Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χ. Ακάρ: Aπειλεί με τουρκική «αυτοάμυνα» στο Αιγαίο

Νέες απει­λές κατά της Ελλά­δας εξα­πέ­λυ­σε ο υπουρ­γός Άμυ­νας της Τουρ­κί­ας, Χ. Ακάρ, ο οποί­ος έσπευ­σε να υπεν­θυ­μί­σει ‑μπρο­στά στο παζά­ρι που διε­ξά­γε­ται για την δια­σφά­λι­ση της «ΝΑΤΟι­κής συνο­χής το οποίο ενι­σχύ­ει τις τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις»- ότι η Άγκυ­ρα «είναι πρώ­τη στη συνει­σφο­ρά δυνά­με­ων στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν πρέ­πει να αγνοηθεί».

Μιλώ­ντας στο τουρ­κι­κό πρα­κτο­ρείο «Anadolu» κατη­γό­ρη­σε την Ελλά­δα για «επε­κτα­τι­σμό» και έθε­σε το θέμα της «απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης» των νησιών του Αιγαί­ου, επι­κα­λού­με­νος μάλι­στα το «δικαί­ω­μα αυτο­ά­μυ­νας της Τουρκίας»!

Αφού υπο­στή­ρι­ξε πως οι συν­θή­κες της Λωζά­νης και των Παρι­σί­ων ανα­φέ­ρουν πως τα νησιά αυτά παρα­χω­ρή­θη­καν στην Ελλά­δα υπό τον όρο της απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης, πρό­σθε­σε προ­κλη­τι­κά: «Πήγαν και εγκα­τέ­στη­σαν αερο­δρό­μια, άρμα­τα μάχης, όλμους. Αυτό δεν μας δίνει το δικαί­ω­μα της αυτο­ά­μυ­νας; H εγκα­τά­στα­ση των όπλων μπρο­στά στη μύτη μας δεν απο­τε­λεί απει­λή για τη χώρα μας; Τι θα συμ­βεί αν αντι­δρά­σου­με; Δεν γίνε­ται συζη­τή­σι­μη η κυριαρ­χία αυτών των νησιών λόγω της στρατιωτικοποίησης;».

Ο Χ. Ακάρ έθε­σε σχε­δόν το σύνο­λο των τουρ­κι­κών αξιώ­σε­ων στην συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε, από την επή­ρεια του Καστε­λό­ρι­ζου, μέχρι το θέμα της τουρ­κι­κή μειο­νό­τη­τας υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι οι «ομο­ε­θνείς» τους «δεν είναι μόνο στη Θρά­κη, αλλά σε ολό­κλη­ρη την ελλη­νι­κή επικράτεια».

Επέ­κρι­νε επί­σης την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση πως απορ­ρί­πτει τον «διά­λο­γο» και χαλά­ει το θετι­κό κλί­μα. «Δεν πήγαν μόνο στην Αμε­ρι­κή για να μην δώσουν F‑16, πήγαν και στη Γερ­μα­νία για να μην δώσουν υπο­βρύ­χια», είπε, και συμπλή­ρω­σε πως η Τουρ­κία πιστεύ­ει ότι οι ΗΠΑ θα υιο­θε­τή­σουν «θεσμι­κή στά­ση» απέ­να­ντι στις Τουρ­κι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις «που είναι σύμ­μα­χοι τους εδώ και χρόνια».

Ο υπουρ­γός Άμυ­νας της Τουρ­κί­ας δήλω­σε ότι Τουρ­κία «δεν είναι σε καμία περί­πτω­ση αντί­θε­τη στην πολι­τι­κή ανοι­χτών θυρών του ΝΑΤΟ», εφό­σον η Σου­η­δία και η Φιν­λαν­δία τηρή­σουν τις υπο­σχέ­σεις τους. Ανα­φε­ρό­με­νος δε στον γενι­κό­τε­ρο ρόλο της Τουρ­κί­ας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σκα­κιέ­ρα, σημεί­ω­σε ότι «οι ευθύ­νες των Τουρ­κι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων έχουν αυξη­θεί» και ότι «έχουν εκπλη­ρώ­σει τα καθή­κο­ντά τους με τιμή, περη­φά­νια και μεγά­λη επι­τυ­χία σε έναν κόσμο που έχει ανα­δια­μορ­φω­θεί στο πλαί­σιο της αλλα­γής των ισορ­ρο­πιών». Πρό­σθε­σε δε με νόη­μα πως η Τουρ­κία είναι «πρώ­τη στη συνει­σφο­ρά δυνά­με­ων στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν πρέ­πει να αγνοη­θεί» και «πέμ­πτη στη συνει­σφο­ρά στις επι­χει­ρή­σεις» του.

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Γ. Οικο­νό­μου, ερω­τη­θείς κατά την ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τι­κών συντα­κτών σχε­τι­κά με την πρό­θε­ση της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης να βγά­λει πλω­τό γεω­τρύ­πα­νο στην Αν. Μεσό­γειο δήλω­σε πως «παρα­κο­λου­θού­με, όπως είναι φυσι­κό, πολύ προ­σε­κτι­κά όλα όσα σχε­τί­ζο­νται με το τουρ­κι­κό πλοίο και σε ό,τι αφο­ρά τη δια­δρο­μή του και σε ό,τι αφο­ρά τις δηλώ­σεις, ψύχραι­μα αλλά και αποφασιστικά».Όπως συμπλή­ρω­σε, «η κυβέρ­νη­ση θα κάνει αυτό που επι­βάλ­λε­ται, για να έχου­με στα­θε­ρό­τη­τα, για να μην έχου­με εντά­σεις, για να έχου­με ειρή­νη και βέβαια ανυ­πο­χώ­ρη­τα σε ό,τι αφο­ρά τα ζητή­μα­τα της εθνι­κής μας κυριαρ­χί­ας και των κυριαρ­χι­κών μας δικαιωμάτων».

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο