Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψαράς στην Πορτογαλία αλίευσε «προϊστορικό» καρχαρία

Έναν σπά­νιο πτυ­χω­τό καρ­χα­ρία αλί­ευ­σε στα δίχτυα του ένας ψαράς ανοι­κτά των ακτών του Αλγκάρ­βε της Πορ­το­γα­λί­ας. Το συγκε­κρι­μέ­νο είδος που απα­ντά­ται πολύ σπά­νια. Παρά το γεγο­νός ότι έχει μια ευρεία γεω­γρα­φι­κή κατα­νο­μή, σε όλο τον Ατλα­ντι­κό και τον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό, αυτός ο «ζωντα­νός απο­λι­θω­μέ­νος» καρ­χα­ρί­ας σπά­νια συλ­λαμ­βά­νε­ται καθώς του αφιε­ρώ­νει χρό­νο να κολυ­μπά­ει σε μεγά­λα βάθη. Δια­θέ­τει πολ­λά πρω­τό­γο­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά, κάνο­ντας τους επι­στή­μο­νες να τον θεω­ρούν «καρ­χα­ρία από την επο­χή των δεινοσαύρων».

karxaries2Ο ψαράς που κατά­φε­ρε να αλιεύ­σει τον σπά­νιο καρ­χα­ρία, συμ­πτω­μα­τι­κά εργά­ζε­ται για ένα πρό­τζεκτ της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης με στό­χο «την ελα­χι­στο­ποί­η­ση των ανε­πι­θύ­μη­των αλιευ­μά­των στην εμπο­ρι­κή αλιεία».

Η γνώ­ση των επι­στη­μό­νων γύρω από αυτό το είδος, που πολύ σπά­νια αλιεύ­ε­ται είναι περιο­ρι­σμέ­νη. Είναι γνω­στό, ωστό­σο, ότι φτά­νει σε μήκος δύο μέτρων και έχει σκού­ρο καφέ σώμα, που μοιά­ζει με χέλι. Το όνο­μά του προ­έρ­χε­ται από την πτυ­χω­τή εμφά­νι­ση των βραχ­γί­ων του, τα οποία είναι σε έξι ζεύ­γη. Τα μακρά, εξαι­ρε­τι­κά ευλί­γι­στα σαγό­νια του του επι­τρέ­πουν να κατα­πιεί ολό­κλη­ρο ένα μεγά­λο θήρα­μα, ενώ οι πολ­λές σει­ρές από μικρά, βελο­νοει­δή δόντια απο­τρέ­πουν το θήρα­μα από να διαφύγει.

Το συγκε­κρι­μέ­νο είδος χρο­νο­λο­γεί­ται 80 εκατ. χρό­νια πίσω και το πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό από τα πρω­τό­γο­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά του είναι τα 300 κοφτε­ρά δόντια του.

karxaries3

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο