Όλιβερ Στόουν: Πέντε αξέχαστες ταινίες του βραβευμένου Αμερικανού σκηνοθέτη

Σαν σήμε­ρα, πριν από 74 χρό­νια, γεν­νή­θη­κε ένας απ’ τους πιο πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νους σκη­νο­θέ­τες του Χόλι­γουντ τις τελευ­ταί­ες τέσ­σε­ρις δεκα­ε­τί­ες, ο Όλι­βερ Στό­ουν.  Γεν­νη­μέ­νος στη Νέα Υόρ­κη στις 15 Σεπτέμ­βρη 1946, ο Στό­ουν δια­κρί­θη­κε ως σκη­νο­θέ­της, σενα­ριο­γρά­φος και παρα­γω­γός πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νων ται­νιών με θέμα­τα την πολι­τι­κή, τον πόλε­μο, την εξου­σία και το χρή­μα.  Έχει κερ­δί­σει δύο βρα­βεία Όσκαρ, 3 Χρυ­σές … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Όλι­βερ Στό­ουν: Πέντε αξέ­χα­στες ται­νί­ες του βρα­βευ­μέ­νου Αμε­ρι­κα­νού σκη­νο­θέ­τη.