Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλη η Αθήνα μια διαδήλωση: Δεκάδες χιλιάδες λαού διατράνωσαν «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Συγκλο­νι­στι­κό το απερ­για­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στη Αθήνα.

Όλο το κέντρο ήταν μια τερά­στια διαδήλωση

Δεκά­δες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι απήρ­γη­σαν, οι χώροι δου­λειάς «νέκρω­σαν».

Δια­δή­λω­σαν μαζι­κά και απο­φα­σι­στι­κά, απαι­τώ­ντας καμία συγκά­λυ­ψη στο έγκλη­μα των Τεμπών, αυξή­σεις στους μισθούς μέτρα για την ακρί­βεια που λεη­λα­τεί το εισόδημα.


Τα αμφι­θέ­α­τρα και τα σχο­λεία έμει­ναν αδεια­νά και η νέα γενιά, φοι­τη­τές και μαθη­τές, δια­μή­νυ­σαν ότι δεν συγ­χω­ρούν το σύστη­μα που για τα κέρ­δη των λίγων τσα­κί­ζει τις ζωές τους.


Χιλιά­δες απερ­γοί από δεκά­δες κλά­δους από εκα­το­ντά­δες χώρους δου­λειάς βρέ­θη­καν στον δρό­μο του αγώ­να, πίσω από τα πανό των Συν­δι­κά­των τους.

Διε­μή­νυ­σαν ότι μέγι­στο σήμε­ρα στις οικο­γέ­νειες των νεκρών και των τραυ­μα­τιών, των νέων παι­διών και των εργα­ζο­μέ­νων στα τρέ­να που έχα­σαν τη ζωή τους, είναι να μην συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα, να απο­δο­θούν οι πραγ­μα­τι­κές ευθύ­νες και να τιμω­ρη­θούν οι πραγ­μα­τι­κοί υπεύθυνοι.


Σχε­δόν καθο­λι­κή ήταν η συμ­με­το­χή στην απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων στις μεταφορές.

Ιδιαί­τε­ρη η παρου­σία του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Hellenic Train» με μαύ­ρο πανό και σύν­θη­μα «Μετρη­θή­κα­με και είμα­στε λιγότεροι».

Μαζι­κή η παρου­σία των απερ­γών της «Teleperformance» και της «webhelp» που το προη­γού­με­νο διά­στη­μα έδω­σαν απερ­για­κές μάχες και εκα­το­ντά­δες ακό­μα κλάδοι.


«Εσείς μετρά­τε κέρ­δη και ζημιές, εμείς μετρά­με ανθρώ­πι­νες ζωές» ήχη­σε μυριό­στο­μο το σύν­θη­μα από τους δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές, όταν ξεκί­νη­σε η πορεία, η οποία απλω­νό­ταν από την γρα­φεία της«Ηellenic Τrain» μέχρι το ύψος της Πεσμα­τζό­γλου επί της Πανεπιστημίου.


Προ­κλη­τι­κή η κυβέρ­νη­ση έστει­λε τα ΜΑΤ και έκλει­σε τον δρό­μο με κλού­βες μπρο­στά από τα γρα­φεία της «Hellenic Train».

«Η ύπαρ­ξη των ΜΑΤ απο­τε­λεί πρό­κλη­ση και προ­σβο­λή στη μνή­μη των 57 νεκρών και δεί­χνει ότι η κυβέρ­νη­ση είναι συνέ­νο­χη στο έγκλη­μα» τόνι­σε ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ.


Κάτω από την κατα­κραυ­γή των χιλιά­δων δια­δη­λω­τών και τις καταγ­γε­λί­ες των συν­δι­κά­των απο­χώ­ρη­σαν οι κλού­βες και η δια­δή­λω­ση έφτα­σε στην πύλη των γρα­φεί­ων της «Hellenic Train».


«Η απερ­γία πέτυ­χε για­τί το ποτή­ρι ξεχεί­λι­σε στους χώρους δου­λειάς» τόνι­σε στην ομι­λία του ο Νίκος Μαυ­ρο­κέ­φα­λος, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ και της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας σημειώ­νο­ντας ότι είναι «σταθ­μός μεγά­λου αγώ­να και σταθ­μός νέας κλιμάκωσης».

«Δεκά­δες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι είπαν φτά­νει πια! Δεν αντέ­χου­με! Δεν πάει άλλο με την ακρί­βεια. Δεν πάει άλλο με τους μισθούς πεί­νας. Δεν πάει άλλο με τα εξα­ντλη­τι­κά ωρά­ρια. Δεν μπο­ρού­με να παί­ζου­με άλλο τις ζωές μας κορό­να – γράμ­μα­τα» σημείωσε.


Στη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρέ­τι­σαν ακό­μα οι: Φεράτ Τουμ, πρό­ε­δρος της Προ­σω­ρι­νής Διοί­κη­σης του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στην Teleperformance, Νίκος Ντί­γκος, πλοί­αρ­χος του πολε­μι­κού ναυ­τι­κού σε απο­στρα­τεία, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Απο­στρά­των Στρα­τιω­τι­κών, Πάνος Σπη­λιό­που­λος, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου ΑΣΟΕΕ, Παύ­λος Απο­στό­λου, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Φορο­τε­χνι­κών Ελεύ­θε­ρων Επαγ­γελ­μα­τιών Αττι­κής, Δημή­τρης Κου­τσα­φτής, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Μηχα­νο­δη­γών ΟΣΕ, Βέτα Πανου­τσά­κου, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας και Μάρ­κος Μπε­κρής, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά και του Σωμα­τεί­ου ΕΝΕΔΕΠ.


«Από την επό­με­νη μέρα της μεγα­λύ­τε­ρης σιδη­ρο­δρο­μι­κής τρα­γω­δί­ας ξεκί­νη­σε ένα νέο έγκλη­μα», σημεί­ω­σε, μιλώ­ντας έξω από τα γρα­φεία της εται­ρεί­ας ο Ηλί­ας Τρε­βλός, μέλος της Διοί­κη­σης της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Σιδη­ρο­δρο­μι­κών και της Διοί­κη­σης του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στην Hellenic Train, καταγ­γέλ­λο­ντας την προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης των αιτιών, τα κενά στην έρευ­να, την επι­χεί­ρη­ση να απο­σιω­πη­θούν πολι­τι­κές και ποι­νι­κές ευθύνες.


Νωρίς το πρωί αναρ­τή­θη­καν δύο γιγα­ντο­πα­νό στο υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης και στο κτί­ριο του ΟΣΕ στην Καρόλου.

«Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί — Να απο­δο­θούν ευθύ­νες — Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας», έγρα­φε το πανό στα κεντρι­κά γρα­φεία του ΟΣΕ και «Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας — Stop στην ακρί­βεια — Τώρα Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και αυξή­σεις μισθών» σε αυτό στο υπουρ­γείο Ανάπτυξης.


Η σημε­ρι­νή απερ­γία των Εργα­τι­κών Κέντρων και των Ομο­σπον­διών, των εκα­το­ντά­δων συν­δι­κά­των του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα είναι σταθ­μός μεγά­λου αγώ­να και σταθ­μός νέας κλιμάκωσης.

Ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται ακό­μα πιο μαζι­κά, πιο αγω­νι­στι­κά μέσα στους χώρους δου­λειάς. Ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση και την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή που έχει χαρά­ξει μαζί με την εργο­δο­σία. Για να ακου­στεί δυνα­τά η φωνή των εργα­ζο­μέ­νων στην απερ­γία 17 Απρί­λη, αλλά και στην απερ­γία της Πρωτομαγιάς.

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο