Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλα τα ΄χε η Μαριορή …έρχονται και ιπτάμενα ταξί στην Ελλάδα

Όσοι πιστοί προ­σέλ­θε­τε! Η Orama Ventures LLC ανα­κοι­νώ­νει ένα «πρω­το­πο­ρια­κό εθνι­κό δίκτυο στην Ευρώ­πη «για την παρο­χή υπη­ρε­σιών προηγ­μέ­νης αερο­κι­νη­τι­κό­τη­τας με αφε­τη­ρία την Ελλά­δα» …που «θα φέρει την επα­νά­στα­ση στον τομέα της δια­σύν­δε­σης και των μεταφορών».

Φυσι­κά για «VIPs» και όχι για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, που έχει στε­νά­ξει από «δια­συν­δέ­σεις». Τα eVTOL είναι αερο­σκά­φη με ηλε­κτρι­κά συστή­μα­τα πρό­ω­σης, με δυνα­τό­τη­τα κάθε­της απο­γεί­ω­σης και προ­σγεί­ω­σης, χωρίς να απαι­τεί­ται καν η ύπαρ­ξη δια­δρό­μου. Μπο­ρούν να μετα­φέ­ρουν πανεύ­κο­λα μέχρι έξι (6) επι­βά­τες ‑με μηδε­νι­κές εκπο­μπές ρύπων, οπό­τε «πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη», ελά­χι­στα επί­πε­δα θορύ­βου, και με κόστος ανά χιλιό­με­τρο –άλλο θέμα η χρέ­ω­ση, απο­λύ­τως συγκρί­σι­μο με αυτό ενός συμ­βα­τι­κού ταξί. Πρό­κει­ται για αερο­σκά­φη που έχουν σχε­δια­στεί έτσι ώστε να επι­χει­ρούν στα αστι­κά κέντρα, επι­τρέ­πο­ντας «απρό­σκο­πτη, απο­δο­τι­κή και ταχύ­τα­τη μετα­φο­ρά των επι­βα­τών, με τρό­πο βιώ­σι­μο, περι­βαλ­λο­ντι­κά και οικο­νο­μι­κά βέλτιστο».

Η εξυ­πη­ρέ­τη­ση των eVTOL θα γίνε­ται από σταθ­μούς κάθε­της προ­σγεί­ω­σης \ απο­γεί­ω­σης, που ονο­μά­ζο­νται Vertiport — σταθ­μοί «σχε­δια­σμέ­νοι για να βρί­σκο­νται σε αστι­κά κέντρα, είτε σε δια­θέ­σι­μους ανοι­χτούς χώρους, είτε σε κατάλ­λη­λα δια­μορ­φω­μέ­να δώμα­τα κτι­ρί­ων» καθώς επί­σης και «σε περι­φε­ρεια­κούς προ­ο­ρι­σμούς, στην ηπει­ρω­τι­κή και τη νησιω­τι­κή επικράτεια».

Η πλατ­φόρ­μα της Orama Nexus θα ξεκι­νή­σει με την κατα­σκευή σταθ­μών Vertiport σε κεντρι­κά σημεία και προ­ά­στια της Αθή­νας και της Θεσ­σα­λο­νί­κης, καθώς και σε περισ­σό­τε­ρα από είκο­σι (20) περι­φε­ρεια­κά αστι­κά κέντρα και νησιά. Ενώ θα συνε­χί­σει την ανά­πτυ­ξη του δικτύ­ου της, με την εγκα­τά­στα­ση περισ­σό­τε­ρων από εκα­τό μικρών σταθ­μών επι­βί­βα­σης – απο­βί­βα­σης επι­βα­τών (Vertistops), σε περιο­χές σε όλη την Ελλά­δα. Η πλατ­φόρ­μα ΟΝ έχει σα στό­χο να επε­κτεί­νει το δίκτυό της, έτσι ώστε να δημιουρ­γή­σει ενα­έ­ρια δια­σύν­δε­ση μέσω προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων ή on demand δρο­μο­λο­γί­ων, με κάθε γωνιά της Ελλη­νι­κής επικράτειας.

Η ΟΝ θα συν­δέ­σει όλες τις κύριες διε­θνείς πύλες εισό­δου επι­σκε­πτών στη χώρα, όπως για παρά­δειγ­μα το Διε­θνή Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών “Ελ. Βενι­ζέ­λος”, με το κέντρο της πόλης καθώς και με ένα πλή­θος δημο­φι­λών προ­ο­ρι­σμών, επι­τρέ­πο­ντας πολ­λές φορές την απευ­θεί­ας μετά­βα­ση των του­ρι­στών στον προ­ο­ρι­σμό δια­μο­νής που έχουν επιλέξει.

Επί του παρό­ντος η εκτι­μώ­με­νη εμβέ­λεια λει­τουρ­γί­ας των eVTOL υπο­λο­γί­ζε­ται σε 150 μίλια (240+ χιλιό­με­τρα), ενώ ο σχε­δια­σμός των σταθ­μών Vertiport & Vertistop προ­βλέ­πε­ται με τέτοιο τρό­πο, ώστε η από­στα­ση των δια­συν­δε­δε­μέ­νων προ­ο­ρι­σμών, συν­δυα­στι­κά να ξεπερ­νά κατά πολύ την ονο­μα­στι­κή εμβέ­λεια των αεροσκαφών.
Η επι­κεί­με­νη εξέ­λι­ξη της τεχνο­λο­γί­ας των συσ­σω­ρευ­τών ανα­μέ­νε­ται να αυξή­σει σημα­ντι­κά την ακτί­να δρά­σης των eVTOL.

Η Orama Nexus ανα­μέ­νε­ται να αντλή­σει κεφά­λαια με επι­δο­τή­σεις λόγω «πρά­σι­νης» επι­λε­ξι­μό­τη­τας άνω των 500.000.000€ για το πρώ­το μέρος της επέν­δυ­σης, ενώ το συνο­λι­κό ύψος αυτής προ­βλέ­πε­ται να ξεπε­ρά­σει τα 2 δισε­κα­τομ­μύ­ρια , για τα πρώ­τα δέκα (10) έτη λει­τουρ­γί­ας της πλατ­φόρ­μας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ανά­πτυ­ξης του δικτύ­ου και την προ­μή­θεια των απαι­τού­με­νων αεροσκαφών.

Οι δια­βου­λεύ­σεις με διά­φο­ρους κρα­τι­κούς φορείς και “εν δυνά­μει συνερ­γά­τες” από συνα­φείς τομείς δρα­στη­ριό­τη­τας στην Ελλά­δα, καλά κρα­τεί και πρό­κει­ται να συνε­χι­στούν καθ’ όλη τη διάρ­κεια του 2022, η Orama Nexus προ­τί­θε­ται να προ­χω­ρή­σει στην από­κτη­ση των απαι­τού­με­νων ακι­νή­των και στις δια­δι­κα­σί­ες αδειο­δό­τη­σης για την κατα­σκευή των πρώ­των σταθ­μών Vertiport, μέσα στο 2023.

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση διε­νερ­γεί επί του παρό­ντος μια σημα­ντι­κή νομο­θε­τι­κή δια­δι­κα­σία μαζί με τον EASA (Οργα­νι­σμός της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης για την Αερο­πο­ρι­κή Ασφά­λεια) για τη θέσπι­ση ενός νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου ενα­έ­ριας κυκλο­φο­ρί­ας, για την ομα­λή ενσω­μά­τω­ση του νέου αυτού κλά­δου. Ανα­μέ­νε­ται ότι οι νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις και τα προ­βλε­πό­με­να χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα παρά­δο­σης των κατα­σκευα­στών eVTOL, θα επι­τρέ­ψουν στο Orama Nexus να ξεκι­νή­σει τις υπη­ρε­σί­ες του στην Ελλά­δα, το 2026 (το αργότερο).

Στο Ναύπλιο «χτυπά η καρδιά» του βιβλίου 
— Οι εκδόσεις Ατέχνως είναι εκεί

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο