Ψήφο εμπιστοσύνης θα ζητήσει ο Αλ. Τσίπρας — Δεκτή η παραίτηση Καμμένου — Το μπαλάκι στα κυβερνητικά στελέχη των ΑΝΕΛ

Ψήφο εμπι­στο­σύ­νης από τη Βου­λή θα ζητή­σει άμε­σα ο Αλ. Τσί­πρας, όπως δήλω­σε μετά τη συνά­ντη­σή του με τον Πάνο Καμ­μέ­νο.  Όσον αφο­ρά το «δια­ζύ­γιο» με τον Π. Καμ­μέ­νο, δήλω­σε ότι έκα­νε δεκτή την παραί­τη­σή του και νέος υπουρ­γός Εθνι­κής  Άμυ­νας ορί­ζε­ται ο αρχη­γός ΓΕΕΘΑ ναύ­αρ­χος Ευ. Απο­στο­λά­κης. Συμπλή­ρω­σε ότι θα κάνει δεκτή όποια άλλη … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ψήφο εμπι­στο­σύ­νης θα ζητή­σει ο Αλ. Τσί­πρας — Δεκτή η παραί­τη­ση Καμ­μέ­νου — Το μπα­λά­κι στα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη των ΑΝΕΛ.