Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψήφισμα για την Παγκόσμια Μέρα Δράσης Αλληλεγγύης στη Βενεζουέλα

Ψήφι­σμα για την Παγκό­σμια Μέρα Δρά­σης σε Αλλη­λεγ­γύη με τη Βενε­ζου­έ­λα, την Κυρια­κή 19η Απρί­λη, εξέ­δω­σαν το Παγκό­σμιο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης (ΠΣΕ) με την Επι­τρο­πή για την Διε­θνή Αλλη­λεγ­γύη και Πάλη για την Ειρή­νη (COSI) με το οποίο καλούν κινή­μα­τα, οργα­νώ­σεις και αγω­νι­στές της ειρή­νης να δηλώ­σουν την υπο­στή­ρι­ξη τους στο e‑mail: [email protected].

Ανα­λυ­τι­κά:

«Τα παρα­κά­τω υπο­γε­γραμ­μέ­να κινή­μα­τα, οργα­νώ­σεις και άτο­μα υψώ­νουν τις φωνές μας σε αλλη­λεγ­γύη προς τον λαό της Βενε­ζου­έ­λας που σήμε­ρα είναι θύμα μιας βάναυ­σης πολιορ­κί­ας και μονο­με­ρών κυρώ­σε­ων από ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις. Σήμε­ρα, 19 Απρι­λί­ου 2020, καθώς εορ­τά­ζε­ται η 210ή επέ­τειος της κραυ­γής του λαού της Βενε­ζου­έ­λας ενά­ντια στην κυριαρ­χία της πρώ­ην ισπα­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας, εκφρά­ζου­με τη στα­θε­ρή υπο­στή­ρι­ξή μας στον αγώ­να του λαού της Βενε­ζου­έ­λας να δια­τη­ρή­σει αυτήν την ανε­ξαρ­τη­σία και να ασκή­σει το δικαί­ω­μά τους στην κυριαρ­χία και την αυτοδιάθεση.

Σε αυτό το πλαί­σιο, επα­να­λαμ­βά­νου­με την απο­φα­σι­στι­κή απόρ­ρι­ψή μας οποιασ­δή­πο­τε από­πει­ρα ανά­μει­ξης στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις του λαού της Βενε­ζου­έ­λας, καθώς και όλα τα σχέ­δια που καταρ­τί­στη­καν από ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις με στό­χο να επι­βάλ­λουν μια βίαιη αλλα­γή κυβέρ­νη­σης στη χώρα. Σε αυτά τα σχέ­δια περι­λαμ­βά­νε­ται ένας πρό­σφα­τος ελιγ­μός από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ με το λεγό­με­νο “Σχέ­διο μετά­βα­σης για τη Βενε­ζου­έ­λα”, στο οποίο εντά­χθη­καν αυτό­μα­τα οι Ευρω­παί­οι σύμ­μα­χοί του και ορι­σμέ­νες κυβερ­νή­σεις της Νότιας Αμερικής.

Αυτό το σχέ­διο επι­διώ­κει ένα νέο κλι­μα­κω­τό βήμα επέμ­βα­σης και επι­θε­τι­κών ενερ­γειών κατά της Βενε­ζου­έ­λας, τα οποία, στο πλαί­σιο της παγκό­σμιας παν­δη­μί­ας, στο­χεύ­ουν να δικαιο­λο­γή­σουν τα μέσα κλι­μά­κω­σης του απο­κλει­σμού και τις παρά­νο­μες μονο­με­ρείς κυρώ­σεις που περι­πλέ­κουν τις επι­πτώ­σεις της παν­δη­μί­ας για τον λαό της Βενεζουέλας.

Για αυτόν τον λόγο, καταγ­γέλ­λου­με ότι η δια­τή­ρη­ση και διεύ­ρυν­ση των μονο­με­ρών και εξω-εδα­φι­κών κατα­να­γκα­στι­κών μέτρων απο­τε­λεί έγκλη­μα κατά του λαού της Βενε­ζου­έ­λας. Ζητού­με την άμε­ση άρση των παρά­νο­μων κυρώ­σε­ων των ΗΠΑ και των ευρω­παϊ­κών κυβερ­νή­σε­ων κατά της χώρας. Επί­σης, απαι­τού­με την επι­στρο­φή χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών πόρων που ανή­κουν στη Μπο­λι­βα­ρια­νή Δημο­κρα­τία της Βενε­ζου­έ­λας που κρα­τού­νται παρά­νο­μα σε διε­θνείς τρά­πε­ζες, έτσι ώστε να μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για τις πιε­στι­κές ανά­γκες της χώρας στον αγώ­να κατά του COVID-19 και στην ανά­πτυ­ξη της εθνι­κής παρα­γω­γι­κής ικανότητας.

Τέλος, προει­δο­ποιού­με τους λαούς του κόσμου για τη σοβα­ρή απει­λή στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης και ενός ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου κατά της Βενε­ζου­έ­λας. Η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ προ­σπα­θεί να προ­ε­τοι­μά­σει μια ευνοϊ­κή διε­θνή σκη­νή για πόλε­μο στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και την Καραϊ­βι­κή. Οι ενέρ­γειες του Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης των ΗΠΑ ενα­ντί­ον του προ­έ­δρου της Βενε­ζου­έ­λας και των ανώ­τε­ρων αξιω­μα­τού­χων της κυβέρ­νη­σης, η ασυ­νή­θι­στη αύξη­ση της στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας των ΗΠΑ στην Κολομ­βία, οι κοι­νές στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις ΗΠΑ — Κολομ­βί­ας κοντά στα σύνο­ρα της Βενε­ζου­έ­λας και η πρό­σφα­τη ανά­πτυ­ξη του αμε­ρι­κα­νι­κού ναυ­τι­κού στην Καραϊ­βι­κή θάλασ­σα με το πρό­σχη­μα της κατα­πο­λέ­μη­σης του λαθρε­μπο­ρί­ου ναρ­κω­τι­κών απο­τε­λούν σαφή από­δει­ξη των επι­κίν­δυ­νων βημά­των του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού για να προ­κα­λέ­σει πόλε­μο ενα­ντί­ον της Βενεζουέλας.

Καλού­με τους λαούς του κόσμου να στα­μα­τή­σουν την “τρέ­λα” του ιμπε­ρια­λι­σμού στην Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και την Καραϊ­βι­κή, και να υπε­ρα­σπι­στούν το δικαί­ω­μα του λαού της Βενε­ζου­έ­λας για αυτο­διά­θε­ση και ειρήνη».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο