Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψήφος αξιοπρέπειας

Αν κάτι είναι πιο σίγου­ρο κι από την ανα­το­λή του Ήλιου, είναι ότι οι Έλλη­νες ψηφο­φό­ροι δια­χρο­νι­κά, εμφα­νί­ζο­νται οργι­σμέ­νοι με τους πολι­τι­κούς εκπρο­σώ­πους που ψηφί­ζουν για­τί αθε­τούν τις υπο­σχέ­σεις τους, λένε ωμά ψέμα­τα και κοροϊ­δεύ­ουν το λαό για να υφαρ­πά­ξουν την ψήφο του.

Η λέξη πολι­τι­κή έγι­νε σχε­δόν συνώ­νυ­μη με την κομπί­να, το ψέμα, τις ανεκ­πλή­ρω­τες υπο­σχέ­σεις. Οι πολι­τι­κοί όμως δημιούρ­γη­σαν καθ’ εικό­να και καθ’ ομοί­ω­ση τους πολί­τες-ψηφο­φό­ρους τους. Για κάθε ανεκ­πλή­ρω­τη υπό­σχε­ση που δόθη­κε προ­ε­κλο­γι­κά υπάρ­χει ένας κοψο­χέ­ρης μετε­κλο­γι­κά. Κανέ­νας απο­γοη­τευ­μέ­νος ψηφο­φό­ρος δεν έκο­ψε το χέρι του. Ούτε κυριο­λε­κτι­κά ούτε μεταφορικά.

Σε αυτές τις εκλο­γές δεν κρί­νε­ται τίπο­τα ουσια­στι­κό. Το μνη­μό­νιο θα εφαρ­μο­στεί με πάθος και τόλ­μη, χωρίς ιδε­ο­λη­ψί­ες (είπα να χρη­σι­μο­ποι­ή­σω μια μοντέρ­να λέξη) από όποια κυβέρ­νη­ση σχη­μα­τι­στεί. Αυτό που κρί­νε­ται την Κυρια­κή είναι η αξιο­πρέ­πεια του λαού. Πόσο ακό­μα αντέ­χει να τον κοροϊ­δεύ­ουν; Πόσες ακό­μα Κυρια­κές θα τους χαρί­σει; Πότε, επι­τέ­λους, θα ψηφί­σει κάποιος συνει­δη­τά και απο­φα­σι­σμέ­να κάποιον που δεν του είπε ποτέ ψέμ­μα­τα για να του κλέ­ψει την ψήφο;

2310net

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο