Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία

Αντια­ε­ρο­πο­ρι­κές σει­ρή­νες στο Κίε­βο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας

Αντια­ε­ρο­πο­ρι­κές σει­ρή­νες ηχούν στο Κίε­βο και σε άλλες πόλεις της Οου­κρα­νί­ας προει­δο­ποιώ­ντας για αερο­πο­ρι­κές η πυραυ­λι­κές επιθέσεις.
Σει­ρή­νες ηχούν επί­σης στο Λβίβ, το Ιβά­νο- Φραν­κίβσκ, την Οδησ­σό και το Ντνί­προ.

Νωρί­τε­ρα δημο­σιο­γρά­φοι ανέ­φε­ραν εκρή­ξεις στα ανα­το­λι­κά προ­ά­στια του Κίε­βου, ενώ βόμ­βες έπε­σαν και στα προ­ά­στια της Οδησσού.

Για «πιο ρεα­λι­στι­κές» θέσεις στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις Ουκρα­νί­ας-Ρωσί­ας κάνει λόγο ο Ζελένσκι

Οι θέσεις των δύο πλευ­ρών στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ αντι­προ­σω­πειών της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας «ακού­γο­νται πλέ­ον πιο ρεα­λι­στι­κές», ανέ­φε­ρε ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι σε μαγνη­το­σκο­πη­μέ­νο μήνυ­μά του το βρά­δυ της Τρίτης.

Ωστό­σο, προει­δο­ποί­η­σε ότι θα χρεια­στεί χρό­νος ωσό­του να ικα­νο­ποι­η­θούν οι αξιώ­σεις του Κιέβου.
«Όλοι μας θέλου­με την ειρή­νη και τη νίκη το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό», ανέ­φε­ρε ο αρχη­γός του ουκρα­νι­κού κρά­τους, αλλά «θα χρεια­στεί προ­σπά­θεια και υπο­μο­νή».
Κάθε πόλε­μος τελειώ­νει με μια συμ­φω­νία, συνέ­χι­σε δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις «θα συνε­χι­στούν».

Ουκρα­νοί και Ρώσοι δια­πραγ­μα­τευ­τές συζή­τη­σαν μέσω βιντε­ο­σύν­δε­σης τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη. Ο σύμ­βου­λος της ουκρα­νι­κής προ­ε­δρί­ας Μιχάι­λο Πόντο­λιακ δήλω­σε χθες βρά­δυ ότι οι συνο­μι­λί­ες θα συνε­χι­στούν σήμερα.
Σε ανα­κοί­νω­ση του Κρεμ­λί­νου που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε έπει­τα από συν­διά­λε­ξη του Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν με τον πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Σαρλ Μισέλ, ο ρώσος πρό­ε­δρος έκρι­νε πως δεν υπάρ­χει η παρα­μι­κρή ένδει­ξη ότι το Κίε­βο είναι δια­τε­θει­μέ­νο «να δεσμευ­τεί για να βρε­θούν αμοι­βαία απο­δε­κτές λύσεις».

Επι­πλέ­ον στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό 800 εκατ. δολα­ρί­ων στην Ουκρα­νία θα ανα­κοι­νώ­σει ο προ­ε­δρος των ΗΠΑ

Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει σήμε­ρα τη χορή­γη­ση επι­πλέ­ον στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό αξί­ας 800 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων στην Ουκρα­νία, δήλω­σε αξιω­μα­τού­χος του Λευ­κού Οίκου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι εξο­πλι­σμοί θα αφο­ρούν αντιαρ­μα­τι­κούς και αντια­ε­ρο­πο­ρι­κούς πυραύ­λους «Stinger» και «Javelin». Η πλέ­ον πρό­σφα­τη παρο­χή οπλι­κών συστη­μά­των, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 26 Φλε­βά­ρη ήταν ύψους 350 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, ενώ από το 2014, οι ΗΠΑ έχουν παρα­δώ­σει οπλι­κά συστή­μα­τα που ξεπερ­νούν τα 2,5 δισεκ. δολάρια.

Από την πλευ­ρά του ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν ανα­κοί­νω­σε ότι οι ΗΠΑ θα χορη­γή­σουν επι­πλέ­ον 186 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για την αρω­γή προ­σφύ­γων. Το ποσό προ­στί­θε­ται στα 293 εκ. δολά­ρια που έχουν προ­σφερ­θεί ήδη, σύμ­φω­να με τον επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλωματίας.

Την Τρί­τη, ο πρό­ε­δρος Μπάι­ντεν υπέ­γρα­ψε νόμο που προ­βλέ­πει τη δαπά­νη συνο­λι­κά 13,6 δισεκ. δολα­ρί­ων από την Ουά­σινγ­κτον «για να αντι­με­τω­πι­στεί η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία» καθώς και ο «αντί­κτυ­πος στις γει­το­νι­κές χώρες».

Ρωσι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί στην περιο­χή του Ντνι­προ­πε­τρόβσκ – Στο στό­χα­στρο του Ρωσι­κού Ναυ­τι­κού η Οδησ­σός

Βομ­βαρ­δι­σμός κατά θέσε­ων του ουκρα­νι­κού στρα­τού στην επαρ­χία του Ντνι­προ­πε­τρόβσκ μετα­ξύ της Νικό­πο­λης και της Ολε­ξί­ιβ­κα σημειώ­θη­κε το βράδυ…

Ανά­πτυ­ξη ΝΑΤΟϊ­κής στρα­τιω­τι­κής δύνα­μης στην Ουκρα­νία ζητά ο Πολω­νός πρωθυπουργός

Ο αντι­πρό­ε­δρος της πολω­νι­κής κυβέρ­νη­σης Γιά­ρο­σλαβ Κατσίν­σκι δήλω­σε χθες Τρί­τη το βρά­δυ ότι θα πρέ­πει να ανα­πτυ­χθεί διε­θνής «ειρη­νευ­τι­κή δύναμη» …

Διπλω­μα­τι­κές διερ­γα­σί­ες και πολυ­ε­πί­πε­δα παζά­ρια με αφορ­μή τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία

Παράλ­λη­λα με την συνέ­χι­ση των στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στην Ουκρα­νία, «τρέ­χουν» πολυ­ε­πί­πε­δες διπλω­μα­τι­κές διερ­γα­σί­ες, ως συνέ­χεια και συμπλή­ρω­μα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ Ρωσί­ας και Ουκρα­νί­ας για τους όρους τερ­μα­τι­σμού της ρωσι­κής εισβο­λής έχουν εισέλ­θει σε κρί­σι­μο στά­διο. Ενό­ψει του νέου γύρου συνο­μι­λί­ων σήμε­ρα Τετάρ­τη, ο σύμ­βου­λος της ουκρα­νι­κής προ­ε­δρί­ας και δια­πραγ­μα­τευ­τής, Μ. Ποντο­λιάκ. έκα­νε λόγο για «πολύ δύσκο­λη και ρευ­στή δια­δι­κα­σία δια­πραγ­μά­τευ­σης», στην οποία  «υπάρ­χουν θεμε­λιώ­δεις αντι­φά­σεις». Εντού­τοις, δήλω­σε πως «υπάρ­χει περι­θώ­ριο συμβιβασμού».

Πάντως, ο Ρώσος πρό­ε­δρος, Βλ. Πού­τιν, στην τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχε με τον πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, Σ. Μισέλ, σημεί­ω­σε ότι η Ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση «δεν δεί­χνει σοβα­ρή δέσμευ­ση για την εξεύ­ρε­ση αμοι­βαία απο­δε­κτών λύσε­ων», όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το Κρεμλίνο.

Ο Βλ. Πού­τιν «τόνι­σε ότι η ηγε­σία της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, ενώ αξιο­λο­γεί δημό­σια τα γεγο­νό­τα, αγνό­η­σε τη χθε­σι­νή εγκλη­μα­τι­κή και απάν­θρω­πη πρά­ξη των ουκρα­νι­κών στρα­τευ­μά­των, ένα χτύ­πη­μα πυραύ­λων σε οικι­στι­κό τετρά­γω­νο στο κέντρο του Ντό­νε­τσκ με χρή­ση βόμ­βας δια­σπο­ράς που προ­κά­λε­σε πολ­λά θύμα­τα μετα­ξύ των αμά­χων», σύμ­φω­να πάντα με την ανα­κοί­νω­ση του γρα­φεί­ου Τύπου του Ρώσου προέδρου.

Ο Τούρ­κος ΥΠΕΞ, Μ. Τσα­βού­σο­γλου, μετα­βαί­νει σήμε­ρα στη Μόσχα και αύριο στο Κίε­βο, στο πλαί­σιο της μεσο­λα­βη­τι­κής προ­σπά­θειας της Τουρ­κί­ας για την επί­τευ­ξη εκε­χει­ρί­ας στην Ουκρα­νία, όπως ανα­κοί­νω­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρ. Τ. Ερντογάν.

Την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα οι ΥΠΕΞ της Ρωσί­ας, Σ. Λαβρόφ και της Ουκρα­νί­ας, Ντμ. Κου­λέ­μπα είχαν συνο­μι­λί­ες στην Αττά­λεια, παρου­σία του Τούρ­κου ομο­λό­γου τους.

Η Ρωσία διέ­κο­ψε τυπι­κά την συμ­με­το­χή της στο Συμ­βού­λιο της Ευρώ­πης για την προ­στα­σία των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, προ­βλέ­πο­ντας την πιθα­νή απο­πο­μπή της. Σύμ­φω­να με την επι­στο­λή του Σ. Λαβρόφ, η ευθύ­νη για τα συντρίμ­μια του δια­λό­γου μετα­ξύ της Ρωσί­ας και του Συμ­βου­λί­ου της Ευρώ­πης «βαρύ­νει τις χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποί­ες χρη­σι­μο­ποιούν το θέμα των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των για τα δικά τους γεω­πο­λι­τι­κά συμφέροντα».

Το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS μετέ­δω­σε ότι η Ρωσία πρό­τει­νε ψήφι­σμα του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ που ζητά κατά­παυ­ση του πυρός για την απο­μά­κρυν­ση όλων των αμάχων.

AFP, TASS, interfax

Δύο δημοσιογράφοι του  «Fox News» σκοτώθηκαν στην Ουκρανία

Ένας δεύ­τε­ρος δημο­σιο­γρά­φος που εργα­ζό­ταν για το  «Fox News» σκο­τώ­θη­κε στην Ουκρα­νία, στην ίδια επί­θε­ση από την οποία έχα­σε τη ζωή του ένας εικο­νο­λή­πτης του αμε­ρι­κα­νι­κού τηλε­ο­πτι­κού δικτύου.

Η Ολεκ­σά­ντρα Κουβ­σι­νό­βα, που εργα­ζό­ταν ως σύμ­βου­λος του  «Fox News», σκο­τώ­θη­κε μαζί με τον εικο­νο­λή­πτη Πιέρ Ζακρ­ζέφ­σκι, ανα­κοί­νω­σε το αμε­ρι­κα­νι­κό δίκτυο. Το αυτο­κί­νη­το τους χτυ­πή­θη­κε από πυρά.

Reuters

Παραμένει το ενδεχόμενο αποστολής αεροσκαφών στην Ουκρανία δηλώνει Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Άντο­νι Μπλίν­κεν, συζή­τη­σε σήμε­ρα με τον Ουκρα­νό ομό­λο­γό του, Νμί­τρο Κου­λέ­μπα, «για τις αμυ­ντι­κές ανά­γκες της Ουκρα­νί­ας μεσού­σης της ρωσι­κής εισβο­λής», όπως δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ, Νεντ Πράις.

Νωρί­τε­ρα, ο επι­κε­φα­λής των Ρεπου­μπλι­κά­νων στη Γερου­σία, Μιτς Μακ­Κό­νελ, είπε ότι η ιδέα της ενί­σχυ­σης της Ουκρα­νί­ας με μετα­φο­ρά μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών από την Πολω­νία «παρα­μέ­νει υπό συζή­τη­ση», μια εξέ­λι­ξη που, αν επι­βε­βαιω­θεί, φέρ­νει ακό­μα πιο κοντά τον κίν­δυ­νο γενί­κευ­σης της πολε­μι­κής σύγκρουσης.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, οι ΗΠΑ εμφα­νί­στη­καν να απορ­ρί­πτουν  την πρό­τα­ση της Πολω­νί­ας να δια­θέ­σει ρωσι­κής κατα­σκευ­ής μαχη­τι­κά MiG-29 για την ενί­σχυ­ση της ουκρα­νι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας απέ­να­ντι στους Ρώσους.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Από το χτύπημα πολυκατοικιών στο Κίεβο

Από το χτύ­πη­μα πολυ­κα­τοι­κιών στο Κίεβο

Σε φάση κλιμάκωσης έχουν μπει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Στο πλαί­σιο της ρωσι­κής εισβο­λής εντεί­νο­νται τα πυραυ­λι­κά χτυ­πή­μα­τα και οι μάχες στο Κίε­βο, το Χάρ­κο­βο και κυρί­ως τη Μαριού­πο­λη. Στην πρω­τεύ­ου­σα της Ουκρα­νί­ας έχει τεθεί σε εφαρ­μο­γή η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας που διέ­τα­ξε ο δήμαρ­χος της πόλης Β. Κλίτσκο.

Αντα­πο­κρι­τές ελλη­νι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης μετέ­δω­σαν ότι υπήρ­ξαν χτυ­πή­μα­τα κοντά στην Οδησ­σό. Επί­σης, υπήρ­ξαν ανα­φο­ρές ότι ρωσι­κά πλοία πλη­σί­α­ζαν στο στρα­τη­γι­κό λιμά­νι της Οδησ­σού, που μέχρι στιγ­μής δεν είχαν σημειω­θεί επιθέσεις.

Οι άμα­χοι είναι τα μεγα­λύ­τε­ρα θύμα­τα αυτού του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, καθώς πλη­ρώ­νουν με το αίμα τους την όξυν­ση του αντα­γω­νι­σμού ανά­με­σα στους Ευρω­α­τλα­ντι­κούς και τη Ρωσία, σε μια περί­ο­δο έντο­νων ανα­κα­τα­τά­ξε­ων που φέρ­νουν όλο και πιο κοντά την απει­λή μιας γενι­κευ­μέ­νης σύγκρου­σης ανά­με­σα στα αντί­πα­λα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα.

Ο δήμαρ­χος του Χάρ­κο­βο, Ι. Τερέ­κοφ, υπο­στή­ρι­ξε πως στην πόλη έχουν δια­λυ­θεί πάνω από 600 σημα­ντι­κά κτή­ρια όπως σχο­λεία, βρε­φο­νη­πια­κοί σταθ­μοί, νοσο­κο­μεία και κλινικές.

Ο Ουκρα­νός στρα­τιω­τι­κός διοι­κη­τής, Π. Κιρι­λέν­κο, δήλω­σε ότι ο ρωσι­κός στρα­τός έχει συλ­λά­βει ως όμη­ρους για­τρούς και ασθε­νείς του Περι­φε­ρεια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας στη Μαριούπολη.

Νωρί­τε­ρα, φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές στην περιο­χή Λου­γκάνσκ κατήγ­γει­λαν πως 17 παι­διά έχουν απα­χθεί από τα ουκρα­νι­κά εθνι­κι­στι­κά τάγματα.

Στην περιο­χή του Μικο­λά­γιφ, στη νότια Ουκρα­νία, οι ουκρα­νι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν πως επτά πτώ­μα­τα ανα­σύρ­θη­καν από τα συντρίμ­μια ενός σχο­λεί­ου, το οποίο χτυ­πή­θη­κε από ρωσι­κό αερο­πο­ρι­κό πλήγ­μα το πρωί της Κυρια­κής, χωρίς πάντως να υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα δια­σταύ­ρω­σης, όπως στις περισ­σό­τε­ρες των περιπτώσεων.

Αντί­στοι­χα, στο Ντο­νέ­τσκ όπου χθες σκο­τώ­θη­καν δεκά­δες άμα­χοι από πύραυ­λο που έρι­ξε ο ουκρα­νι­κός στρα­τός ενα­ντί­ων των φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών, ο επι­κε­φα­λής της απο­κα­λού­με­νης «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας», Ν. Που­σί­λιν, δήλω­σε πως έχουν εξα­κρι­βω­θεί όλα τα ονό­μα­τα των υπευ­θύ­νων που συμ­με­τεί­χαν σε αυτή την επίθεση.

Τη Δευ­τέ­ρα, ένας ουκρα­νι­κός πύραυ­λος «Tochka‑U» καταρ­ρί­φθη­κε κοντά στο Κυβερ­νη­τι­κό Μέγα­ρο στο κέντρο του Ντό­νε­τσκ. Από την έκρη­ξη σκο­τώ­θη­καν 21 άνθρω­ποι και άλλοι 36 τραυ­μα­τί­στη­καν. Ο Ν. Που­σί­λιν είπε ότι ο πύραυ­λος ήταν γεμά­τος με πυρο­μα­χι­κά διασποράς.

Την ίδια στιγ­μή τα κρά­τη του ΝΑΤΟ βρί­σκο­νται σε πολε­μι­κή ετοι­μό­τη­τα, ενώ και η Λευ­κο­ρω­σία ανα­φέ­ρει «από­πει­ρες να παρα­συρ­θεί» σε μια εμπλο­κή στη σύγκρου­ση στην Ουκρανία.

«Το ΝΑΤΟ παρα­κο­λου­θεί πολύ στε­νά τον ενα­έ­ριο χώρο της Ουκρα­νί­ας και τις συνο­ρια­κές περιο­χές», μετά τα ρωσι­κά πυραυ­λι­κά χτυ­πή­μα­τα σε στρα­τιω­τι­κή βάση μόλις 20 χλμ. από τα σύνο­ρα της Πολω­νί­ας, δήλω­σε ο γγ, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, λέγο­ντας πως υπάρ­χει «πάντα κίν­δυ­νος για επει­σό­δια και ατυ­χή­μα­τα», όταν διε­ξά­γο­νται μάχες κοντά στα σύνο­ρα του ΝΑΤΟ.

Οι πρω­θυ­πουρ­γοί της Πολω­νί­ας, της Τσε­χί­ας και της Σλο­βε­νί­ας έφτα­σαν από­ψε στο Κίεβο.

Στην Ιτα­λία, εγκύ­κλιος του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Στρα­τού, τονί­ζει την ανά­γκη «πλή­ρους επι­χει­ρη­σια­κής ετοι­μό­τη­τας των δια­φό­ρων δυνά­με­ων», καθώς επί­σης και να επι­βε­βαιω­θεί η απο­τε­λε­σμα­τι­κή λει­τουρ­γία όλων των οπλι­κών συστη­μά­των, ελι­κο­πτέ­ρων και μέσων του πυρο­βο­λι­κού, σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα La Repubblica.

Reuters, AFP, ria

Κατα­δι­κά­ζει τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο

Σε ανα­κοί­νω­σή του, το ΔΣ του Eνιαί­ου Συλ­λό­γου Διδα­κτι­κού και Ερευ­νη­τι­κού Προ­σω­πι­κού (ΕΣΔΕΠ) του Διε­θνούς Πανε­πι­στη­μί­ου κατα­δι­κά­ζει την απα­ρά­δε­κτη στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία και τον συνε­χι­ζό­με­νο πόλε­μο με τις ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες σε ανθρώ­πι­νες ζωές αμά­χων και πρό­κλη­σης ενός ακό­μα τερά­στιου κύμα­τος προσφύγων.

Παράλ­λη­λα, η ανα­κοί­νω­ση σημειώ­νει πως «δεν μπο­ρεί παρά να τονί­σει την υπο­κρι­σία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο να καταγ­γέλ­λουν έναν πόλε­μο τον οποίο επί­σης πυρο­δό­τη­σαν με τις ενέρ­γειές τους (όπως άλλω­στε και πολ­λούς προη­γού­με­νους), εφαρ­μό­ζο­ντας την επε­κτα­τι­κή πολι­τι­κή τους για τις γεω­πο­λι­τι­κές — στρα­τιω­τι­κές σφαί­ρες επιρ­ρο­ής, τον έλεγ­χο των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών και των δρό­μων μετα­φο­ράς, ενέρ­γειας και εμπορευμάτων».

Νέος γύρος συνο­μι­λιών αύριο ανά­με­σα σε Ρωσία και Ουκρα­νία

Αύριο θα συνε­χι­στούν οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις ανά­με­σα στους εκπρο­σώ­πους της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας, μετά τον σημε­ρι­νό γύρο συνο­μι­λιών. Ο σύμ­βου­λος της…

Εντείνονται οι πολεμικές προετοιμασίες απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα

Κλι­μα­κώ­νει τις πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες στην Αν. Ευρώ­πη το ΝΑΤΟ, ρίχνο­ντας επι­πλέ­ον λάδι στη φωτιά της αντι­πα­ρά­θε­σης με τη Ρωσία, κι έχο­ντας στα­θε­ρό «μέτω­πο» απέ­να­ντι στην Κίνα.

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της λυκο­συμ­μα­χί­ας, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, συγκά­λε­σε έκτα­κτη Σύνο­δο Κορυ­φής στις 24 Μάρ­τη, στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Θα συζη­τή­σου­με την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, την ισχυ­ρή υπο­στή­ρι­ξή μας στην Ουκρα­νία και την περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση της απο­τρο­πής και της άμυ­νας του ΝΑΤΟ. Σε αυτήν την κρί­σι­μη στιγ­μή, η Βόρεια Αμε­ρι­κή και η Ευρώ­πη πρέ­πει να συνε­χί­σουν να είναι μαζί», ανέ­φε­ρε σε ανάρ­τη­ση του ο Γ. Στόλτενμπεργκ.

Την ίδια μέρα προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται στις Βρυ­ξέλ­λες Σύνο­δος Κορυ­φής της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, στην οποία ανα­μέ­νε­ται να συμ­με­τά­σχει ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο Μάι­ντεν, σε μια κίνη­ση που σημα­το­δο­τεί την προ­σπά­θεια να ενι­σχυ­θεί η συνο­χή του ευρω­α­τλα­ντι­κού μπλοκ, καθώς είναι υπαρ­κτές και ορα­τές οι αντι­θέ­σεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΝΑΤΟ για την στά­ση απέ­να­ντι στη Ρωσία.

Προχωράνε οι πολεμικές προετοιμασίες

Αύριο συνέρ­χο­νται εκτά­κτως στις Βρυ­ξέλ­λες οι υπουρ­γοί Άμυ­νας του ΝΑΤΟ δρο­μο­λο­γώ­ντας απο­φά­σεις για την παρα­πέ­ρα ανά­πτυ­ξη δυνά­με­ων κόντρα στη Ρωσία, αλλά και την Κίνα.

Δίνο­ντας την «ατζέ­ντα» της συνε­δρί­α­σης (θα μετέ­χουν επί­σης οι υπουρ­γοί ‘Άμυ­νας από Ουκρα­νία, Γεωρ­γία, Σου­η­δία και Φιλαν­δία, όπως και ο ύπα­τος εκπρό­σω­πος της ΕΕ για την Άμυ­να και την Ασφά­λεια), ο γγ της λυκο­συμ­μα­χί­ας Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, επέ­μει­νε ότι το ΝΑΤΟ «πρέ­πει» να στη­ρί­ξει τους Ουκρα­νούς, ανα­πα­ρά­γο­ντας όλο το ΝΑΤΟι­κό αφή­γη­μα κόντρα στη Ρωσία, κατη­γο­ρώ­ντας την ακό­μα και για προ­ε­τοι­μα­σία από μέρους της για χρή­ση χημι­κών όπλων.

Ταυ­τό­χρο­να, περι­γρά­φο­ντας το υπό­βα­θρο της εμπλο­κής του ΝΑΤΟ, τόνι­σε ότι εδώ και «πολ­λά χρό­νια» κρά­τη — μέλη του έχουν έχουν εκπαι­δεύ­σει « δεκά­δες χιλιά­δες Ουκρα­νούς που τώρα πολε­μούν στην πρώ­τη γραμ­μή, ενώ έχου­με δώσει και σημα­ντι­κές ποσό­τη­τες όπλων και καυ­σί­μου, όπλα που βόη­θη­σαν στην κατάρ­ρι­ψη ρωσι­κών μαχη­τι­κών και την ανα­χαί­τι­ση ρωσι­κών πυραύ­λων», «μέσα που βοη­θούν σήμε­ρα την Ουκρα­νία να πολε­μή­σει, να επι­βρα­δύ­νει τη ρωσι­κή εισβο­λή», όπως είπε, προ­σθέ­το­ντας ότι και σήμε­ρα μέλη του ΝΑΤΟ παρά­σχουν «στρα­τιω­τι­κό υλι­κό και οικο­νο­μι­κή και ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια» στην Ουκρα­νία, όπως έκα­νε — από τις πρώ­τες μάλι­στα — η κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη, στέλ­νο­ντας τυφέ­κια εφό­δου, αντιαρ­μα­τι­κά και άλλο υλικό.

Προετοιμασίες γενίκευσης της σύγκρουσης

Επι­βε­βαιώ­νο­ντας τους κιν­δύ­νους γενί­κευ­σης της σύγκρου­σης, θύμι­σε ότι για πρώ­τη φορά στο πλαί­σιο του άρθρο της Συν­θή­κης του ΝΑΤΟ περί «Συλ­λο­γι­κής Άμυ­νας», ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε η Δύνα­μη Ταχεί­ας Αντί­δρα­σης του ΝΑΤΟ (NRF — περί­που 40.000 άνδρες), η οποία υπά­γε­ται απ’ ευθεί­ας στον Ανώ­τα­το Στρα­τιω­τι­κό Διοι­κη­τή Ευρώ­πης του ΝΑΤΟ (SACEUR), Αμε­ρι­κα­νό πτέ­ραρ­χο Τ. Γουόλ­τερς, ενώ επι­πλέ­ον 100.000 Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες έχουν ανα­πτυ­χθεί ήδη στην ήπει­ρο, χώρια τα σχέ­διά τους για μετα­κί­νη­ση και άλλων από τις ΗΠΑ, με κόμ­βο διεκ­πε­ραί­ω­σής τους και την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Επί­σης, προ­χω­ρά η σύστα­ση άλλου ενός Σχη­μα­τι­σμού Μάχης (Battlegroup) στη Ρου­μα­νία, κοντά στους 4 που επι­χει­ρούν ήδη στις Βαλ­τι­κές χώρες και στην Πολωνία.

Ο Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ τόνι­σε επί­σης ότι οι χερ­σαί­ες δυνά­μεις υπο­στη­ρί­ζο­νται από σημα­ντι­κές αερο­πο­ρι­κές και ναυ­τι­κές δυνά­μεις, ενώ ήδη συστοι­χί­ες «Patriot» έχουν μετα­κι­νη­θεί από άλλα κρά­τη μέλη, σε κρά­τη της λυκο­συμ­μα­χί­ας στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία, όπου η Αερά­μυ­να έχει επί­σης ενι­σχυ­θεί με περισ­σό­τε­ρες πτή­σεις ιπτά­με­νων ραντάρ και μαχη­τι­κών σε απο­στο­λές ενα­έ­ριας αστυ­νό­μευ­σης. Πτή­σεις όπου μετέ­χουν και ελλη­νι­κά ιπτά­με­να ραντάρ, όπως και αμε­ρι­κα­νι­κά κατα­σκο­πευ­τι­κά που απο­γειώ­νο­νται από τη Βάση των ΗΠΑ στη Σού­δα. Σημειω­τέ­ον, πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι στο τρα­πέ­ζι έχουν πέσει σχέ­δια για μετα­κί­νη­ση ελλη­νι­κών συστη­μά­των «Patriot» προς Βουλ­γα­ρία και Ρου­μα­νία, ή έστω μετα­κί­νη­σης στε­λε­χών των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, ειδι­κών στην Αερά­μυ­να, στις εν λόγω χώρες.

Αλλα και σε πιο μακρο­πρό­θε­σμο πλαί­σιο, πέρα από τις άμε­σες κινή­σεις, τόνι­σε την ανά­γκη η λυκο­συμ­μα­χία να ανα­προ­σαρ­μό­σει στα βασι­κά τη Δομή Δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ με βάση τις νέες συν­θή­κες, στο έδα­φος π.χ. με περισ­σό­τε­ρες δυνά­μεις και απο­θή­κευ­ση υλι­κού στα ανα­το­λι­κά, περισ­σό­τε­ρες και μεγα­λύ­τε­ρες ασκή­σεις κ.ο.κ.

Σε ένα τέτοιο πλαί­σιο που οι εξε­λί­ξεις «τρέ­χουν» και οι αντα­γω­νι­σμοί γίνο­νται όλο και πο επι­κίν­δυ­νοι, έβα­λε στο κάδρο και την Κίνα, καλώ­ντας την «να ενω­θεί με τον υπό­λοι­πο κόσμο» και να κατα­δι­κά­σει τη ρωσι­κή εισβο­λή. «Κάθε στή­ρι­ξη στη Ρωσία θα βοη­θή­σει τη Ρωσία στον βάρ­βα­ρο πόλε­μό της κατά της Ουκρα­νί­ας. Ελέγ­χου­με κάθε ίχνος βοή­θειας της Κίνας προς τη Ρωσία», δήλωσε.

Το Κοι­νο­βού­λιο της Σλο­βα­κί­ας ενέ­κρι­νε σήμε­ρα την ανά­πτυ­ξη στρα­τιω­τών του ΝΑΤΟ στο έδα­φος της χώρας. Ο αριθ­μός των ξένων στρα­τιω­τών μπο­ρεί να ανέλ­θει σε 2.100. Σε πρώ­τη φάση θα ανα­πτυ­χθεί μια μονά­δα 1.200 στρα­τιω­τών από την Τσε­χία, τη Γερ­μα­νία, την Ολλαν­δία, τις ΗΠΑ, την Πολω­νία και τη Σλο­βε­νία. Η ανά­πτυ­ξη αυτή θα περι­λαμ­βά­νει και ένα σύστη­μα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας Patriot, όπως είπε ο υπουρ­γός Άμυ­νας Γ. Ναντ.

Εικο­νο­λή­πτης του «Fox News» σκο­τώ­θη­κε στην Ουκρα­νία

Ένας εικο­νο­λή­πτης του «Fox News» σκο­τώ­θη­κε ενώ κάλυ­πτε τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, ανα­κοί­νω­σε το αμε­ρι­κα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο.

Το όνο­μα του νεκρού είναι Πιέρ Ζακρ­ζέφ­σκι. Ο εικο­νο­λή­πτης συνό­δευε τον δημο­σιο­γρά­φο Μπέν­τζα­μιν Χολ, ο οποί­ος τραυ­μα­τί­στη­κε όταν το όχη­μά τους δέχθη­κε πυρά στη Χορέν­κα, κοντά στο Κίε­βο, ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή της η διευ­θύ­νου­σα σύμ­βου­λος του «Fox News», Σού­ζαν Σκοτ.

Reuters, AFP, dpa

«Η Ουκρα­νία δεν θα μπο­ρέ­σει να προ­σχω­ρή­σει στο ΝΑΤΟ» δήλω­σε ο Ζελέν­σκι

«Πρέ­πει να παρα­δε­χτού­με» ότι η Ουκρα­νία δεν θα μπο­ρέ­σει να προ­σχω­ρή­σει στο ΝΑΤΟ, δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της χώρας, Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι.

  • «Ακού­γα­με επί χρό­νια ότι οι πόρ­τες ήταν ανοι­χτές, όμως ακού­σα­με επί­σης ότι δεν θα μπο­ρού­σα­με να εντα­χθού­με. Αυτή είναι η αλή­θεια και πρέ­πει να την παρα­δε­χτού­με», είπε ο Β. Ζελέν­σκι. «Είμαι ικα­νο­ποι­η­μέ­νος που ο λαός μας αρχί­ζει να το κατα­νο­εί και να μην υπο­λο­γί­ζει παρά μόνο στις δικές του δυνά­μεις», πρόσθεσε.

Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας επέ­κρι­νε το ΝΑΤΟ που αρνεί­ται να επι­βά­λει ζώνη απα­γό­ρευ­σης πτή­σε­ων πάνω από την χώρα του. «Ακού­με επι­χει­ρή­μα­τα όπως ότι μπο­ρεί να ξεσπά­σει τρί­τος Παγκό­σμιος Πόλε­μος εάν το ΝΑΤΟ κλεί­σει τον ουρα­νό για τα ρωσι­κά αερο­σκά­φη. Για αυτό δεν δημιουρ­γή­θη­κε η ανθρω­πι­στι­κή ζώνη απα­γό­ρευ­σης πτή­σε­ων πάνω από την Ουκρα­νία και για αυτό οι Ρώσοι μπο­ρούν να βομ­βαρ­δί­ζουν πόλεις και να σκο­τώ­νουν ανθρώ­πους, να ανα­τι­νά­ζουν νοσο­κο­μεία και σχο­λεία», ανέφερε.

Ο Β. Ζελέν­σκι έκα­νε αυτές τις δηλώ­σεις μιλώ­ντας μέσω βιντε­ο­κλή­σης στη σύνο­δο των ηγε­τών της JEF (Κοι­νή Εκστρα­τευ­τι­κή Δύνα­μη), ένα πολυ­ε­θνι­κό ΝΑΤΟι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα. Στην JEF συμ­με­τέ­χουν ‑υπό την ηγε­σία της Βρε­τα­νί­ας- στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις από τη από τη Δανία, τη Φιν­λαν­δία, την Εσθο­νία, την Ισλαν­δία, τη Λετο­νία, τη Λιθουα­νία, τις Κάτω Χώρες, τη Σου­η­δία και τη Νορ­βη­γία, εκ των οποί­ων οι περισ­σό­τε­ρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ ή συν­δε­δε­μέ­νες με την ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμμαχία.

AFP, Reuters

Ξεκί­νη­σε ο νέος γύρος συνο­μι­λιών Μόσχας – Κιέβου

Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ Ρωσί­ας και Ουκρα­νί­ας ξεκί­νη­σαν εκ νέου σήμε­ρα. «Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις βρί­σκο­νται σε εξέλιξη.

Επι­χεί­ρη­ση απε­γκλω­βι­σμού του γενι­κού προ­ξέ­νου της Ελλά­δας στην Μαριού­πο­λη

Ξεκί­νη­σε πριν από λίγο η επι­χεί­ρη­ση απε­γκλω­βι­σμού του γενι­κού προ­ξέ­νου στη Μαριού­πο­λη, Μανώ­λη Ανδρου­λά­κη, καθώς και του προ­σω­πι­κού της απο­στο­λής του…

Σχε­δόν 2.000 οχή­μα­τα έφυ­γαν από τη Μαριού­πο­λη μέσω ανθρω­πι­στι­κού δια­δρό­μου, σύμ­φω­να με τις δημο­τι­κές αρχές

Περί­που 2.000 οχή­μα­τα κατόρ­θω­σαν να φύγουν μέσω ενός ανθρω­πι­στι­κού δια­δρό­μου από την Μαριού­πο­λη, που βρί­σκε­ται υπό πολιορ­κία από ρωσι­κές δυνάμεις …

Σε πάνω από 600 Ρώσους οι νέες κυρώ­σεις της ΕΕ

Το Συμ­βού­λιο της ΕΕ εξει­δί­κευ­σε σήμε­ρα το τέταρ­το πακέ­το κυρώ­σε­ων σε βάρος της Ρωσί­ας που απο­φά­σι­σε χθες να επιβάλει.

Το Συμ­βού­λιο απο­φά­σι­σε ειδι­κό­τε­ρα τα εξής μέτρα:

Να απα­γο­ρεύ­σει όλες τις συναλ­λα­γές με ορι­σμέ­νες ρωσι­κές κρα­τι­κές επιχειρήσεις.

Να απα­γο­ρεύ­σει την παρο­χή οποιων­δή­πο­τε υπη­ρε­σιών αξιο­λό­γη­σης πιστο­λη­πτι­κής ικα­νό­τη­τας, καθώς και την πρό­σβα­ση σε οποιεσ­δή­πο­τε υπη­ρε­σί­ες συν­δρο­μής σε σχέ­ση με δρα­στη­ριό­τη­τες αξιο­λό­γη­σης πιστο­λη­πτι­κής ικα­νό­τη­τας, σε οποιο­δή­πο­τε πρό­σω­πο ή οντό­τη­τα της Ρωσίας.

Να επε­κτεί­νει τον κατά­λο­γο των προ­σώ­πων που συν­δέ­ο­νται με την αμυ­ντι­κή και βιο­μη­χα­νι­κή βάση της Ρωσί­ας, στα οποία επι­βάλ­λο­νται αυστη­ρό­τε­ροι περιο­ρι­σμοί στις εξα­γω­γές όσον αφο­ρά αγα­θά και προ­ϊ­ό­ντα διπλής χρή­σης και τεχνο­λο­γία που ενδέ­χε­ται να συμ­βά­λουν στην τεχνο­λο­γι­κή βελ­τί­ω­ση της Ρωσί­ας στον τομέα της άμυ­νας και της ασφάλειας.

Να απα­γο­ρεύ­σει νέες επεν­δύ­σεις στον ενερ­γεια­κό τομέα της Ρωσί­ας, καθώς και τη θέσπι­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νου περιο­ρι­σμού των εξα­γω­γών σε εξο­πλι­σμό, τεχνο­λο­γία και υπη­ρε­σί­ες για την ενερ­γεια­κή βιομηχανία.

Να απα­γο­ρεύ­σει εισα­γω­γές στην ΕΕ προ­ϊ­ό­ντων χάλυ­βα που υπό­κει­νται επί του παρό­ντος στα μέτρα δια­σφά­λι­σης της ΕΕ, ύψους περί­που 3,3 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ ως χαμέ­να έσο­δα από τις εξα­γω­γές για τη Ρωσία. Οι αυξη­μέ­νες ποσο­στώ­σεις εισα­γω­γών θα δια­νε­μη­θούν σε άλλες τρί­τες χώρες για αντιστάθμιση.

Να απα­γο­ρεύ­σει τις εξα­γω­γές από την ΕΕ σε είδη πολυ­τε­λεί­ας (π.χ. πολυ­τε­λή αυτο­κί­νη­τα, κοσμή­μα­τα κ.λπ.) για να πλή­ξουν άμε­σα τις ρωσι­κές ελίτ.

Επι­πλέ­ον, το Συμ­βού­λιο απο­φά­σι­σε να επε­κτεί­νει τον κατά­λο­γο των προ­σώ­πων και οντο­τή­των που υπό­κει­νται σε κυρώ­σεις και να συμπε­ρι­λά­βει σχε­δόν 600 άτο­μα καθώς και βασι­κές εται­ρεί­ες στους τομείς της αερο­πο­ρί­ας, της στρα­τιω­τι­κής και διπλής χρή­σης, της ναυ­πη­γι­κής και της μηχανουργικής.

Παράλ­λη­λα, το Συμ­βού­λιο της ΕΕ έδω­σε το πρά­σι­νο φως στην Επι­τρο­πή να συμ­με­τά­σχει, εξ ονό­μα­τος της ΕΕ, σε μια πολυ­με­ρή δήλω­ση με την οποία θα ζητεί­ται από τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Εμπο­ρί­ου (ΠΟΕ), να άρει το ευνοϊ­κό καθε­στώς της Ρωσί­ας στον οργανισμό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο