Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία: “200” της Καισαριανής _80 χρόνια _με Μαρία Φαραντούρη και Φωτεινή Βελεσιώτου — Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας (φωτο)

✨👊 Οι αφα­νείς τα έχουν όλα έτοι­μα για να υπο­δε­χτούν τον κόσμο
🎈 ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ _ 🎶 Στις 7 μ.μ., η μεγά­λη συναυ­λία για τους “200”
🔴 Θα μιλή­σει ο Δ. Κουτσούμπας
🎶 Μαρία Φαρα­ντού­ρη και Φωτει­νή Βελε­σιώ­του, στο γήπε­δο του Νήαρ Ηστ

Δύο εμβλη­μα­τι­κές φωνές αντα­μώ­νουν για πρώ­τη φορά και μας ταξι­δεύ­ουν σε όλα όσα αγα­πούν. Εκτός από επι­λεγ­μέ­να τρα­γού­δια της δισκο­γρα­φί­ας τους, θα παρου­σιά­σουν το απάν­θι­σμα του έντε­χνου και του λαϊ­κού τρα­γου­διού, με συνο­δοι­πό­ρους εξαι­ρε­τι­κούς μου­σι­κούς. Η εμβλη­μα­τι­κή Μαρία Φαρα­ντού­ρη δεν στα­μα­τά να δημιουρ­γεί. Ευτύ­χη­σε να συνερ­γα­στεί με τους μεγα­λύ­τε­ρους Έλλη­νες συν­θέ­τες, να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ζηλευ­τές και αξιο­μνη­μό­νευ­τες συνερ­γα­σί­ες, να τρα­γου­δή­σει λόγια μεγά­λων ποι­η­τών. Η Φωτει­νή Βελε­σιώ­του, με το ξεχω­ρι­στό ηχό­χρω­μα της φωνής της, με την αυθε­ντι­κή και δωρι­κή ερμη­νεία της, συγκι­νεί με τον πιο άμε­σο τρό­πο, έχο­ντας κερ­δί­σει την αγά­πη του κοινού.

ℹ️  Υπάρ­χουν και λεω­φο­ρεία για την εκδήλωση

Συναυ­λία ΚΚΕ Και­σα­ρια­νή 6 Απρί­λη με Μ. Φαρα­ντού­ρη και Φ. Βελε­σιώ­του _συνέντευξη

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο