Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψέμα και αντιΚΚΕ εμπάθεια: Αδέλφια δίδυμα

Δεν είχα­με σκο­πό να ασχο­λη­θού­με με περι­βό­η­τες ανε­μο­δού­ρες που τελευ­ταί­ως ‑μετά από μία μακρά περι­ή­γη­ση- έχουν προ­σγειω­θεί εντός, εκτός και επί τα αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, ωστό­σο το ψέμα έχει πολύ κοντά ποδά­ρια και ο ψεύ­της πολύ μεγά­λο θράσος.

Ο λόγος για ένα κεί­με­νο του Μ. Κοψί­δη στο tvxs που με ψέμα­τα και τη γνω­στή, μπό­λι­κη εμπά­θειά του για το ΚΚΕ επι­χει­ρεί να χρε­ώ­σει στο ΚΚΕ «στά­ση σιω­πής» για τη «Novartis». Μάλι­στα, ο «αρθρο­γρά­φος» ανα­φέ­ρει ότι άκου­σε και την τοπο­θέ­τη­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην πρό­σφα­τη συζή­τη­ση στη Βου­λή και κατα­στά­λα­ξε πως από το ΚΚΕ δεν υπάρ­χει «καμία απο­λύ­τως ανα­φο­ρά για τη ”Novartis” μετά την από­φα­ση της δικαιο­σύ­νης». Προς απο­κα­τά­στα­ση της αλή­θειας και επει­δή το πάει γυρεύ­ο­ντας, παρα­θέ­του­με το ακρι­βές από­σπα­σμα από τη δευ­τε­ρο­λο­γία του Δ. Κου­τσού­μπα στη συζή­τη­ση στη Βου­λή για την «κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή», που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 6 Ιούλη:

«Κι επει­δή παρά τις δια­φο­ρές σας, οι οποί­ες υπάρ­χουν, στα μεγά­λα και σημα­ντι­κά όμως συγκλί­νε­τε. Θα σας βόλευε πάρα πολύ και τους δύο η όλη αντι­πα­ρά­θε­ση, και ειδι­κά η ατζέ­ντα μπρο­στά στις εκλο­γές, να εξα­ντλού­νταν σε ζητή­μα­τα σκαν­δά­λων, κολ­λη­τών, “Novartis”, τηλε­ο­πτι­κών αδειών, κλπ. και μάλι­στα με τέτοιον τρό­πο που δεν αγγί­ζουν καν την αιτία και την ουσία των σκανδάλων.

Συζη­τά­με εδώ και 5–6 χρό­νια για τη “Novartis”, ένα σκάν­δα­λο που το εργα­λειο­ποι­ή­σα­τε και οι μεν και οι δε, για­τί πολύ απλά δεν τολ­μή­σα­τε να θίξε­τε την ουσία του προ­βλή­μα­τος. Και η ουσία είναι οι αντα­γω­νι­σμοί γύρω από το φάρ­μα­κο-εμπό­ρευ­μα που ακου­μπούν και τον κρα­τι­κό μηχανισμό!

Συζη­τά­με για τη “Novartis” και ρωτά­με κάτι απλό: Διεκ­δί­κη­σε χρή­μα­τα κάποια κυβέρ­νη­ση από τη “Novartis”; Είτε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είτε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ;

Αυτά τα χρή­μα­τα που λέτε ότι κόστι­σαν στον ελλη­νι­κό λαό! Ακό­μη στα μαγει­ρέ­μα­τα είσα­στε. Όχι μόνο δεν διεκ­δι­κή­σα­τε, αλλά νομο­θε­τεί­τε και μάλι­στα μέσα στην παν­δη­μία νέα δωρά­κια σε φαρ­μα­κο­βιο­μή­χα­νους και σε άλλους ομί­λους του τομέα της Υγεί­ας. Συζη­τά­με εδώ και χρό­νια για τη δικαιο­σύ­νη και την ανε­ξαρ­τη­σία της και δεν τόλ­μη­σε καμία κυβέρ­νη­ση, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ παλαιό­τε­ρα, να κάνει το στοι­χειώ­δες: Να μη διο­ρί­ζε­ται η ηγε­σία των Ανώ­τα­των Δικα­στη­ρί­ων από την εκά­στο­τε κυβέρ­νη­ση. Για τέτοια υπο­κρι­σία μιλάμε».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο