Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψήφισμα του ΠΤΔΕ ΑΠΘ για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων

Οι διδά­σκου­σες και οι διδά­σκο­ντες στο Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης του ΑΠΘ πιστεύ­ου­με ότι η εκπαί­δευ­ση των προ­σφυ­γό­που­λων, όπως και όλων των παι­διών, θα πρέ­πει να είναι απαλ­λαγ­μέ­νη από κάθε μορ­φή περι­θω­ριο­ποί­η­σης και γετο­ποί­η­σής τους και να  διέ­πε­ται από τις αρχές της έντα­ξης και της διαπολιτισμικότητας.

Στο πλαί­σιο αυτό είναι σημα­ντι­κό να απο­μο­νω­θούν όλες οι φωνές που οδη­γούν στη δημιουρ­γία στε­ρε­ο­τύ­πων και προ­κα­τα­λή­ψε­ων ενα­ντί­ον των προ­σφυ­γό­που­λων και να εξα­λει­φθούν οι πρα­κτι­κές που οδη­γούν στον απο­κλει­σμό και τις διακρίσεις.

Θεω­ρού­με ότι τα παι­διά των προ­σφύ­γων, ανε­ξαρ­τή­τως του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος παρα­μο­νής τους στη χώρα μας και του νομι­κού πλαι­σί­ου που θα διέ­πει αυτή την παρα­μο­νή, πρέ­πει να εντα­χθούν στο δημό­σιο εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα με όρους συνεκ­παί­δευ­σης  με τα ελλη­νό­που­λα και η κυβέρ­νη­ση να φρο­ντί­σει, παίρ­νο­ντας όλα τα ανα­γκαία μέτρα, ώστε αυτό να υλοποιηθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο