Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ωμός, μακάβριος και …«παλαιοημερολογίτικος» αντικομμουνισμός!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 

«Για ένα κομ­μά­τι ψωμί,
δε φτά­νει μόνο η δουλειά.
Για ένα κομ­μά­τι ψωμί,
πρέ­πει να δώσεις πολλά.

Δε φτά­νει μόνο το μυα­λό σου,
δε φτά­νει μόνο το κορ­μί σου.»

Το γνω­στό τρα­γού­δι των Α/φων Κατσι­μί­χα επι­βε­βαιώ­νει η δημο­σιο­γρά­φος (και πρώ­ην βου­λευ­τής του ΠΑΣΟΚ) Σοφία Γιαν­να­κά με άρθρο της στο iefimerida.gr με τίτλο «Μία πλη­γή που τη λένε ΚΚΕ».

Φυσι­κά δεν είναι το πρώ­το της άρθρο που κινεί­ται σε ανά­λο­γο «σκο­πό». Στο να είναι δηλα­δή η «φωνή των κυρί­ων της». Έτσι τώρα ανα­πα­ρά­γο­ντας την κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα κατα­φεύ­γει σε φτη­νό, χυδαίο, επι­κίν­δυ­νο και «παλαιοη­με­ρο­λο­γί­τι­κο» αντι­κο­μου­νι­σμό. Ανα­πα­ρά­γει δηλα­δή ότι τόσα χρό­νια καλ­λιερ­γού­σε η πιο μαύ­ρη αντί­δρα­ση. Μάλι­στα γρά­φο­ντας ότι «Το ότι το ΚΚΕ αγω­νί­ζε­ται για μια παραλ­λα­γή της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, της Κίνας, της Βόρειας Κορέ­ας το ακού­με και το ανε­χό­μα­στε επί δεκα­ε­τί­ες» απλά δεί­χνει την πρό­θε­ση των «κυρί­ων» της να ξεμπερ­δεύ­ουν με κάθε τρό­πο μαζί του για­τί δήθεν δεν το ανέ­χο­νται πλέ­ον. Είναι μακριά νυχτω­μέ­νοι αν νομί­ζουν ότι θα το πετύ­χουν, όταν τα προη­γού­με­να χρό­νια άλλοι, με φυλα­κές, εξο­ρί­ες και εκτε­λέ­σεις απέτυχαν!

Με αφορ­μή λοι­πόν τον φετι­νό γιορ­τα­σμό του Πολυ­τε­χνεί­ου επι­κα­λεί­ται- τα επι­χει­ρή­μα­τα του κ. Χρυ­σο­χοϊ­δη και του Κ. Μητσο­τά­κη- ότι θα λει­τουρ­γή­σει ως εστία υπερ­με­τά­δο­σης του κορο­νοιου. Γρά­φει λοι­πόν: «Η απαί­τη­ση του ΚΚΕ να εορ­τα­στεί η επέ­τειος του Πολυ­τε­χνεί­ου, σώνει και καλά, παρά τους εκα­το­ντά­δες νεκρούς και τα χιλιά­δες κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα μας, είναι κυνι­κή, μακά­βρια, εξωπραγματική.»

Και προ­φα­νώς λέξη δεν γρά­φει για την ακο­λου­θού­με­νη κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή. Για τις τερά­στιες εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες που υπάρ­χουν για την μετά­δο­ση του κορο­νοϊ­ου αλλά και για την περί­φη­μη «θωρά­κι­ση του ΕΣΥ». Προ­σπα­θεί να εμφα­νί­σει την (περι­φρου­ρη­μέ­νη και με όλα τα απα­ραί­τη­τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα) πορεία ως τον «εχθρό» που θα πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­σουν οι πολί­τες αν θέλουν να σώσουν τη ζωή τους…(Κοινωνικός αυτο­μα­τι­σμός λέγε­ται αυτό!)

Και φυσι­κά εμφα­νώς αυτό που την ενο­χλεί είναι το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό περιε­χό­με­νο του γιορ­τα­σμού, που χρό­νια είναι «αγκά­θι» στα μάτια των «κυρί­ων της». Γρά­φει απο­κα­λυ­πτι­κά: «ποιον λόγο έχει σήμε­ρα η Ελλά­δα να παρα­δώ­σει αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά μηνύ­μα­τα στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία; Βρί­σκε­ται η χώρα μας υπό ιμπε­ρια­λι­στι­κή κατο­χή και δεν το ξέρα­με; Υπάρ­χει λογι­κός άνθρω­πος που ενο­χλεί­ται για­τί έχου­με σύμ­μα­χο τις ΗΠΑ; Είμα­στε σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση με τίπο­τα ιμπε­ρια­λι­στές και ήρθε ο Κου­τσού­μπας να μας σώσει;» Το «γιες μεν» σε όλη του την έκταση.

Ακό­μη γνω­ρί­ζει καλά- ως δημο­σιο­γρά­φος- ότι το ΚΚΕ μπο­ρεί και διορ­γα­νώ­νει συγκε­ντρώ­σεις πει­θαρ­χη­μέ­νες και με όλα τα μέτρα υγειο­νο­μι­κής προ­στα­σί­ας. Άλλω­στε φαί­νε­ται (και αυτό έμμε­σα) ομο­λο­γεί όταν γρά­φει «Αμί­λη­τοι παρα­κο­λου­θού­με τους «στρα­τιώ­τες» του ΠΑΜΕ να κάνουν παρά­λο­γο ακτι­βι­σμό» (προ­φα­νώς την ενό­χλη­σε η συγκέ­ντρω­ση της Εργα­τι­κής Πρω­το­μα­γιάς). Αυτό άλλω­στε έχουν δηλώ­σει πως θα πρά­ξουν και στον γιορ­τα­σμό του Πολυ­τε­χνεί­ου τόσο το ΚΚΕ και η ΚΝΕ όσο και φορείς όπως εργα­τι­κά σωμα­τεία, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι κλπ.

Τέλος, ανα­φο­ρι­κά με το «κερα­σά­κι» των απει­λών ότι : «Όμως, για πόσο ακό­μη θα δεί­χνου­με αυτή την ανε­ξή­γη­τη επιεί­κεια για το ΚΚΕ, το πιο κακο­μα­θη­μέ­νο κόμ­μα της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας, το οποίο, παρό­τι δεν πιστεύ­ει στις αξί­ες του κοι­νο­βου­λευ­τι­σμού και επι­διώ­κει την ανα­τρο­πή του, απαι­τεί ταυ­τό­χρο­να τον σεβα­σμό και την ανο­χή μας;» να τονί­σου­με ότι: Το ΚΚΕ δεν έκρυ­ψε τους προ­γραμ­μα­τι­κούς του στό­χους και την «νομι­μο­ποί­η­ση του το 1974» δεν του την πρό­σφε­ρε κανένας…

(Πάντως θα άξι­ζε τον κόπο να μας πει και ή ίδια όταν ψήφι­ζε ‑δύο αν δεν κάνου­με λάθος Μνη­μό­νια ως βου­λευ­τής- τι σχέ­ση είχαν αυτά με τα όσα και το ίδιο το αστι­κό σύνταγ­μα προέβλεπε…)

Το Πολυ­τε­χνείο Ζει και η αγω­νία των διά­φο­ρων «καλο­θε­λη­τών» να το συκο­φα­ντή­σουν, να το μετα­τρέ­ψουν σε «αβλα­βές εικό­νι­σμα» ή να το κατα­στεί­λουν δεί­χνει απλά ότι τα μηνύ­μα­τα του παρα­μέ­νουν ζωντα­νά και επί­και­ρα , φάρος φωτει­νός και για τους ανα­γκαί­ους αγώ­νες του σήμε­ρα ενά­ντια σε «αόρα­τους» αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βαθύ­τα­τα ορα­τούς εχθρούς!

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο