Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ψέμα το Πολυτεχνείο» λένε οπαδοί του ΑΠΟΕΛ

Τη σημε­ρι­νή 44η επέ­τειο του Πολυ­τε­χνεί­ου, επέ­λε­ξαν ορι­σμέ­νοι οπα­δοί του ΑΠΟΕΛ για να αμφι­σβη­τή­σουν την εξέ­γερ­ση της 17ης του Νοέμ­βρη 1973 ενά­ντια στη δικτα­το­ρία των Αθη­νών. Οι οπα­δοί του ΑΠΟΕΛ ύψω­σαν πανό στην κερ­κί­δα τους, κατά τη διάρ­κεια του σημε­ρι­νού αγώ­να με την Ομό­νοια, με τη φρά­ση «Πολυ­τε­χνείο 1973–2017: 44 χρό­νια Ψέματα».

Προ­φα­νώς, οι συγκε­κρι­μέ­νοι οπα­δοί του ΑΠΟΕΛ υιο­θε­τούν τον ισχυ­ρι­σμό που δια­δί­δε­ται κύρια από νοσταλ­γούς της απρι­λια­νής δικτα­το­ρί­ας και τη Χρυ­σή Αυγή, σύμ­φω­να με τους οποί­ους «δεν υπήρ­χαν νεκροί κατά τη διάρ­κεια της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου» και η ιστο­ρία του Πολυ­τε­χνεί­ου έχει «μεγα­λο­ποι­η­θεί» από την ελλη­νι­κή Αριστερά.

Είναι γνω­στό βέβαια ότι ο συγκε­κρι­μέ­νος ισχυ­ρι­σμός της ελλη­νι­κής ακρο­δε­ξιάς έχει καταρ­ρι­φθεί επα­νει­λημ­μέ­να, αφού είναι επι­βε­βαιω­μέ­νες οι δολο­φο­νί­ες που διέ­πρα­ξε το χου­ντι­κό καθε­στώς στις 17 Νοέμ­βρη 1973. Εντού­τοις, ο ισχυ­ρι­σμός έχει επα­νέλ­θει κατά τα τελευ­ταία χρό­νια μετά την άνο­δο της Χρυ­σής Αυγής, η οποία υμνεί ανοι­χτά τη δικτα­το­ρία του 1967–1974. Είναι γνω­στό άλλω­στε ότι ο αρχη­γός της Χρυ­σής Αυγής Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος, είχε πάρει μέρος μαζί με ομά­δα ακρο­δε­ξιών, στην κατα­στο­λή της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου, στα μετό­πι­σθεν των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας της χού­ντας, ενώ ο δικτά­το­ρας Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος είχε χρί­σει το Μιχα­λο­λιά­κο πρό­ε­δρο της νεο­λαί­ας της ΕΠΕΝ, του κόμ­μα­τος δηλα­δή που ίδρυ­σε το 1983 ο δικτά­το­ρας από τη φυλα­κή όπου βρι­σκό­ταν. Γνω­στό είναι επί­σης ότι ο υπαρ­χη­γός της Χρυ­σής Αυγής, Χρί­στος Παπ­πάς (ο οποί­ος σε δημό­σια εκδή­λω­ση στην Κρή­τη, το Νοέμ­βρη του 2012 ύψω­σε σημαία με το έμβλη­μα της χού­ντας, ή αλλιώς με το «ψοφο­πού­λι» όπως το απο­κα­λούν οι Έλλη­νες) είναι γιος του ταγ­μα­τάρ­χη Ηλία Παπ­πά, έμπι­στου συνερ­γά­τη του δικτά­το­ρα Παπα­δό­που­λου που συμ­με­τεί­χε στο ίδιο το πρα­ξι­κό­πη­μα του 1967.
Συνε­πώς, οι Έλλη­νες φιλο­χου­ντι­κοί και ακρο­δε­ξιοί, έχουν και προ­σω­πι­κούς λόγους να θέλουν να υπο­βαθ­μί­σουν τα χου­ντι­κά εγκλή­μα­τα και να σβή­σουν τη μνή­μη του Πολυ­τε­χνεί­ου. Στην Κύπρο όμως – η οποία προ­δό­θη­κε, αιμα­το­κυ­λί­στη­κε και μοι­ρά­στη­κε από τη ελλα­δι­κή χού­ντα – πώς γίνο­νται ανε­κτοί, έστω σε κερ­κί­δες, αυτοί που θέλουν να ξεπλύ­νουν τη Χού­ντα, ανα­πο­δο­γυ­ρί­ζο­ντας την Ιστορία;

Το μόνο σίγου­ρο είναι ότι, 44 χρό­νια μετά, η λαϊ­κή αντι­μπε­ρια­λι­στι­κή και αντι­φα­σι­στι­κή εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου, ακό­μα ενο­χλεί την ακρο­δε­ξιά και τους φασίστες.

Είναι και αυτό μια από­δει­ξη της λάμ­ψης του.

Πηγή: dialogos.com.cy /Εξ ευωνύμων

Αυτοί είναι οι 24 (ταυ­το­ποι­η­μέ­νοι) νεκροί του Πολυτεχνείου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο