Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλα τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα

Νέα δεδο­μέ­να ισχύ­ουν σήμε­ρα σε όλη τη χώρα στο πλαί­σιο μέτρων προ­στα­σί­ας από την νόσο Covid-19. Οι αλλα­γές αφο­ρούν μετα­ξύ άλλων τις μετα­κι­νή­σεις στα νησιά, αλλά και το νέο πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας χώρων ψυχαγωγίας.

Συγκε­κρι­μέ­να, από σήμε­ρα όσοι πολί­τες θέλουν να μετα­κι­νη­θούν σε νησιά για να επι­βι­βα­στούν στα πλοία καθώς και στα θαλάσ­σια ταξί, θα πρέπει:

 α) Να επι­δεί­ξουν πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού, εφό­σον έχουν ολο­κλη­ρώ­σει προ του­λά­χι­στον 14 ημε­ρών τον εμβο­λια­σμό για κορoνο­ϊό και επι­δει­κνύ­ουν πιστο­ποι­η­τι­κό εμβολιασμού

ή

   β) Να έχουν δια­γνω­σθεί αρνη­τι­κοί είτε σε εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο Cοvid-19 με τη μέθο­δο PCR που έχει διε­νερ­γη­θεί με τη λήψη στο­μα­το­φα­ρυγ­γι­κού ή ρινο­φα­ρυγ­γι­κού επι­χρί­σμα­τος εντός των τελευ­ταί­ων 72 ωρών πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα ταξι­διού, είτε σε εξέ­τα­ση ταχεί­ας ανί­χνευ­σης αντι­γό­νου κορο­νοϊ­ού (rapid test) εντός των τελευ­ταί­ων 48 ωρών πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα ταξι­διού. Η αρνη­τι­κή διά­γνω­ση του εργα­στη­ρια­κού ελέγ­χου με τη μέθο­δο PCR και του ελέγ­χου ταχεί­ας ανί­χνευ­σης αντι­γό­νου rapid test απο­δει­κνύ­ο­νται με την επί­δει­ξη σχε­τι­κής βεβαίωσης

ή

   γ) Να επι­δει­κνύ­ουν πιστο­ποι­η­τι­κό νόση­σης που εκδί­δε­ται 30 ημέ­ρες μετά από τον πρώ­το θετι­κό έλεγ­χο και η ισχύς του διαρ­κεί έως 180 ημέ­ρες μετά από αυτόν.

Η υπο­χρέ­ω­ση περι­λαμ­βά­νει ανη­λί­κους από 12 ετών και άνω. Οι ανή­λι­κοι από 12 έως 17 ετών μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποιούν τις μετα­κι­νή­σεις τους και με διε­νέρ­γεια εβδο­μα­διαί­ου αυτο­δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου (self-test) 24 ώρες πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα ταξιδιού.

    Εξαιρούνται:

   — Οι επι­βά­τες που μετα­κι­νού­νται μετα­ξύ δια­φο­ρε­τι­κών Περι­φε­ρεια­κών Ενο­τή­των για λόγους εργα­σί­ας σε καθη­με­ρι­νή βάση, οι οποί­οι δύνα­νται να πραγ­μα­το­ποιούν τις μετα­κι­νή­σεις τους και με διε­νέρ­γεια εβδο­μα­διαί­ου αυτο­δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου (self-test),

    ‑Οι επι­βά­τες που μετα­κι­νού­νται σε ακτο­πλοϊ­κές συν­δέ­σεις μετα­ξύ νήσων της ίδιας Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας οι οποί­οι δύνα­νται να πραγ­μα­το­ποιούν τις μετα­κι­νή­σεις τους και με διε­νέρ­γεια αυτο­δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου (self-test), είτε σε εβδο­μα­διαία βάση, σύμ­φω­να με τα γενι­κώς ισχύ­ο­ντα, είτε εντός 24 ωρών πριν από την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα ταξιδιού,

    ‑Οι επι­βά­τες που μετα­κι­νού­νται στις πορ­θμεια­κές γραμ­μές Πέρα­μα-Παλού­κια Σαλα­μί­νας, Πέρα­μα Μεγα­ρί­δος-Φανε­ρω­μέ­νη Σαλα­μί­νας, Ρίο-Αντίρ­ριο, στις ακτο­πλοϊ­κές συν­δέ­σεις από την ηπει­ρω­τι­κή χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορ­θμεια­κές γραμ­μές Πόρος-Γαλα­τάς, Πού­ντα-Ελα­φό­νη­σος Λακω­νί­ας και Τρυ­πη­τή-Αμμου­λια­νή Χαλ­κι­δι­κής, οι οποί­οι δύνα­νται να πραγ­μα­το­ποιούν τις μετα­κι­νή­σεις τους και με διε­νέρ­γεια αυτο­δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου (selftest) 24 ωρών πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα ταξιδιού.

Κατά την επι­στρο­φή από τα νησιά συνί­στα­ται επί­σης η διε­νέρ­γεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

   Η δια­δι­κα­σία επι­βί­βα­σης στα πλοία θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται ως ακολούθως:

    * Όλοι οι επι­βά­τες θα πρέ­πει να φέρουν σε έγχαρ­τη ή ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή το πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού, ή τη βεβαί­ω­ση αρνη­τι­κής διά­γνω­σης του εργα­στη­ρια­κού ελέγ­χου με τη μέθο­δο PCR, ή του ελέγ­χου ταχεί­ας ανί­χνευ­σης αντι­γό­νου rapid test, ή το πιστο­ποι­η­τι­κό νόση­σης, όπως εξά­γο­νται με τη μορ­φή ψηφια­κού ή εκτυ­πω­μέ­νου αντι­γρά­φου από την πλατ­φόρ­μα gov.gr

    * Δεκτές θα γίνο­νται επί­σης οι βεβαιώ­σεις εμβο­λια­σμού της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης (ψηφια­κό πιστο­ποι­η­τι­κό COVID) καθώς και τρί­των χωρών.

    * Κατά την επι­βί­βα­ση στα πλοία των επι­βα­τών που φέρουν τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, θα διε­νερ­γεί­ται ηλε­κτρο­νι­κός έλεγ­χος πιστο­ποί­η­σης αυτών από το πλή­ρω­μα του πλοί­ου με την παρου­σία και υπό την επο­πτεία στε­λέ­χους της αρμό­διας Λιμε­νι­κής Αρχής.

    * Παράλ­λη­λα, θα διε­νερ­γεί­ται έλεγ­χος ταυ­το­προ­σω­πί­ας των επι­βα­τών με το έγγρα­φο ταυ­τό­τη­τας ή το δια­βα­τή­ριο, ή οιο­δή­πο­τε προ­βλε­πό­με­νο έγγρα­φο που πιστο­ποιεί την ταυ­τό­τη­τα αυτών.

Σε κάθε περί­πτω­ση, για την επι­βί­βα­ση των επι­βα­τών από λιμά­νια της ηπει­ρω­τι­κής Ελλά­δας προς τα νησιά και αντί­στρο­φα, συμπλη­ρώ­νε­ται υπο­χρε­ω­τι­κά το Ερω­τη­μα­το­λό­γιο Δήλω­σης Υγεί­ας πριν την Επι­βί­βα­ση που περι­λαμ­βά­νε­ται στο Παράρ­τη­μα 1 των μέτρων πρό­λη­ψης και αντι­με­τώ­πι­σης κρου­σμά­των Covid-19 στα επι­βα­τη­γά και επι­βα­τη­γά — οχη­μα­τα­γω­γά πλοία που εκτε­λούν θαλάσ­σιες ενδο­με­τα­φο­ρές, τα οποία βρί­σκο­νται αναρ­τη­μέ­να στην ιστο­σε­λί­δα του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής https://www.ynanp.gr/el/. καθώς και στην ιστο­σε­λί­δα https://sea.travel.gov.gr/

Για την απο­φυ­γή καθυ­στε­ρή­σε­ων, παρα­κα­λού­νται οι επι­βά­τες να προ­σέρ­χο­νται στα λιμά­νια για την επι­βί­βα­σή τους του­λά­χι­στον μια ώρα πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα απόπλου.

   Xώροι ψυχαγωγίας

Σχε­τι­κά με τη λει­τουρ­γία των κλει­στών κινη­μα­το­γρα­φι­κών αιθου­σών (δωδε­κά­μη­νης λει­τουρ­γί­ας) κατά την είσο­δο σε κλει­στή κινη­μα­το­γρα­φι­κή αίθου­σα απαι­τεί­ται υπο­χρε­ω­τι­κή επί­δει­ξη α) πιστο­ποι­η­τι­κού εμβο­λια­σμού ή β) βεβαί­ω­σης αρνη­τι­κού εργα­στη­ρια­κού ελέγ­χου για κορο­νο­ϊό με τη μέθο­δο PCR που έχει διε­νερ­γη­θεί με τη λήψη στο­μα­το­φα­ρυγ­γι­κού ή ρινο­φα­ρυγ­γι­κού επι­χρί­σμα­τος εντός των τελευ­ταί­ων 72 ωρών πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα προ­βο­λής, είτε ελέγ­χου ταχεί­ας ανί­χνευ­σης αντι­γό­νου κορο­νοϊ­ού (rapid test), εντός 48 ωρών πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα προ­βο­λής, είτε αυτο­δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου (selftest) εντός 24 ωρών πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα προ­βο­λής. Η αρνη­τι­κή διά­γνω­ση του εργα­στη­ρια­κού ελέγ­χου με τη μέθο­δο PCR και του ελέγ­χου ταχεί­ας ανί­χνευ­σης αντι­γό­νου rapid test απο­δει­κνύ­ο­νται με την επί­δει­ξη σχε­τι­κής βεβαί­ω­σης, ενώ η αντί­στοι­χη διά­γνω­ση με self-test απο­δει­κνύ­ε­ται με την επί­δει­ξη βεβαί­ω­σης «COVID-19: Δήλω­ση απο­τε­λέ­σμα­τος self-test/Self test declaration» ηλε­κτρο­νι­κά κατα­χω­ρι­σμέ­νης ή χει­ρό­γρα­φης (https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf) ή γ) πιστο­ποι­η­τι­κού νόση­σης που εκδί­δε­ται 30 ημέ­ρες μετά από τον πρώ­το θετι­κό έλεγ­χο και η ισχύς του διαρ­κεί έως 180 ημέ­ρες μετά από αυτόν.

    Όπως είναι ήδη γνω­στό από 2 Ιου­λί­ου επι­τρέ­πε­ται η λει­τουρ­γία των ανοι­κτών (υπαί­θριων) κέντρων δια­σκέ­δα­σης περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και αυτών με ανοι­γό­με­νη ορο­φή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- 25% πληρότητα

- Υπο­χρε­ω­τι­κή επί­δει­ξη κατά την είσοδο:

(α) Πιστο­ποι­η­τι­κού εμβο­λια­σμού ή

(β) Βεβαί­ω­σης αρνη­τι­κού ελέγ­χου ταχεί­ας ανί­χνευ­σης αντι­γό­νου κορoνοϊ­ού COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα προ­σέ­λευ­σης. Η αρνη­τι­κή διά­γνω­ση του ελέγ­χου ταχεί­ας ανί­χνευ­σης αντι­γό­νου rapid test απο­δει­κνύ­ε­ται με την επί­δει­ξη σχε­τι­κής βεβαί­ω­σης, ή

γ) Πιστο­ποι­η­τι­κού νόση­σης που εκδί­δε­ται 30 ημέ­ρες μετά από τον πρώ­το θετι­κό έλεγ­χο και η ισχύς του διαρ­κεί έως 180 ημέ­ρες μετά από αυτόν

Επι­πλέ­ον, επι­τρέ­πε­ται η παρου­σία θεα­τών σε ποσο­στό 50% της χωρη­τι­κό­τη­τας των εξε­δρών σε αγώ­νες ατο­μι­κών αθλη­μά­των εξω­τε­ρι­κού χώρου και εφό­σον οι θεα­τές: α) έχουν ολο­κλη­ρώ­σει προ του­λά­χι­στον 14 ημε­ρών τον εμβο­λια­σμό για κορο­νο­ϊό και επι­δει­κνύ­ουν πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού ή β) έχουν δια­γνω­σθεί αρνη­τι­κοί σε αυτο­δια­γνω­στι­κό έλεγ­χο (self-test) εντός 24 ωρών πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη ώρα του αγώ­να. Η διά­γνω­ση με self-test απο­δει­κνύ­ε­ται με την επί­δει­ξη σχε­τι­κής βεβαί­ω­σης που εκδί­δε­ται από την πλατ­φόρ­μα selftesting.gov.gr, ή γ) επι­δει­κνύ­ουν πιστο­ποι­η­τι­κό νόση­σης που εκδί­δε­ται 30 ημέ­ρες μετά από τον πρώ­το θετι­κό έλεγ­χο και η ισχύς του διαρ­κεί έως 180 ημέ­ρες μετά από αυτόν.

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο