Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλα τα νοσοκομεία είναι «στον αναπνευστήρα» και διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ

Τα κρε­βά­τια στις κλι­νι­κές COVID τελειώ­νουν και οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι περι­μέ­νουν να αδειά­σει ΜΕΘ. Ενδει­κτι­κό της κατά­στα­σης είναι ότι σήμε­ρα Τετάρ­τη, 125 δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς covid και non covid είναι σε ανα­μο­νή προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί κρεβ­βά­τι ΜΕΘ. Για κάποιους απ’ αυτούς η ανα­μο­νή ξεπερ­νά τη βδομάδα.

Τη δε ανά­γκες σε απλές κλί­νες αντι­με­τω­πί­ζο­νται με τη γνω­στή μέθο­δο του κλει­σί­μα­τος μιας κλι­νι­κής, μετα­τρέ­πο­ντάς την σε covid.

Την ίδια στιγ­μή η κυβέρ­νη­ση να αρνεί­ται να υλο­ποι­ή­σει έστω και τώρα τα αιτή­μα­τα για πραγ­μα­τι­κή επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της υγεί­ας, μαζι­κές προ­σλή­ψεις και ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγείας.

Τέλος, την ώρα που τα δημό­σια νοσο­κο­μεία στε­νά­ζουν από την υπο­στε­λέ­χω­ση, τις αυξα­νό­με­νες εισα­γω­γές ασθε­νών, το αίτη­μα των ιδιω­τών της Υγεί­ας είναι να μετα­φερ­θούν για­τροί από τα ήδη υπο­στε­λε­χω­μέ­να δημό­σια νοσο­κο­μεία, στον ιδιω­τι­κό τομέα της Υγείας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο