Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χ. Κατσώτης: Το εμβόλιο είναι μια λύση αλλά η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη που δεν παίρνει μέτρα στα νοσοκομεία

Ο Χρή­στος Κατσώ­της μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ σε σημε­ρι­νή του παρέμ­βα­σή στην ΕΡΤ1 σημεί­ω­σε ότι το εμβό­λιο είναι μια λύση «αλλά η κυβέρ­νη­ση έχει μεγά­λη ευθύ­νη που δεν παίρ­νει μέτρα ιδιαί­τε­ρα στα νοσο­κο­μεία», καθώς, όπως τόνι­σε, ο εμβο­λια­σμός θα είναι μία μακρό­χρο­νη δια­δι­κα­σία, γι’ αυτό χρειά­ζο­νται άμε­σα μέτρα για να αντι­με­τω­πι­στεί η παν­δη­μία και να συνε­χι­στεί ο αγώ­νας για την ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας ώστε να μπο­ρούν να αντι­με­τω­πί­ζο­νται συνο­λι­κά τα ζητή­μα­τα της υγεί­ας του λαού.

«Να μην παρα­τη­ρού­με “νοσο­κο­μεία μιας νόσου”, όπως γίνε­ται σήμε­ρα με την Covid και οι υπό­λοι­πες ασθέ­νειες να μην αντι­με­τω­πί­ζο­νται» ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Ο Χ. Κατσώ­της προ­σέ­θε­σε ότι η παν­δη­μία θα αντι­με­τω­πι­στεί «αλλά όλα τα υπό­λοι­πα ζητή­μα­τα που έχουν προ­κύ­ψει θα είναι εδώ και μετά» και τόνι­σε ότι «ο λαός πρέ­πει να δεί­ξει απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και μαχη­τι­κό­τη­τα απέ­να­ντι σε όλα αυτά που έχουν προ­κύ­ψει με πρό­σχη­μα την παν­δη­μία, όπως είναι οι ανα­τρο­πές στην ίδια της ζωή του».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο