Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψηφίστηκε ο νόμος — πλαίσιο για τα πανεπιστήμια — Απορρίπτεται από φοιτητές και διδάσκοντες

Με τις ψήφους των βου­λευ­τών της ΝΔ έγι­νε δεκτός από την Βου­λή ο νόμος-πλαί­σιο της κυβέρ­νη­σης για τα Πανε­πι­στή­μια που βαθαί­νει περαι­τέ­ρω την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της γνώ­σης, μεγα­λώ­νο­ντας τους ταξι­κούς φραγ­μούς στη μόρφωση.

Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε το νομο­σχέ­διο και με τις παρεμ­βά­σεις τόσο του ΓΓ της ΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπα, όσο και των βου­λευ­τών του, ανέ­δει­ξε τις στο­χεύ­σεις της κυβέρ­νη­σης για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων σε βάρος των φοι­τη­τών των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, των εκπαι­δευ­τι­κών και των εργα­ζο­μέ­νων στα Ιδρύματα.

Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, κατήγ­γει­λε επί­σης το άρθρο 296 του νόμου, που καταρ­γεί τα νομι­κά πρό­σω­πα που δια­χει­ρί­ζο­νταν τα πανε­πι­στη­μια­κά δάση στο Περ­τού­λι, Χαλ­κι­δι­κή και Θεσ­σα­λο­νί­κη, προ­κει­μέ­νου να παρα­δο­θούν τα ίδια τα δάση και οι περιο­χές φιλέ­το όπου βρί­σκο­νται, στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Σημειώ­νε­ται ότι για το συγκε­κρι­μέ­νο άρθρο, οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ ζήτη­σαν ονο­μα­στι­κή ψηφοφορία.

Το νομο­σχέ­διο κατα­ψή­φι­σαν ΠΑΣΟΚ, «Ελλη­νι­κή Λύση» και ΜέΡΑ25, ενώ υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ απο­χώ­ρη­σαν από την αίθου­σα νωρί­τε­ρα την Πέμ­πτη και απεί­χαν από την ψηφο­φο­ρία, προ­σπα­θώ­ντας να κρύ­ψουν την σύγκλι­σή τους με την κυβέρ­νη­ση στην πολι­τι­κή της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης των Πανεπιστημίων.

Συγκε­κρι­μέ­να σε σύνο­λο 213 ψηφι­σά­ντων, επί της αρχής υπερ­ψή­φι­σαν 157, κατά ψήφι­σαν 56 βου­λευ­τές. Ενώ για το άρθρο 296, υπέρ ψήφι­σα 179, κατά 33 και 1 «παρών».

Σημειώ­νε­ται επί­σης, ότι το βρά­δυ της Πέμ­πτης, έξω από την Βου­λή διαδή­λω­σαν μαζι­κά φοι­τη­τές, εκπαι­δευ­τι­κοί και εργα­ζό­με­νοι στα Πανε­πι­στή­μια, ενά­ντια στο νόμο-πλαί­σιο, δια­τρα­νώ­νο­ντας ότι με την πάλη τους, θα τον αφή­σουν στα χαρ­τιά. Αντί­στοι­χες κινη­το­ποι­ή­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Πάτρα.

Πηγή: 902.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο