Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψινάκης: Δεν παραιτούμαι — Live η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα

Συνε­δριά­ζει από­ντος του Ηλία Ψινά­κη το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο Μαρα­θώ­να, με αντι­κεί­με­νο την έκδο­ση ψηφί­σμα­τος με το οποίο θα ζητεί­ται η παραί­τη­ση Ψινά­κη, ο οποί­ος σε σχε­τι­κό δελ­τίο Τύπου από τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες δήλω­σε ότι δεν παραι­τεί­ται λέγο­ντας ότι «αυτές τις κρί­σι­μες ώρες εμφα­νί­ζο­νται κάποιοι και­ρο­σκό­ποι με μικρο­πο­λι­τι­κά κίνη­τρα που επι­χει­ρούν να βάλουν άλλου είδους «φωτιές» στο Μαραθώνα».

Το ψήφι­σμα με το οποίο ζητεί­ται η παραί­τη­ση του δημάρ­χου εγκρί­θη­κε ομό­φω­να με τις ψήφους των 25 παρό­ντων συμ­βού­λων (από το σύνο­λο των 33).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο