Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψεύτικος λογαριασμός του Δ. Κουτσούμπα στο Instagram

Ένας ακό­μα ψεύ­τι­κος λογα­ρια­σμός στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης και συγκε­κρι­μέ­να στο Instagram, με το όνο­μα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, εμφα­νί­στη­κε τις τελευ­ταί­ες μέρες.

Πλη­ρο­φο­ρού­με, όπως άλλω­στε είναι ήδη γνω­στό, ότι ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας δεν δια­τη­ρεί προ­σω­πι­κές σελί­δες στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης και πως το ΚΚΕ εκφρά­ζε­ται επί­ση­μα σε αυτά με το λογα­ρια­σμό του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ στο twitter.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο