Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψηφίστηκε η οριζόντια ποινή στους γονείς που δεν τηρούν την υποχρεωτικότητα της Εκπαίδευσης

Ψηφί­στη­κε στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής από τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ η απα­ρά­δε­κτη τρο­πο­λο­γία της κυβέρ­νη­σης που, απο­γειώ­νο­ντας τη λογι­κή της «ατο­μι­κής ευθύ­νης» και την κατα­στο­λή, προ­βλέ­πει τιμω­ρία με βαριά χρη­μα­τι­κά πρό­στι­μα, ακό­μα και φυλά­κι­ση για δύο χρό­νια σε βάρος όποιου έχει την επι­μέ­λεια ή την πραγ­μα­τι­κή φρο­ντί­δα ανη­λί­κου και παρα­λεί­πει την εγγρα­φή ή την επο­πτεία του ως προς την υπο­χρε­ω­τι­κή φοί­τη­ση (μέχρι και το Γυμνάσιο).

Η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Ν. Κερα­μέ­ως, κατά την παρου­σί­α­ση της τρο­πο­λο­γί­ας — η οποία κατα­τέ­θη­κε σε νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης — στην Ολο­μέ­λεια, προ­σπά­θη­σε να πεί­σει ότι τώρα πήρε ο πόνος την κυβέρ­νη­ση για την απρό­σκο­πτη φοί­τη­ση «όλων των παι­διών μας στην Εκπαί­δευ­ση», που μπο­ρεί να εμπο­δί­ζε­ται από γονείς «που ενδε­χο­μέ­νως δεν θέλουν τα παι­διά τους να φορέ­σουν μάσκα, να κάνουν self test κ.ο.κ.».

Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε την τρο­πο­λο­γία, ενώ ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του Κόμ­μα­τος, Γιάν­νης Δελής, ανέ­δει­ξε και τον τρό­πο με τον οποίο έφε­ρε η κυβέρ­νη­ση αυτήν τη νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση, «χωρίς καμιά συζή­τη­ση με τους εκπαι­δευ­τι­κούς, τους ειδι­κούς επι­στή­μο­νες, κοι­νω­νι­κούς λει­τουρ­γούς, ψυχο­λό­γους, τους εκπρο­σώ­πους των γονέ­ων», και βέβαια το αντι­δρα­στι­κό περιε­χό­με­νο της ρύθ­μι­σης αφού, όπως τόνι­σε, «φέρ­νε­τε μια ορι­ζό­ντια, μια ισο­πε­δω­τι­κή διά­τα­ξη στη λογι­κή της κατα­στο­λής και της ατο­μι­κής ευθύνης».

Επι­πρό­σθε­τα, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, ρώτη­σε την κυβέρ­νη­ση να πει συγκε­κρι­μέ­να τι έχει κάνει για να αντι­με­τω­πι­στεί αυτό το 11% της σχο­λι­κής διαρ­ρο­ής, το οποίο υπήρ­χε και πριν από την παν­δη­μία και πού είναι οι κοι­νω­νι­κές δομές και υπο­δο­μές που χρειάζονται.

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο