Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψηφίστηκε το ν/σ για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών

Εγκρί­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία από την Επι­τρο­πή Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού για τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα στη συνέ­χεια ψηφί­στη­κε από την Ολο­μέ­λεια της Βουλής.

Το νομο­σχέ­διο, με τον τίτλο «Συλ­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση δικαιω­μά­των πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας και συγ­γε­νι­κών δικαιω­μά­των, χορή­γη­ση πολυ­ε­δα­φι­κών αδειών για επι­γραμ­μι­κές χρή­σεις μου­σι­κών έργων και άλλα θέμα­τα αρμο­διό­τη­τας Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού» εισά­γε­ται σήμε­ρα Πέμ­πτη 13 Ιου­λί­ου στην Ολο­μέ­λεια και ψηφί­ζε­ται σε μία συνε­δρί­α­ση, με την δια­δι­κα­σία του επείγοντος.

Επί της αρχής, ψήφι­σαν υπέρ ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, επι­φυ­λά­χθη­καν να τοπο­θε­τη­θούν στην Ολο­μέ­λεια η ΝΔ, η Δημο­κρα­τι­κή Συμπα­ρά­τα­ξη, η ΧΑ και η Ένω­ση Κεντρώ­ων, ενώ κατα­ψή­φι­σαν το ΚΚΕ και το Ποτάμι.

Το νομο­σχέ­διο δέχθη­κε τα πυρά των κομ­μά­των περί εξυ­πη­ρέ­τη­σης συμ­φε­ρό­ντων και αδυ­να­μί­ας να δοθούν λύσεις στα θέμα­τα που ταλα­νί­ζουν χρό­νια τους δημιουρ­γούς και περί φωτο­γρα­φι­κών ρυθ­μί­σε­ων υπέρ της ΑΕΠΙ, ενώ η υπουρ­γός επι­σή­μα­νε ότι η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία είναι αυτή που ψήφι­σε την ρύθ­μι­ση για την τοπο­θέ­τη­ση προ­σω­ρι­νού επι­τρό­που στην ΑΕΠΙ για να βγουν όλα στο φως, «αυτά που όλοι επί δεκα­ε­τί­ες γνώ­ρι­ζαν αλλά δεν τα έθι­γαν». Τα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης, πλην της Ένω­σης Κεντρώ­ων, κατα­ψή­φι­σαν την αρχή του νομο­σχε­δί­ου ασκώ­ντας σφο­δρή κρι­τι­κή τόσο για την επι­λο­γή της κυβέρ­νη­σης να το εισά­γει ως επεί­γον, με απο­τέ­λε­σμα να μην τεθεί σε δια­βού­λευ­ση, όσο και κατα­λο­γί­ζο­ντάς της ότι έφε­ρε ένα νομο­θε­τι­κό τερατούργημα.

Η υπουργός Πολιτισμού

Η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, Λυδία Κονιόρ­δου, ανέ­δει­ξε ως σκο­πό του νομο­σχε­δί­ου, για την δια­φα­νή, χρη­στή και δίκαιη δια­χεί­ρι­ση των δικαιω­μά­των των δημιουρ­γών και τόνι­σε ότι έτσι απο­δί­δο­νται τα ποσά που πραγ­μα­τι­κά δικαιού­νται για το έργο τους. Όπως είπε, το νομο­σχέ­διο ακο­λου­θεί τη φιλο­σο­φία και τις δια­τά­ξεις της ευρω­παϊ­κής οδη­γί­ας που ενσω­μα­τώ­νει για τους Οργα­νι­σμούς Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης και το κεί­με­νό του έχει προ­σαρ­μο­στεί στην ελλη­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και τις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες. Η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, ανα­φε­ρό­με­νη στις πρό­νοιες του σχε­δί­ου νόμου για την πνευ­μα­τι­κή ιδιο­κτη­σία, δια­βε­βαί­ω­σε τους βου­λευ­τές — μέλη της Επι­τρο­πής Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων ότι τηρή­θη­κε ίση από­στα­ση από όλους τους οργα­νι­σμούς, «παρά τις μεγά­λες πιέ­σεις και συχνά τις δημό­σιες αντι­πα­ρα­θέ­σεις» και «το υπουρ­γείο κινή­θη­κε με γνώ­μο­να τη δικαιο­σύ­νη και την εξι­σορ­ρό­πη­ση αντι­τι­θέ­με­νων συμφερόντων».

Εξή­γη­σε ότι όλοι οι Οργα­νι­σμοί Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης, ανε­ξαρ­τή­τως νομι­κής μορ­φής, πρέ­πει να προ­βλέ­ψουν Γενι­κή Συνέ­λευ­ση των μελών τους και Επο­πτι­κό Συμ­βού­λιο προ­κει­μέ­νου οι δικαιού­χοι να γνω­ρί­ζουν και να συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά στην δια­κυ­βέρ­νη­ση και στον έλεγ­χο των Οργα­νι­σμών. Οι Οργα­νι­σμοί, δια­χει­ρί­ζο­νται δικαιώ­μα­τα και αμοι­βές των δημιουρ­γών για τα οποία — όπως είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η υπουρ­γός — «ήρθε οι ώρα οι ίδιοι οι δημιουρ­γοί να έχουν λόγο».

Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση έχει απο­φα­σι­στι­κές αρμο­διό­τη­τες, όπως να εκλέ­γει το Επο­πτι­κό Συμ­βού­λιο — εκτός του πρώ­του μέλους, το οποίο θα ορι­στεί από τον υπουρ­γό Πολι­τι­σμού — και θα απο­τε­λεί­ται απο­κλει­στι­κά από δημιουρ­γούς. Διοι­κη­τι­κά έξο­δα και κρα­τή­σεις των Οργα­νι­σμών Δια­χεί­ρι­σης (30%-35%-37%) καταρ­γού­νται όπως και οι μεγά­λοι μισθοί των Διοι­κη­τι­κών Συμβουλίων.

Ακό­μα, ως ανώ­τα­το όριο στα δια­χει­ρι­στι­κά έξο­δα εξαι­ρου­μέ­νων των νόμι­μων δικα­στι­κών δαπα­νών γραμ­μά­τια, προει­σπρά­ξεις κ.λπ. που μπο­ρεί να παρα­κρα­τούν οι οργα­νι­σμοί συλ­λο­γι­κής δια­χεί­ρι­σης για τα δια­χει­ρι­στι­κά έξο­δά τους που είναι το 20% των εσό­δων τους και πρέ­πει να υιο­θε­τη­θεί στα­δια­κά έως το Νοέμ­βριο του 2019. Όπως εξή­γη­σε η υπουρ­γός, το πλα­φόν 20% στα ακα­θά­ρι­στα έσο­δα απο­τε­λεί ένα εύλο­γο ποσο­στό κρα­τή­σε­ων, όπως έχουν απο­δεί­ξει δικα­στι­κές απο­φά­σεις που κατα­δί­κα­σαν οργα­νι­σμούς για παρα­κρά­τη­ση μεγά­λων ποσο­στών προμηθειών.

Όλες οι οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές μετα­ξύ χρη­στών και Οργα­νι­σμών Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης, γίνο­νται ηλε­κτρο­νι­κά, μέσω τρα­πε­ζι­κών συναλ­λα­γών, ώστε να στα­μα­τή­σει η συναλ­λα­γή μαύ­ρου χρή­μα­τος. Το κατα­στα­τι­κό των Οργα­νι­σμών και τα αμοι­βο­λό­για, ο τρό­πος δια­νο­μής στους δικαιού­χους, το ύψος των κρα­τή­σε­ων και τα οικο­νο­μι­κά στοι­χεία των Οργα­νι­σμών αναρ­τώ­νται δημό­σια και όλοι γνω­ρί­ζουν πως και με ποιους όρους γίνε­ται η διαχείριση.

Η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, ανέ­φε­ρε ότι καλ­λιερ­γεί­ται με το νομο­σχέ­διο πνεύ­μα δια­λό­γου, ενώ ενθαρ­ρύ­νε­ται ο έλεγ­χος των Οργα­νι­σμών όχι μόνο από το κρά­τος, το οποίο και τους επο­πτεύ­ει, αλλά και από τους ίδιους τους δημιουρ­γούς, οι οποί­οι πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν την πορεία που ακο­λου­θεί και τα απο­τε­λέ­σμα­τα που απο­φέ­ρει η εκμε­τάλ­λευ­ση των δικαιω­μά­των τους.

Το κρά­τος, από την πλευ­ρά του, αυξά­νει την επο­πτεία στους Οργα­νι­σμούς Δια­χεί­ρι­σης και επι­βάλ­λει αυστη­ρές κυρώ­σεις σε όσους δεν τηρούν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του νόμου. «Η επι­λο­γή της λύσης της εγκα­τά­στα­σης Επι­τρό­που εξυ­γί­αν­σης σε οργα­νι­σμό Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης, είναι η ύστα­τη λύση με μόνο γνώ­μο­να την προ­στα­σία των δικαιω­μά­των των δημιουρ­γών» είπε η κ. Κονιόρ­δου και επι­σή­μα­νε ότι εξορ­θο­λο­γί­ζε­ται και εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται η διά­τα­ξη για την εύλο­γη αμοι­βή από μηχα­νή­μα­τα ανα­πα­ρα­γω­γής ανά­λο­γα από την κατη­γο­ρία και αυξά­νο­νται τα έσο­δα για την ενί­σχυ­ση των δημιουργών.

Ακό­μη, το νομο­σχέ­διο προ­βλέ­πει την εκπό­νη­ση μελέ­της που θα ανα­λά­βει να διε­ξά­γει ο Οργα­νι­σμός Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας για να ανα­νε­ώ­νο­νται διαρ­κώς οι σχε­τι­κές διατάξεις.

Η Αντιπολίτευση

Εκ μέρους της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, η ειση­γή­τρια Όλγα Κεφα­λο­γιάν­νη διε­ρω­τή­θη­κε πώς ένα νομο­σχέ­διο, που έχει δοθεί στη δια­βού­λευ­ση από το 2015, χρειά­ζε­ται τρεις υπουρ­γούς και τόσο μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα για να κατα­λή­ξει εδώ που κατέ­λη­ξε: «μια κακο­γραμ­μέ­νη νομο­θε­τι­κή κουρελού».

Αιτιο­λο­γώ­ντας την σφο­δρή κρι­τι­κή της, η κ. Κεφα­λο­γιάν­νη είπε πως ποτέ ξανά ένα νομο­σχέ­διο δεν γρά­φτη­κε και ξανα­γρά­φτη­κε εν κρυ­πτώ τόσες πολ­λές φορές, δεν ανα­στά­τω­σε τόσο πολύ και δεν έφε­ρε σε αμη­χα­νία από­γνω­ση ρήξη των κόσμο των δημιουρ­γών. «Η νομο­θε­τι­κή αυτή τερα­το­γέν­νε­ση απο­τε­λεί την κορυ­φή αυτής της θλι­βε­ρής δια­δι­κα­σί­ας. Είναι το μείγ­μα των παθο­γε­νειών που σας χαρα­κτη­ρί­ζουν: κομ­μα­τι­κός συγκε­ντρω­τι­σμός, διευ­θέ­τη­ση συμ­φε­ρό­ντων, συγκρού­σεις φατριών, έλλει­ψη επα­φής με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αδια­φο­ρία για τα προ­βλή­μα­τα, αλα­ζο­νεία» είπε η ειση­γή­τρια της ΝΔ. Προ­σέ­θε­σε δε, πως οι Έλλη­νες δημιουρ­γοί κιν­δυ­νεύ­ουν με πτώ­χευ­ση και η ευθύ­νη θα βαρύ­νει αυτή την κυβέρ­νη­ση ενώ απευ­θυ­νό­με­νη προς την κ. Κονιόρ­δου, σχο­λί­α­σε πως κατά­φε­ρε να στρέ­ψει τους πάντες ενα­ντί­ον της και ρώτη­σε: «Είναι δυνα­τόν να μην πλη­ρώ­νο­νται οι δικαιού­χοι για το έργο τους;»

Εξάλ­λου, η ειση­γή­τρια της ΝΔ, στη­λί­τευ­σε την πρα­κτι­κή της κυβέρ­νη­σης να φέρει και αυτό το νομο­σχέ­διο με την δια­δι­κα­σία του επεί­γο­ντος, χωρίς να «περά­σει» από την δια­δι­κα­σία της δια­βού­λευ­σης και έθε­σε το ερώ­τη­μα προς την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού: «Τι σας κάνει να περά­σε­τε άρον άρον;».

«Δεν ξέρου­με ποιους θέλε­τε να βολέ­ψε­τε και να εξυ­πη­ρε­τή­σε­τε, όμως το σίγου­ρο είναι πως για άλλη μια φορά με τον μαν­δύα της αντα­πό­κρι­σης της κυβέρ­νη­σης σε ζητή­μα­τα πολύ σημα­ντι­κά, εσείς κοι­τά­τε να θολώ­σε­τε το τοπίο και να βολέ­ψε­τε κατα­στά­σεις και ίσως και κομ­μα­τι­κούς σας φίλους», σχο­λί­α­σε η ειδι­κή αγο­ρή­τρια της Δημο­κρα­τι­κής Συμπα­ρά­τα­ξης, Χαρά Κεφα­λί­δου. Ανα­φε­ρό­με­νη ειδι­κώς στην διά­τα­ξη που — όπως είπε — εξαι­ρεί ολο­κλη­ρω­τι­κά και για το μέλ­λον από την υπο­χρέ­ω­ση κατα­βο­λής αμοι­βής στις σχο­λι­κές και ακα­δη­μαϊ­κές βιβλιο­θή­κες, είπε πως είναι κατα­φα­νώς αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή, αντι­κοι­νω­νι­κή διά­τα­ξη, η οποία πλήτ­τει βάναυ­σα τα δικαιώ­μα­τα συγ­γρα­φέ­ων και εκδοτών.

ΚΚΕ: Κίν­δυ­νος – θάνα­τος για τον πολι­τι­σμό το νομο­σχέ­διο για τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο