Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Χωρίς ντροπή το υπ. Παιδείας συνεχίζει τα ψέματα του για το lockdown στην τηλεκπαίδευση»

«Καμία συναί­σθη­ση της κατά­στα­σης, καμία ανά­λη­ψη ευθυ­νών για το σημε­ρι­νό φιά­σκο της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας με το “κρα­σά­ρι­σμα” τόσο του Webex όσο και του Πανελ­λή­νιου Σχο­λι­κού Δικτύου.

Αν δεν ήταν για γέλια, θα ήταν για κλά­μα­τα…», τονί­ζει η «Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση Εκπαι­δευ­τι­κών», για την στά­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας σχε­τι­κά με το lockdown στο Webex και το Πανελ­λή­νιο Σχο­λι­κό Δίκτυο, σημειώνοντας:

«Αντί να ζητή­σουν δημό­σια συγ­γνώ­μη Κερα­μέ­ως και Ζαχα­ρά­κη, στους πάνω από 600 χιλιά­δες μαθη­τές και πάνω από 66 χιλιά­δες εκπαι­δευ­τι­κούς που προ­σπα­θού­σαν ταυ­τό­χρο­να ανε­πι­τυ­χώς να συν­δε­θούν, στο Webex της Cisco (ευγε­νι­κή χορη­γία της αμε­ρι­κά­νι­κης πολυ­ε­θνι­κής βεβαί­ως-βεβαί­ως) σφύ­ρι­ξαν αδιά­φο­ρα ρίχνο­ντας το φταί­ξι­μο στην ίδια την εται­ρία, λέγο­ντας μάλι­στα ότι σε όλη την Ευρώ­πη υπήρ­ξε αντί­στοι­χο πρόβλημα.

Δεν απα­ντά όμως για­τί υπήρ­ξε πρό­βλη­μα στην αδυ­να­μία του Πανελ­λή­νιου Σχο­λι­κού Δικτύ­ου να ταυ­το­ποι­ή­σει τους εκπαι­δευ­τι­κούς που προ­σπα­θούν να ανοί­ξουν meeting. Για­τί με κανο­νι­κούς λογα­ρια­σμούς webex τα πάντα δού­λευαν; Το δήθεν ευρω­παϊ­κό πρό­βλη­μα που ανα­φέρ­θη­κε, είχε απο­κα­τα­στα­θεί σε λίγα λεπτά, αλλά το πρό­βλη­μα παρέ­μει­νε στο ΠΣΔ το οποίο κατέρ­ρευ­σε όπως κατήγ­γει­λαν εκπαι­δευ­τι­κοί και δ/ντες σχο­λεί­ων αφού ούτε email δεν μπο­ρού­σε να σταλεί.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται για μία ακό­μα φορά η πλή­ρης ανυ­παρ­ξία ουσια­στι­κής κρα­τι­κής τεχνο­λο­γι­κής υπο­δο­μής, για τη λει­τουρ­γία της εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­σης. Όπως και την άνοι­ξη, έτσι και τώρα, τα πάντα “κατέρ­ρευ­σαν”…

Τη συνο­λι­κή ευθύ­νη την έχει φυσι­κά συνο­λι­κά η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι όλους αυτούς τους μήνες δεν πήρε κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο για να μεί­νουν τα σχο­λεία ανοι­χτά, για να βελ­τιω­θούν οι υπο­δο­μές του Δικτύ­ου. Δεν προ­χώ­ρη­σε καν στην προ­μή­θεια εξο­πλι­σμού σε εκπαι­δευ­τι­κούς και μαθη­τές, όπως υπο­σχό­ταν… Τα περί­φη­μα tablet ακό­μα έρχο­νται… Έγρα­ψε στα παλιά της τα παπού­τσια τα δίκαια αιτή­μα­τα εκπαι­δευ­τι­κών, γονιών και μαθητών.

Τις συνέ­πειες αυτές πλη­ρώ­νουν τα παι­διά από τα πιο φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, όπως οικο­γέ­νειες που δεν έχουν καθό­λου ή έχουν μετά βίας έναν ηλε­κτρο­νι­κό υπο­λο­γι­στή στο σπί­τι… Είναι απα­ρά­δε­κτο η κυβέρ­νη­ση να αφή­νει τα ιδιω­τι­κά σχο­λεία να χρη­σι­μο­ποιούν όποια πλατ­φόρ­μα και μέσο θέλουν και να επι­βάλ­λει στα δημό­σια σχο­λεία το Webex που καταρ­ρέ­ει και να μένουν χιλιά­δες παι­διά πίσω. Κατά τα άλλα, οι απου­σί­ες και η ύλη τούς μάραναν…

Tόσα εκα­τομ­μύ­ρια για την δήθεν περι­βό­η­τη ψηφια­κή-τεχνο­λο­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση των υπο­δο­μών, που ακού­με εδώ και χρό­νια από όλες τις κυβερ­νή­σεις, δεν πήγαν για τις ανά­γκες των σχο­λεί­ων αλλά στις τσέ­πες εργο­δο­τών και μεγά­λων επιχειρήσεων!

Επι­βε­βαιώ­νε­ται, τέλος, ότι την έλλει­ψη κρα­τι­κής υπο­δο­μής δεν μπο­ρούν να αντι­κα­τα­στή­σουν οι πολυ­δια­φη­μι­ζό­με­νες χορη­γί­ες πολυ­ε­θνι­κών, που αξιο­ποιούν την πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων για να “σπρώ­ξουν την πρα­μά­τεια” τους. Η ανά­πτυ­ξη των απα­ραί­τη­των υπο­δο­μών απο­τε­λεί ευθύ­νη του κρά­τους. Ο λαός μας έχει χρυ­σο­πλη­ρώ­σει δις όλα αυτά τα χρό­νια, μέσα από τη ληστρι­κή φορο­λο­γία, αλλά δεν απο­λαμ­βά­νει τίπο­τα. Η Υγεία καταρ­ρέ­ει, οι πλατ­φόρ­μες κολ­λά­νε κ.λπ.

Απαι­τού­με εδώ και τώρα:

Καμία επι­βο­λή στο τρό­πο (σύγ­χρο­νη ή ασύγ­χρο­νη) ή του μέσου της εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­σης. Αξιο­ποί­η­ση όλων των τεχνο­λο­γι­κών μέσων ώστε κανέ­να παι­δί να μη μεί­νει πίσω. Το πρό­γραμ­μα της εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­σης, ο προ­γραμ­μα­τι­σμός και τα μέσα που θα επι­λε­γούν πρέ­πει να απο­φα­σί­ζο­νται με ευθύ­νη του Συλ­λό­γου Διδα­σκό­ντων και των εκπαιδευτικών.

Να εξα­σφα­λι­στεί η κάλυ­ψη, με ευθύ­νη και δαπά­νη του κρά­τους, του ανα­γκαί­ου τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού για τους μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κούς. Δωρε­άν τάμπλετ και ηλε­κτρο­νι­κούς υπο­λο­γι­στές, δωρε­άν σύν­δε­ση γρή­γο­ρου internet. Ανα­βάθ­μι­ση του Πανελ­λή­νιου Σχο­λι­κού Δικτύ­ου, ώστε να καλύ­πτει όλες τις ανά­γκες των Δημό­σιων Σχολείων.

Μεί­ω­ση — προ­σαρ­μο­γή της ύλης για όλες τις τάξεις που κλεί­νουν και ειδι­κά για τα πανελ­λα­δι­κά εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα. Να επα­να­δι­δα­χθεί η ύλη που «προ­χώ­ρη­σε» στην εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­ση, όταν θα ανοί­ξουν τα σχολεία.

Μη προ­σμέ­τρη­ση των απου­σιών των μαθη­τών εφό­σον δεν εξα­σφα­λί­ζο­νται καθο­λι­κά τα τεχνο­λο­γι­κά μέσα. Ειδι­κή μέρι­μνα για δια ζώσης κάλυ­ψη των εκπαι­δευ­τι­κών κενών που θα δημιουρ­γη­θούν (ενι­σχυ­τι­κή διδα­σκα­λία, φρο­ντι­στη­ρια­κά μαθή­μα­τα κ.λπ.)

Όταν στή­νει η Κερα­μέ­ως τηλε-εκλο­γές ακυ­ρώ­νο­νται από την απο­χή και όταν οργα­νώ­νει τηλεκ­παί­δευ­ση ακυ­ρώ­νο­νται από τη συμμετοχή.

Κινη­το­ποί­η­ση Τρί­τη 10 Νοέμ­βρη στις 14.00 στο υπουρ­γείο Παιδείας».

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβελ­λαρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο