Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ως απαράδεκτα απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα της Μαργαρίτας κατά του Νίκου (Κουρή) Θεοδωράκη

Απορ­ρί­πτε­ται με από­φα­ση του Μονο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου η αίτη­ση ασφα­λι­στι­κών μέτρων της Μαρ­γα­ρί­τας Θεο­δω­ρά­κη κατά του Νίκου Κου­ρή με αντι­κεί­με­νο την χρή­ση του επω­νύ­μου του μεγά­λου μου­σι­κο­συν­θέ­τη Μίκη Θεοδωράκη.

Το δικα­στή­ριο έκρι­νε απα­ρά­δε­κτη την προ­σφυ­γή της αιτού­σας κατά του Νίκου Κου­ρή, ο οποί­ος ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι είναι γιος του καλ­λι­τέ­χνη, χρη­σι­μο­ποιεί το επώ­νυ­μο «Θεο­δω­ρά­κης».

Σύμ­φω­να με την από­φα­σή του (αριθ­μός 1555/2022) το δικα­στή­ριο απο­φάν­θη­κε ότι η αίτη­ση κρί­νε­ται ως απα­ρά­δε­κτη, λόγω αορι­στί­ας, καθώς η Μαρ­γα­ρί­τα Θεο­δω­ρά­κη, απού­σα από την συζή­τη­ση και χωρίς εκπρο­σώ­πη­ση από δικη­γό­ρο, ούτε εξει­δί­κευ­σε αν έχει ασκή­σει ή προ­τί­θε­ται στο μέλ­λον να ασκή­σει αγω­γή κατά του καθ’ου, οπό­τε θα μπο­ρού­σε να προ­σφύ­γει στην δια­δι­κα­σία των ασφα­λι­στι­κών, ούτε εξή­γη­σε στο δικό­γρα­φο που κατέ­θε­σε πώς η χρή­ση εκ μέρους του κ. Κου­ρή του επι­θέ­του «Θεο­δω­ρά­κης», προ­σβά­λει τα δικαιώ­μα­τά της ως νομί­μου κλη­ρο­νό­μου του πατέ­ρα της.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην από­φα­ση, η αιτού­σα «ουδό­λως εξει­δι­κεύ­ει πώς συντε­λεί­ται προ­σβο­λή των κλη­ρο­νο­μι­κών ή πνευ­μα­τι­κών της δικαιω­μά­των, βάση πλέ­ον της ιδιό­τη­τας ως νόμι­μου κλη­ρο­νό­μου του πατρός της, αφού η ανα­φο­ρά και μόνο εκ μέρους του Νίκου Κου­ρή του ονό­μα­τος “Θεο­δω­ρά­κης” δεν εξι­κνεί­ται μέχρι του σημεί­ου της παρο­χής σ’αυ­τόν οφέ­λους από κλη­ρο­νο­μι­κά ή πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα, ούτε εξη­γεί πώς η εκδο­θεί­σα από­φα­ση ασφα­λι­στι­κών μέτρων θα την προ­στα­τεύ­σει από τις επι­κα­λού­με­νες προσβολές».

Η προ­σφεύ­γου­σα κόρη του μεγά­λου καλ­λι­τέ­χνη, με την αίτη­σή της υπο­στή­ρι­ζε πως ο Νίκος Κου­ρής αυτο­α­πο­κα­λεί­ται γιος του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη εμφα­νι­ζό­με­νος σε πλή­θος καλ­λι­τε­χνι­κών εκδη­λώ­σε­ων μου­σι­κού ή φιλαν­θρω­πι­κού χαρα­κτή­ρα «προ­σποιού­με­νος ότι εκπρο­σω­πεί την οικο­γέ­νεια του αεί­μνη­στου Μίκη Θοδω­ρά­κη» και «επι­διώ­κο­ντας να προσ­δώ­σει κύρος στο πρό­σω­πό του και να θεμε­λιώ­σει κλη­ρο­νο­μι­κό δικαίωμα».

Η κ. Θεο­δω­ρά­κη ζητού­σε να δια­τά­ξει το δικα­στή­ριο να στα­μα­τή­σει ο Νίκος Κου­ρής να χρη­σι­μο­ποιεί το επί­θε­το του πατέ­ρα της, με απει­λή για κάθε μελ­λο­ντι­κή προ­σβο­λή της από­φα­σης χρη­μα­τι­κής ποι­νής 50 χιλιά­δων ευρώ και προ­σω­πι­κής κρά­τη­σης του κ. Κου­ρή 7 μηνών.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο