Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χωρίς ρεύμα ακόμη μία βραδιά 4.000 νοικοκυριά!!!

Πάμε για την τέταρ­τη ημέ­ρα και ακό­μη 4.000 νοι­κο­κυ­ριά παρα­μέ­νουν χωρίς ηλε­κτρι­κό στα βόρεια προ­ά­στια της Αθή­νας, στις περιο­χές Εκά­λη, Διό­νυ­σο, Αγ.Στέφανο, Κρυο­νέ­ρι, ‘Ανοι­ξη, Δρο­σιά και Κάλαμο.

Οι κάτοι­κοι αυτών των περιο­χών προ­σπα­θούν να αντα­πε­ξέλ­θουν στο κρύο, στις ζημιές που έχουν υπο­στεί είτε στις συσκευ­ές τους είτε ακό­μα και στα χαλα­σμέ­να τρό­φι­μα που υπάρ­χουν στα ψυγεία τους.

Ωστό­σο, σε αυτές τις συν­θή­κες που παλεύ­ουν χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά, ο ΔΕΔΔΗΕ καλεί όσους πολί­τες συνε­χί­ζουν να αντι­με­τω­πί­ζουν προ­βλή­μα­τα ηλε­κτρο­δό­τη­σης στις περιο­χές που σημειώ­θη­καν ζημιές στο δίκτυο από την κακο­και­ρία, «να επι­κοι­νω­νή­σουν με την Εται­ρία για να εξε­τα­στεί η περί­πτω­ση μεμο­νω­μέ­νης βλά­βης» είτε τηλε­φω­νι­κά είτε μέσω της εφαρ­μο­γής από το κινη­τό τους είτε μέσω υπολογιστή.

Κι ενώ το πρό­βλη­μα παρα­μέ­νει, οι υπεύ­θυ­νοι κατα­φεύ­γουν σε ένα άθλιο παι­χνί­δι μετά­θε­σης των ευθυ­νών από τον έναν στον άλλο. Κυβέρ­νη­ση, Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, ΔΕΔΔΗΕ και δήμοι προ­σπα­θούν να κρύ­ψουν τις ευθύ­νες τους πετώ­ντας την «καυ­τή πατά­τα» στον επόμενο…

Παρα­μύ­θι: Το γαϊ­τα­νά­κι της φιλί­ας, της Ανθής Παρασκευοπούλου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο