Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χωρίς θρήσκευμα και ιθαγένεια τα απολυτήρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τρο­πο­ποι­ή­σεις ρυθ­μί­σε­ων, προ­κει­μέ­νου να μην ανα­γρά­φο­νται πλέ­ον το θρή­σκευ­μα και η ιθα­γέ­νεια στα στοι­χεία που τηρού­νται στο σχο­λείο και στους τίτλους και πιστο­ποι­η­τι­κά σπου­δών της Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, καθώς και στο πλη­ρο­φο­ρια­κό σύστη­μα «myschool», θα δρο­μο­λο­γή­σει το υπουρ­γείο Παιδείας.

Τα παρα­πά­νω, έρχο­νται μετά από σχε­τι­κή από­φα­ση της Αρχής Προ­στα­σί­ας Δεδο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χαρα­κτή­ρα (ΑΠΔΠΧ).

«Κρί­θη­κε ότι η ανα­γρα­φή του θρη­σκεύ­μα­τος και της ιθα­γέ­νειας στους τίτλους και στα πιστο­ποι­η­τι­κά σπου­δών δεν είναι ανα­γκαία και πρό­σφο­ρη για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του σκο­πού τους, ο οποί­ος συνί­στα­ται απο­κλει­στι­κά στην παρα­κο­λού­θη­ση της φοί­τη­σης και στη βεβαί­ω­ση των επι­δό­σε­ων και της επι­τυ­χούς περά­τω­σης των σπου­δών του μαθη­τή», είπε η υπουργός.

«Στο πλαί­σιο αυτό, προ­χω­ρά­με άμε­σα στις ανα­γκαί­ες τρο­πο­ποι­ή­σεις των σχε­τι­κών ρυθ­μί­σε­ων, ώστε η συλ­λο­γή και επε­ξερ­γα­σία τέτοιων προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, σε όλες τις εκπαι­δευ­τι­κές βαθ­μί­δες, να είναι απο­λύ­τως συμ­βα­τή με τις απαι­τή­σεις του εθνι­κού και ενω­σια­κού δικαί­ου», κατέ­λη­ξε η κ. Κεραμέως.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο