Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψήφο εμπιστοσύνης θα ζητήσει ο Αλ. Τσίπρας — Δεκτή η παραίτηση Καμμένου — Το μπαλάκι στα κυβερνητικά στελέχη των ΑΝΕΛ

Ψήφο εμπι­στο­σύ­νης από τη Βου­λή θα ζητή­σει άμε­σα ο Αλ. Τσί­πρας, όπως δήλω­σε μετά τη συνά­ντη­σή του με τον Πάνο Καμ­μέ­νο.  Όσον αφο­ρά το «δια­ζύ­γιο» με τον Π. Καμ­μέ­νο, δήλω­σε ότι έκα­νε δεκτή την παραί­τη­σή του και νέος υπουρ­γός Εθνι­κής  Άμυ­νας ορί­ζε­ται ο αρχη­γός ΓΕΕΘΑ ναύ­αρ­χος Ευ. Απο­στο­λά­κης. Συμπλή­ρω­σε ότι θα κάνει δεκτή όποια άλλη παραί­τη­ση στε­λέ­χους των ΑΝΕΛ φτά­σει στο γρα­φείο του (πέτα­ξε έτσι το μπα­λά­κι στους ΑΝΕΛ. Ο Π. Καμ­μέ­νος ήθε­λε να βγά­λει ο πρω­θυ­πουρ­γός τα στε­λέ­χη των ΑΝΕΛ από την κυβέρ­νη­ση).  Ερώ­τη­μα είναι ποιες παραι­τή­σεις θα φτά­σουν στο γρα­φείο του.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι στην Κυβέρ­νη­ση με υπό­δει­ξη των ΑΝΕΛ συμ­με­τέ­χουν οι:

Τέρενς Κουίκ

Βασί­λης Κόκαλης

Μαρί­να Χρυσοβελώνη

Έλαν Κου­ντου­ρά

Όσον αφο­ρά την ψήφο εμπι­στο­σύ­νης, φαί­νε­ται ότι η κυβέρ­νη­ση έχει την αισιο­δο­ξία ότι θα την εξα­σφα­λί­σει στη Βου­λή, παρό­τι οι ΑΝΕΛ δε θα τη δώσουν όπως δήλω­σε ο Π. Καμ­μέ­νος (όσοι μεί­νου­με, όπως είπε χαρακτηριστηκά)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο