Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χωρίς σχόλιο. (Δύο ποιήματα του Μανόλη Αναγνωστάκη)

Γιάννη Γαΐτη, Άνθρωποι

Γιάν­νη Γαΐ­τη, Άνθρωποι

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Το θέμα είναι τ ώ ρ α  τι λες
Καλά φάγα­με καλά ήπιαμε
Καλά τη φέρα­με τη ζωή μας ως εδώ
Μικρο­ζη­μιές και μικρο­κέρ­δη συμψηφίζοντας

Το θέμα είναι τ ώ ρ α  τι λες.


H ΑΠΟΦΑΣΗ

Είστε υπέρ ή κατά;
Έστω απα­ντή­στε μ’ ένα ναι ή μ’ ένα όχι.
Το έχε­τε το πρό­βλη­μα σκεφτεί
Πιστεύω ασφα­λώς πως σας βασάνισε
Τα πάντα βασα­νί­ζουν στη ζωή
Παι­διά γυναί­κες έντομα
Βλα­βε­ρά φυτά χαμέ­νες ώρες
Δύσκο­λα πάθη χαλα­σμέ­να δόντια
Μέτρια φιλμ. Κι αυτό σας βασά­νι­σε ασφαλώς.
Μιλά­τε υπεύ­θυ­να λοι­πόν. Έστω με ναι ή όχι.
Σ’ εσάς ανή­κει η απόφαση.
Δε σας ζητού­με φυσι­κά να πάψετε
Τις ασχο­λί­ες σας να δια­κό­ψε­τε τη ζωή σας
Τις προ­σφι­λείς εφη­με­ρί­δες σας τις συζητήσεις
Στο κου­ρείο τις Κυρια­κές σας στα γήπεδα.
Μια λέξη μόνο. Εμπρός λοιπόν:
Είστε υπέρ ή κατά;
Σκε­φθεί­τε το καλά. Θα περιμένω

Μανό­λης Ανα­γνω­στά­κης, Τα ποι­ή­μα­τα (1941 ‑1971), Νεφέ­λη, Αθή­να 2000

Επι­μέ­λεια: ofisofi

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο