Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ψίχουλα» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων

Σε μόλις 600.000 ευρώ ανέρ­χε­ται το ποσό που εγκρί­θη­κε από το Υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων για την χρη­μα­το­δό­τη­ση των δήμων σχε­τι­κά με την δια­χεί­ρι­ση των αδέ­σπο­των ζώων.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου: «Με τη συγκε­κρι­μέ­νη από­φα­ση ο Υπουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων δια­σφα­λί­ζει τη συνέ­χι­ση της λει­τουρ­γί­ας κατα­φυ­γί­ων αδέ­σπο­των ζώων συντρο­φιάς με σκο­πό την προ­στα­σία τους από την εκμε­τάλ­λευ­ση και την κακο­ποί­η­ση ή τη χρη­σι­μο­ποί­η­σή τους με στό­χο την κερδοσκοπία».

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ακο­λου­θεί την πολι­τι­κή της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το ζήτη­μα, παρα­τεί­νο­ντας ουσια­στι­κά την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση της τοπι­κής διοί­κη­σης για ένα ζήτη­μα που παίρ­νει ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρες διαστάσεις.

Μάλι­στα, εκ μέρους Υπουρ­γεί­ου Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης επι­χει­ρεί­ται να παρου­σια­στεί η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση προς τους δήμους ως… γεν­ναιό­δω­ρη, ξεχνώ­ντας προ­φα­νώς το μέγε­θος του προ­βλή­μα­τος και τις ευρύ­τε­ρες οικο­νο­μι­κές δυσχέ­ρειες της τοπι­κής διοίκησης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο