Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα σημερινά θέματα σε Ιστορία και Πληροφορική — Δείτε τις απαντήσεις

 Πανελ­λή­νιες 2020: Με βατά θέμα­τα συνε­χί­στη­καν οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ, σε Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών) και Πλη­ρο­φο­ρι­κή (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής).

Ειδι­κό­τε­ρα, τα θέμα­τα της Ιστο­ρί­ας ήταν «σαφή, κατα­νοη­τά και μέχρι έναν βαθ­μό ανα­με­νό­με­να», όπως ανέ­φε­ρε, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Στέλ­λα Χατζο­πού­λου, διδά­κτωρ ιστο­ρι­κός του Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και καθη­γή­τρια στο Κοι­νω­νι­κό Φρο­ντι­στή­ριο του Αγί­ου Δημητρίου.

«Εξε­τά­στη­κε όλο το εύρος της εξε­τα­στέ­ας ύλης και χρειά­στη­κε να έχουν οι υπο­ψή­φιοι την επο­πτεία της», σημεί­ω­σε και πρό­σθε­σε ότι σε έναν βαθ­μό τα θέμα­τα ήταν ανα­με­νό­με­να, λόγω της δια­μόρ­φω­σης της ύλης που προ­ήλ­θε από τις περι­κο­πές εξαι­τί­ας του κλει­σί­μα­τος των σχο­λεί­ων, αλλά και λόγω των προ­σθη­κών που είχαν γίνει στη φετι­νή ύλη για το νέο σύστη­μα. Χαρα­κτή­ρι­σε τα θέμα­τα στην Α ενό­τη­τα «απλά και εύκο­λα» και της Β «ανα­με­νό­με­να», «χωρίς να απαι­τούν κρι­τι­κή ή συν­δυα­στι­κή σκέψη».

Όπως συνη­θί­ζε­ται, τα θέμα­τα Γ και Δ ήταν πιο απαι­τη­τι­κά. «Το Γ1 είναι πιθα­νόν να δυσκό­λε­ψε λίγο παρα­πά­νω τους υπο­ψή­φιους, καθώς έπρε­πε να επι­στρα­τεύ­ουν την κρι­τι­κή τους ικα­νό­τη­τα. Το Δ1 ήταν από κομ­μά­τι της ύλης που προ­στέ­θη­κε φέτος και οι μαθη­τές έπρε­πε να επι­στρα­τεύ­σουν την συν­δυα­στι­κή τους ικα­νό­τη­τα, για να αντλή­σουν πλη­ρο­φο­ρί­ες από τις πηγές», τόνισε.

Σε γενι­κές γραμ­μές, η κ. Χατζο­πού­λου εκτί­μη­σε ότι τα θέμα­τα δεν θα δυσκό­λε­ψαν τους μαθη­τές και ότι ήταν πιο εύκο­λα από προη­γού­με­νες χρονιές.

Δεί­τε τα θέμα­τα στο μάθη­μα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Οι απα­ντή­σεις στο μάθη­μα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σχε­τι­κά με τα θέμα­τα της Ιστο­ρί­ας, που εξε­τά­στη­καν υπο­ψή­φιοι με το παλαιό σύστημα, η κ. Χατζο­πού­λου τα χαρα­κτή­ρι­σε «πιο απαι­τη­τι­κά», κάτι που συν­δέ­ε­ται και με το γεγο­νός ότι η εξε­τα­στέα ύλη για το παλαιό σύστη­μα δεν είχε μειω­θεί. Τα θέμα­τα ήταν σαφή, σύμ­φω­να με την κ. Χατζο­πού­λου, ωστό­σο, οι υπο­ψή­φιοι θα έπρε­πε να κάνουν σωστή δια­χεί­ρι­ση χρό­νου, καθώς ήταν πολ­λά τα υπο-ερω­τή­μα­τα, ειδι­κά στο θέμα Γ1.

Δεί­τε τα θέμα­τα στο μάθη­μα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ημε­ρή­σια — παλαιό σύστημα)

Οι απα­ντή­σεις στο μάθη­μα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ημε­ρή­σια — παλαιό σύστημα)

Για το μάθη­μα της Πλη­ρο­φο­ρι­κής (νέο σύστη­μα), στο οποίο εξε­τά­στη­καν οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, τα θέμα­τα ήταν βατά και κάλυ­πταν μεγά­λο μέρος και της νέας ύλης. Όπως ανέ­φε­ρε ο Χαρά­λα­μπος Αλε­ξό­που­λος, καθη­γη­τής Πλη­ρο­φο­ρι­κής στο Κοι­νω­νι­κό Φρο­ντι­στή­ριο του Αγί­ου Δημη­τρί­ου,τα θέμα­τα ήταν σαφή και δεν έκρυ­βαν παγίδες.

Δεί­τε τα θέμα­τα στο μάθη­μα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Όσον αφο­ρά στους υπο­ψή­φιους που εξε­τά­στη­καν στην Ανά­πτυ­ξη Εφαρ­μο­γών σε Προ­γραμ­μα­τι­στι­κό Περι­βάλ­λον (παλαιό σύστη­μα), είχαν να αντι­με­τω­πί­σουν βατά θέμα­τα, αν και πιο δύσκο­λα από τα περυσινά.

Όπως ανέ­φε­ρε, ο κ. Αλε­ξό­που­λος, «τα θέμα­τα είχαν σαφείς εκφω­νή­σεις, δεν έκρυ­βαν ιδιαί­τε­ρες παγί­δες και κάλυ­πταν μεγά­λο μέρος της ύλης».

Χαρα­κτή­ρι­σε «βατά» τα θέμα­τα της θεω­ρί­ας, με ανα­με­νό­με­να ερω­τή­μα­τα, ενώ τα θέμα­τα Γ και Δ κάλυ­πταν μεγά­λο κομ­μά­τι της εξε­τα­στέ­ας ύλης.

Όπως σημεί­ω­σε γενι­κό­τε­ρα, ένας προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος υπο­ψή­φιος θα μπο­ρού­σε να γρά­ψει πολύ καλά.

Δεί­τε τα θέμα­τα στο μάθη­μα Ανά­πτυ­ξη Εφαρ­μο­γών σε Προ­γραμ­μα­τι­στι­κό Περιβάλλον

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο