Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χωρίς σύνταξη και περίθαλψη περισσότεροι από 2.000 ηλικιωμένοι ΕΒΕ

Καθη­με­ρι­νά προ­στί­θε­νται στον κατά­λο­γο ασφα­λι­σμέ­νοι με χρέη στον ΟΑΕΕ που συμπλη­ρώ­νουν το όριο ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης.  Η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ δέχε­ται καθη­με­ρι­νά τηλε­φω­νή­μα­τα και επι­στο­λές από ΕΒΕ που ανή­κουν σε αυτή την κατηγορία

Υπό­σχε­ση ότι θα δρο­μο­λο­γη­θεί λύση για τους 2.000 ηλι­κιω­μέ­νους ασφα­λι­σμέ­νους στον ΟΑΕΕ που δεν έχουν ούτε σύντα­ξη ούτε ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη εξ αιτί­ας των χρε­ών τους προς το Ταμείο, έδω­σε και πάλι ο υφυ­πουρ­γός Κοι­νω­νι­κών Ασφα­λί­σε­ων Τάσος Πετρό­που­λος στον πρό­ε­δρο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ Παντε­λή Τάτση, όταν έθε­σε το θέμα στη συνά­ντη­ση που είχε ο υφυ­πουρ­γός με αντι­προ­σω­πεία της ΣΕΑ των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων στις 4/5/2017.

Την ίδια απά­ντη­ση έδω­σε και ο Διοι­κη­τής του ΕΦΚΑ Θ. Μπα­κα­λέ­ξης στη συνε­δρί­α­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Οργα­νι­σμού στις 11/5/2017, όπου και εκεί ο Π. Τάτσης έθε­σε το θέμα. Το ίδιο στε­ρε­ό­τυ­πα απα­ντούν και στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλε­ο­πτι­κά πάνελ, όπου το θέμα τίθε­ται με οξύτητα.

Καθη­με­ρι­νά γίνο­νται τηλε­φω­νή­μα­τα ή φτά­νουν επι­στο­λές ΕΒΕ που έχουν συμπλη­ρώ­σει το όριο ηλι­κί­ας δεν λαμ­βά­νουν σύντα­ξη και στε­ρού­νται την ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη λόγω των χρε­ών προς τον ΟΑΕΕ. Και δεν μπο­ρούν να μπουν στη ρύθ­μι­ση για το συμ­ψη­φι­σμό των χρε­ών με τις συντά­ξεις που δικαιού­νται, για­τί δεν έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να πλη­ρώ­σουν τα πέραν των 20.000 ευρώ χρέη, ώστε στη συνέ­χεια τα 20.000 ευρώ να συμ­ψη­φι­στούν με τις συντά­ξεις που δικαιούνται.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η επι­στο­λή του Πανα­γιώ­τη Ηλιά­δη απ’ την Πτο­λε­μα­ΐ­δα στην οποία αναφέρει:

«Είμαι ασφα­λι­σμέ­νος από 1965 μέχρι το 1990 στο ΙΚΑ με συνο­λι­κό αριθ­μό ενσή­μων 3297.

Από 1991 μέχρι το 2005 ήμουν ασφα­λι­σμέ­νος στον ΟΑΕΕ.

Από 2005 μέχρι σήμε­ρα είμαι άνερ­γος και κάνω μηδε­νι­κές δηλώσεις.

Έχω πλη­ρώ­σει στον ΟΑΕΕ σε σύνο­λο (15 ετών δηλα­δή 180 μήνες) τους 104 μήνες, δεν έχω πλη­ρώ­σει 76 μήνες.

Μου ζητά ο ΟΑΕΕ να πλη­ρώ­σω 40.614, 82 ευρώ από τα οποία το ποσό 24.454 ευρώ είναι το κανο­νι­κό και το ποσό είναι τόκοι 16.160 ευρώ».

Και κατα­λή­γει με το ερώτημα:

«Πώς μπο­ρώ να πάρω σύνταξη;».

suntaxiouxoi5

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ

Εξω­φρε­νι­κή είναι η αντι­με­τώ­πι­ση απ’ τον ΕΦΚΑ της Ευφρο­σύ­νης Απο­στό­λου απ’ την Παλιά Πεντέλη.

Η σ Ευφρο­σύ­νη Απο­στό­λου ς είχε μπει στη ρύθ­μι­ση του άρθρου 38 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ Α’ 69) με το οποίο δόθη­κε η δυνα­τό­τη­τα για την «κατα­βο­λή σύντα­ξης σε οφει­λέ­τες ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών» με το συμ­ψη­φι­σμό των χρε­ών με τις κατα­βαλ­λό­με­νες συντά­ξεις. Η ρύθ­μι­ση αυτή που είχε ψηφί­σει η ίδια η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχε διάρ­κεια μόλις 2, 5 μηνών καθώς θυσιά­στη­κε στο βωμό του 3ου μνη­μο­νί­ου. Καταρ­γή­θη­κε στις 16 Οκτώ­βρη του 2015 με την ψήφι­ση του Νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129) «Μέτρα για την εφαρ­μο­γή της συμ­φω­νί­ας δημο­σιο­νο­μι­κών στό­χων και διαρ­θρω­τι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων», ο οποί­ος περι­λαμ­βά­νει τα προ­α­παι­τού­με­να για την εφαρ­μο­γή του 3ου Μνημονίου!

Η Ευφρο­σύ­νη Απο­στό­λου πήρε προ­σω­ρι­νή σύντα­ξη 360 ευρώ και μετά την παρέ­λευ­ση του 18μηνου για την προ­κα­τα­βο­λή πήρε απ’ τον ΕΦΚΑ την παρα­κά­τω επιστολή:

«Σας πλη­ρο­φο­ρού­με ότι στις 31/3/2017 έλη­ξε το χρο­νι­κό διά­στη­μα των 18 μηνών που όρι­ζε ο νόμος για την χορή­γη­ση της προ­κα­τα­βο­λής των 360, 00 ευρώ την οποία λάβα­τε με την αριθ. 01013/9–5‑2016 απόφαση.

Το συνο­λι­κό ποσό της οφει­λής σας από εισφο­ρές όπως γνω­ρί­ζε­τε είναι 49.998, 37 ευρώ, το οποίο μετά τον συμ­ψη­φι­σμό των ανα­δρο­μι­κών δια­μορ­φώ­νε­ται σε 47.463, 976 ευρώ. Για να ολο­κλη­ρω­θεί η εκκα­θά­ρι­ση της συντά­ξε­ώς σας πρέ­πει να κατα­βά­λε­τε 20.824, 20 ευρώ προ­κει­μέ­νου η δια­φο­ρά (26.639, 77 ευρώ), να εξο­φλη­θεί με παρα­κρά­τη­ση του συνό­λου της μηνιαί­ας σύντα­ξής σας, για τους επό­με­νους 60 μήνες. Το καθα­ρό ποσό της συντά­ξε­ως σας ανέρ­χε­ται σε 444, 00 ευρώ.

Το ποσό των 20.824, 20 ευρώ πρέ­πει να το κατα­βά­λε­τε στο λογα­ρια­σμό του ΟΑΕΕ στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα και να μας προ­σκο­μί­σε­τε την από­δει­ξη μέσα σε προ­θε­σμία 2 μηνών από την παρα­λα­βή του εγγρά­φου, άλλως το αίτη­μά σας απορ­ρί­πτε­ται και θα πρέ­πει να επι­στρέ­ψε­τε στον ΟΑΕΕ όλα τα ποσά που λάβα­τε ως προκαταβολή».

Μ’ άλλα λόγια της ζητά­νε να πλη­ρώ­σει 20.824 ευρώ και να μην παίρ­νει ούτε ευρώ σύντα­ξη για πέντε χρό­νια! Κι αν δεν πλη­ρώ­σει τα 20.824 ευρώ ‑μένο­ντας χωρίς σύντα­ξη- θα επι­στρέ­ψει και τα αναδρομικά!!

Εδώ στα­μα­τά η λογι­κή και μόνο μακά­βρια σχό­λια μπο­ρούν να γίνουν.

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

Υπάρ­χουν κι άλλες απο­φά­σεις του ΕΦΚΑ, που οδη­γούν σε από­γνω­ση. Όπως οδη­γεί­ται η Χαρού­λα Γεωργιάδη.

Στην επι­στο­λή της αναφέρει:

«Είμαι χήρα ασφα­λι­σμέ­νου στον ΟΑΕΕ. Ο σύζυ­γός μου είχε οφει­λή στον οργα­νι­σμό ύψους 42.000 ευρώ.

Μετά το θάνα­το απευ­θύν­θη­κα στον ΟΑΕΕ για να δω τι μπο­ρώ να κάνω για να βγά­λω μία σύντα­ξη αφού έχω δύο παι­διά και είμαι άνεργη.

Μου πρό­τει­ναν να μπω στην ρύθ­μι­ση για οφει­λές μέχρι 50.000 ευρώ. Σύμ­φω­να με αυτή την ρύθ­μι­ση θα μου ενέ­κρι­ναν μία προ­σω­ρι­νή σύντα­ξη 360 ευρώ το υπό­λοι­πο θα κρα­τού­νταν για την απο­πλη­ρω­μή μέρους του χρέ­ους και με το που θα εγκρί­νο­νταν η κανο­νι­κή σύντα­ξη θα μου έδι­ναν πάλι ένα μέρος και το υπό­λοι­πο προς αποπληρωμή.

Την 1/5/2016 μπαί­νει στον λογα­ρια­σμό μου ένα ποσό της τάξε­ως των 6.000 ευρώ. Μετά από λίγες ημέ­ρες μου έρχε­ται ένα χαρ­τί και με ενη­με­ρώ­νει ότι έγι­νε από λάθος η πίστω­ση και ότι πρέ­πει να επι­στρέ­ψω το ποσό. Όταν τους ενη­μέ­ρω­σα ότι δεν το έχω πλέ­ον δια­θέ­σι­μο μου είπαν ότι σε αυτή την περί­πτω­ση αντί για 360 ευρώ θα μου πιστώ­νουν 250 ευρώ κάθε μήνα για να απο­πλη­ρω­θεί το κατά λάθος πιστω­θέν ποσό.

Φτά­νου­με στο σήμε­ρα και πριν 3 ημέ­ρες (9/5) έλα­βα μία νέα επι­στο­λή η οποία αυτή την φορά με ενη­με­ρώ­νει ότι εγκρί­θη­κε σύντα­ξη 550 ευρώ το μήνα, αλλά θα πρέ­πει να επι­στρέ­ψω πρώ­τα το ποσό των 4.000 ευρώ και επι­πλέ­ον ότι για 5 χρό­νια μέχρι την εξό­φλη­ση όλου του χρέ­ους δεν θα λαμ­βά­νω τίποτα.

Απευ­θύν­θη­κα στον ΟΑΕΕ της περιο­χής μου (Μαρού­σι) αλλά με στέλ­νουν από γρα­φείο σε γρα­φείο χωρίς καμία απά­ντη­ση ουσια­στι­κή και αν μη τι άλλο συμβιβαστική.

Είμαι σε από­γνω­ση για­τί είμαι άνεργη».

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η ριζι­κή αντι­με­τώ­πι­ση όλων αυτών των περι­πτώ­σε­ων μπο­ρεί να γίνει με τη ρεα­λι­στι­κή πρό­τα­ση που κατέ­θε­σε ο Παντε­λής Τάτσης και στον ίδιο τον πρω­θυ­πουρ­γό Αλέ­ξη Τσί­πρα στις 20/1/2017: Να απο­νε­μη­θούν ανα­λο­γι­κές συντά­ξεις με βάση το χρό­νο ασφά­λι­σης που αντι­στοι­χεί στις κατα­βλη­θεί­σες εισφο­ρές. Π.χ.: Εάν κάποιος ήταν ασφα­λι­σμέ­νος στον ΟΑΕΕ για 35 χρό­νια και οι εισφο­ρές που κατέ­βα­λε αντι­στοι­χούν σε 25 ή 30 χρό­νια, τότε να του απο­νε­μη­θεί μειω­μέ­νη σύντα­ξη, η οποία θα αντι­στοι­χεί σε 25 ή 30 χρόνια.

Η ίδια ρύθ­μι­ση πρέ­πει να γίνει και για όσους έχουν δια­δο­χι­κή ασφά­λι­ση και η τελι­κή ανα­λο­γι­κή σύντα­ξη να απο­νε­μη­θεί πια απ’ τον ΕΦΚΑ.

afisaΤην από­φα­ση να ακυ­ρώ­σουν στην πρά­ξη αυτόν το νόμο θα δια­δη­λώ­σουν οι συντα­ξιού­χοι στις συγκε­ντρώ­σεις που θα γίνουν ανα νομό και θα κατα­λή­ξουν  σε τρείς μεγά­λες κεντρι­κές συγκε­ντρώ­σεις που απο­φά­σι­σε η  Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να (ΣΕΑ) των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων (ΣΣΟ) ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΣΕ, OAEE, ΝΑΤ, ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ και Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Συντα­ξιού­χων Νομι­κών (ΠΣΣΝ):

  • Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 13.6.17  στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, στις 11 π.μ.,  με τη συμ­με­το­χή των συντα­ξιού­χων Θεσ­σα­λί­ας, Ηπεί­ρου, Μακε­δο­νί­ας και Θράκης.
  • Στην Αθή­να στις 15/6/2017,  στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης,  στις 10 π.μ., με τη συμ­με­το­χή των συντα­ξιού­χων Στε­ρεά Ελλά­δα, Αιτω­λο­α­καρ­να­νία, Πελο­πό­νη­σο, Αττική.
  • Στο Ρέθυ­μνο στις 21/6/2017, στην πλα­τεία Άγνω­στου Στρα­τιώ­τη, στις 10:30 π.μ. για τους συντα­ξιού­χους απ’ την Κρήτη.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο