν ένα μαθη­τή ή ένα μαθη­τι­κό συμ­βού­λιο για να μάθουν για­τί κινη­το­ποιού­νται τα σχολεία…

Στο δε φύλο της 16ης Σεπτέμ­βρη, στην έντυ­πη έκδο­ση, η Αυγή κάνει λόγο για «κατα­λή­ψεις σχο­λεί­ων ενά­ντια στη χρή­ση μάσκας σε Χανιά και Πάτρα», τη στιγ­μή που οι ίδιοι οι μαθη­τές της Πάτρας κατήγ­γειλ­λαν αδί­στα­κτη προ­βο­κά­τσια από τα ΜΜΕ που τους παρου­σί­α­ζαν ως «αρνη­τές της μάσκας».

Κατά τ’ άλλα, «μετά θα λογα­ρια­στού­με» για­τί «τώρα συκοφαντούμε»…

Augi

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο