Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλη η δράση του “γιατρού του Βατικανού” που κατηγορείται για τον θάνατο δύο ανηλίκων

Ως “για­τρός του Βατι­κα­νού”, αλλά και του “Ερυ­θρού Σταυ­ρού”, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων από πηγές της ΕΛΑΣ, παρου­σια­ζό­ταν ‑κυρί­ως στα καρ­κι­νο­πα­θή θύμα­τά του- ο 47χρονος που συνε­λή­φθη χθες στη βίλα του στην Αγία Μαρί­να Κορω­πί­ου, με ένταλ­μα σύλ­λη­ψης για υπο­θέ­σεις ανθρω­πο­κτο­νί­ας, απά­της, δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών και αντι­ποί­η­σης ιατρι­κού λειτουργήματος.

Ο “διά­ση­μος ογκο­λό­γος”, κατη­γο­ρεί­ται, μετα­ξύ άλλων, για τον θάνα­το δύο ανη­λί­κων, ηλι­κί­ας 14 και 16 ετών και ενός 76χρονου, αφού εξαι­τί­ας του διέ­κο­ψαν την θερα­πεία τους, προ­κει­μέ­νου να ακο­λου­θή­σουν τη “δική του θερα­πεία” με σκευά­σμα­τα κάν­να­βης. Μάλι­στα, στην αστυ­νο­μι­κή έρευ­να που διε­νερ­γή­θη­κε στο σπί­τι του βρέ­θη­καν 65 μπου­κά­λια με κάνναβη.

Ο συλ­λη­φθείς, τα στοι­χεία του οποί­ου ανα­μέ­νε­ται να γίνουν πολύ σύντο­μα γνω­στά, με σχε­τι­κή εισαγ­γε­λι­κή διά­τα­ξη, έβρι­σκε τα θύμα­τά του, σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές, κυρί­ως σε μονα­στή­ρια του Αγί­ου Όρους και σε εκκλη­σί­ες. Κάνο­ντας τον πιστό, καθό­ταν ώρες ολό­κλη­ρες σε μονα­στή­ρια και παρα­κο­λου­θού­σε προ­σε­κτι­κά τους επι­σκέ­πτες. Όταν δια­πί­στω­νε ότι κάποιος ήταν σε απελ­πι­σία, τον πλη­σί­α­ζε και έπια­νε συζή­τη­ση μαζί του, και συστη­νό­ταν ως “για­τρός” με εξει­δι­κευ­μέ­νες σπου­δές στην Αμε­ρι­κή και την Ελβε­τία, κυρί­ως στην ογκολογία.

Έδει­χνε πρό­θυ­μος να βοη­θή­σει τα υπο­ψή­φια θύμα­τά του λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι τον ενδια­φέ­ρει «πρώ­τα απ΄ όλα η αλλη­λεγ­γύη στον άνθρω­πο» και πως με τις εγκε­κρι­μέ­νες “θερα­πεί­ες του” είχε σώσει πολύ κόσμο. Αυτό ήταν το πρώ­το βήμα για να πεί­σει τα θύμα­τά του, προ­κει­μέ­νου να ανα­λά­βει αυτός την θερα­πεία των ατό­μων που προ­σέγ­γι­ζε ή στε­νών συγ­γε­νών του. Κάποιους από αυτούς φέρε­ται να τους δεχό­ταν στην πολυ­τε­λή βίλα του — “φρού­ριο” στην Αγία Μαρί­να Κορω­πί­ου, ενώ τους περισ­σό­τε­ρους σε δύο ιατρεία για­τρών, οι οποί­οι ισχυ­ρί­ζο­νται ότι εξα­πα­τή­θη­καν και αυτοί από τον “διά­ση­μο συνά­δελ­φό τους από το εξω­τε­ρι­κό”, που ήθε­λε να βοη­θή­σει καρ­κι­νο­πα­θείς. Παράλ­λη­λα, σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις ο δρά­στης πήγαι­νε σε διά­φο­ρα δια­γνω­στι­κά κέντρα, ως για­τρός — συνο­δός ασθε­νών, οι οποί­οι υπο­βάλ­λο­νταν σε διά­φο­ρες εξε­τά­σεις, ενώ “συντό­νι­ζε” χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις. Μέχρι που κάποια στιγ­μή ένας χει­ρουρ­γός παρα­τή­ρη­σε ότι ο “συνά­δελ­φός του” έψα­χνε αντι­ση­πτι­κό τζελ για να απο­λυ­μά­νει τα χέρια του, πριν από ένα χει­ρουρ­γείο, και τότε κατά­λα­βε ότι κάτι δεν πήγαι­νε καλά.

Στε­νή συνερ­γά­τι­δά του, σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, ήταν η 41χρονη σύζυ­γός του που ανα­ζη­τεί­ται. Η συγκε­κρι­μέ­νη παρου­σια­ζό­ταν ως γόνος γνω­στής εφο­πλι­στι­κής οικο­γέ­νειας, ενώ σημειώ­νε­ται ότι το ζευ­γά­ρι έχει και δύο ανή­λι­κα παιδιά.

Εως τώρα έχουν προσ­διο­ρι­στεί 45 περι­πτώ­σεις εξα­πά­τη­σης ασθε­νών, ενώ η Αστυ­νο­μία εκτι­μά ότι είναι πολύ περισσότερες.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό το γεγο­νός, ότι χθες (Τετάρ­τη), που συνε­λή­φθη ο δρά­στης επρό­κει­το να εκδι­κα­στεί μια υπό­θε­ση σε βάρος του, έπει­τα από μήνυ­ση πολύ γνω­στού επι­χει­ρη­μα­τία, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί τον 47χρονο ότι του απέ­σπα­σε 55 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, για να του προ­μη­θεύ­σει δορυ­φο­ρι­κά συστή­μα­τα επι­κοι­νω­νί­ας, τα οποία δεν έφτα­σαν ποτέ από το εξωτερικό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο