Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χότζας

Κόβο­νται, λέει, οι «ενι­σχύ­σεις» που έδι­ναν οι κυβερ­νή­σεις για να πλη­ρώ­νο­νται οι λογα­ρια­σμοί της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας από τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, που πάθαι­ναν εγκε­φα­λι­κό κάθε φορά που ερχό­ταν το μπι­λιε­τά­κι. Ο λόγος είναι ότι το ρεύ­μα …φθή­νυ­νε και πλέ­ον δεν υπάρ­χει ανά­γκη στή­ρι­ξης των νοι­κο­κυ­ριών. Αφή­νου­με κατά μέρος το γεγο­νός ότι οι κρα­τι­κές ενι­σχύ­σεις στή­ρι­ζαν επί της ουσί­ας τους ομί­λους της Ενέρ­γειας, για να μην φου­σκώ­νουν τα χρέη από τους απλή­ρω­τους λογα­ρια­σμούς. Ή ότι τα χρή­μα­τα αυτά τα πλη­ρώ­νει ούτως ή άλλως ο λαός από άλλη τσέ­πη. Το «κλει­δί» βρί­σκε­ται στο επι­χεί­ρη­μα ότι πλέ­ον «απο­κλι­μα­κώ­θη­κε» το κόστος, με τη μέση τιμή της κιλο­βα­τώ­ρας να κυμαί­νε­ται στα 80 ευρώ. «Να σκε­φτεί­τε ότι πέρυ­σι τον Αύγου­στο ήταν στα 350 ευρώ» λένε οι …ειδή­μο­νες, υπο­νο­ώ­ντας ότι θα πρέ­πει να είμα­στε και ευχα­ρι­στη­μέ­νοι που υπο­χώ­ρη­σαν οι τιμές. Η αλή­θεια είναι όμως ότι οι σημε­ρι­νές τιμές, ελέω Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου Ενέρ­γειας, «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και δια­συν­δε­σι­μό­τη­τας με σκο­πό την εισαγωγή/εξαγωγή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, είναι έως και διπλά­σιες από τον μέσο όρο της δεκα­ε­τί­ας 2010 — 2020 (40 — 60 ευρώ/κιλοβατώρα). Που σημαί­νει ότι μετά την εκρη­κτι­κή άνο­δο, την οποία πλή­ρω­σε αιμα­τη­ρά ο λαός, τώρα οι τιμές στα­θε­ρο­ποιού­νται σε πολύ υψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα απ’ ό,τι τα προη­γού­με­να χρό­νια. Κι αφού το κρά­τος με τις ενι­σχύ­σεις λει­τούρ­γη­σε σαν «γέφυ­ρα» προς μια επο­χή ακρι­βό­τε­ρου ρεύ­μα­τος και μεγα­λύ­τε­ρης κερ­δο­φο­ρί­ας για τα μονο­πώ­λια, τώρα, σαν γνή­σιος Χότζας, καλεί τον λαό να λέει κι «ευχα­ρι­στώ» που πλη­ρώ­νει το ρεύ­μα σε διπλά­σια τιμή σε σχέ­ση με την περα­σμέ­νη δεκαετία…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο