Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό έκτρωμα, έχει καταψηφιστεί από τους αγώνες των αυτοαπασχολούμενων

Με τις ψήφους των κυβερ­νη­τι­κών βου­λευ­τών ψηφί­στη­κε το νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα που εκτο­ξεύ­ει την φορο­λη­στεία σε βάρος των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, επαγ­γελ­μα­τιών και επιστημόνων.

Κατά τη διάρ­κεια της διή­με­ρης συζή­τη­σης στην Βου­λή τόσο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπας, όσο και οι άλλοι βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος, κατέρ­ρι­ψαν τα κυβερ­νη­τι­κά ψεύ­δη για την δήθεν πάτα­ξη της φορο­δια­φυ­γής και ανέ­δει­ξαν τις πραγ­μα­τι­κές στο­χεύ­σεις του νομο­σχε­δί­ου, δηλα­δή αφε­νός την φορο­α­φαί­μα­ξη των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί κι άλλο ζεστό χρή­μα για το μεγά­λο κεφά­λαιο και αφε­τέ­ρου να οδη­γη­θούν σε οικο­νο­μι­κό αφα­νι­σμό ακό­μα περισ­σό­τε­ροι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι για να «ανοί­ξει κι άλλος χώρος» στην καπι­τα­λι­στι­κή αγο­ρά για τους ομίλους.

«Άσφαι­ρη» και βολι­κή προς την κυβέρ­νη­ση ήταν η κρι­τι­κή των αστι­κών κομ­μά­των που απο­δέ­χο­νταν την βάση της «πάτα­ξης της φορο­δια­φυ­γής» στους μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες, αφή­νο­ντας στο απυ­ρό­βλη­το την προ­κλη­τι­κή φορο­α­συ­λία που απο­λαμ­βά­νουν εφο­πλι­στές, τρα­πε­ζί­τες και μεγά­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι. Τη στά­ση αυτή κρά­τη­σαν οι βου­λευ­τές όλων των …απο­χρώ­σε­ων, από τους ακρο­δε­ξιούς «Σπαρ­τιά­τες» μέχρι τους βου­λευ­τές των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και «Νέας Αρι­στε­ράς», ήτοι των κομ­μά­των που ως κυβερ­νή­σεις εφάρ­μο­σαν την ίδια άδι­κη φορο­λο­γι­κή πολι­τι­κή σε βάρος των λαϊ­κών στρωμάτων.

Σημειώ­νε­ται ότι τόσο χθες που ξεκί­νη­σε η συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια, όσο και σήμε­ρα κατά την ψήφι­ση του νομο­σχε­δί­ου, υπήρ­ξαν δυνα­μι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων και επαγ­γελ­μα­τιών έξω από την Βου­λή που δια­τρά­νω­σαν την κατα­δί­κη τους στη φορολεηλασία.

Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε το νομο­σχέ­διο στο σύνο­λό του, στε­κό­με­νο στο πλευ­ρό των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων και ζήτη­σε ονο­μα­στι­κή ψηφοφορία.

Επί της αρχής υπέρ ψήφι­σαν 158 βου­λευ­τές, κατά 140 σε σύνο­λο 298. Υπέρ του άρθρου 7 του νομο­σχε­δί­ου «Πρό­στι­μα για παρα­βά­σεις έκδο­σης στοι­χεί­ων λια­νι­κής από Φορο­λο­γι­κό Ηλε­κτρο­νι­κό Μηχα­νι­σμό», τάχθη­καν 169 βου­λευ­τές. Κατά δήλω­σαν 129 βουλευτές.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο