Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλοι αύριο στις 12 μ. στη Σαλαμίνα — Να μη λύσει κάβους η φρεγάτα «Ύδρα»

«Καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΕΕ! Να μη λύσει κάβους η φρε­γά­τα “Υδρα”! Κανέ­νας στρα­τιω­τι­κός έξω από τα ελλη­νι­κά σύνο­ρα!», τονί­ζει το Εργα­τι­κό Κέντρο Πει­ραιά και καλεί σε συγκέ­ντρω­ση την Κυρια­κή 18 Φλε­βά­ρη στις 12 μ. στα Παλού­κια Σαλα­μί­νας (πιά­τσα ταξί).

Το ΕΚ Πει­ραιά στην ανα­κοί­νω­σή του, καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης για την απο­στο­λή της ελλη­νι­κής φρε­γά­τας Ύδρα στην Ερυ­θρά θάλασ­σα τονί­ζο­ντας ότι «η απο­στο­λή πλοί­ων και στρα­τού στην περιο­χή έχουν ως στό­χο τη δια­φύ­λα­ξη των εφο­πλι­στι­κών συμ­φε­ρό­ντων και τον έλεγ­χο ενός κομ­βι­κού σημεί­ου της περιο­χής για την μετα­φο­ρά εμπο­ρευ­μά­των και ενέρ­γειας. Σημειώ­νει πως «ήδη τρία ελλη­νό­κτη­τα πλοία έχουν απο­τε­λέ­σει στρα­τιω­τι­κό στό­χο αντι­ποί­νων στην περιο­χή της Ερυ­θράς Θάλασ­σας, το “ZOGRAFIA”, το “STAR NASIA” και το “STAR IRIS”. Δεν θα ανε­χτού­με να παί­ζουν με τις ζωές τις δικές μας και των παι­διών μας. Οι φαντά­ροι, οι Έλλη­νες αξιω­μα­τι­κοί και υπα­ξιω­μα­τι­κοί είναι του λαού παι­διά, έξω από τα σύνο­ρα δεν έχου­νε δου­λειά. Στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης για απο­στο­λή φρε­γά­τας για την υπε­ρά­σπι­ση των εφο­πλι­στι­κών κερ­δών η απά­ντη­ση μας είναι ΟΧΙ!

Ο ελλη­νι­κός λαός ξέρει πως δεν έχει να περι­μέ­νει τίπο­τα από τους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς. Η ασφά­λεια και η Ναυ­σι­πλο­ΐα που ευαγ­γε­λί­ζο­νται δήθεν από την συμ­με­το­χή μας σε αυτούς τους τυχο­διω­κτι­σμούς, έχει απο­δει­χθεί πάμπολ­λες φορές ότι απο­τε­λούν θανά­σι­μο κίν­δυ­νο για το στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό και το ίδιο ισχύ­ει τώρα για την φρε­γά­τα “Ύδρα”. Όλα τα παρα­πά­νω συνι­στούν πολύ επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις, που προ­στί­θε­νται στην εμπλο­κή μας στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας, στη στή­ρι­ξη του κρά­τους — δολο­φό­νου Ισρα­ήλ στη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού. Αυτή η εμπλο­κή βάζει τη χώρα μας πιο βαθιά στη δίνη του πολέ­μου, μετα­τρέ­πει τον ελλη­νι­κό λαό σε θύτη άλλων λαών και ταυ­τό­χρο­να σε στό­χο αντιποίνων».

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής απευ­θύ­νει και η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) τονί­ζο­ντας μετα­ξύ άλλων ότι «πρό­κει­ται για μια πολύ επι­κίν­δυ­νη από­φα­ση, που απο­τε­λεί έναν ακό­μη κρί­κο στη μακρά αλυ­σί­δα της εμπλο­κής της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, βάζο­ντας τον ελλη­νι­κό λαό σε μεγά­λες περι­πέ­τειες. Ιδιαί­τε­ρα σε αυτές τις συν­θή­κες που κλι­μα­κώ­νο­νται η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση και οι σχε­δια­σμοί του κρά­τους – δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ κατά του Παλαι­στι­νια­κού λαού και των άλλων λαών της Μέσης Ανα­το­λής, η συγκε­κρι­μέ­νη από­φα­ση απο­τε­λεί ακό­μη ένα κομ­μά­τι στο παζλ της στή­ρι­ξης της δολο­φο­νι­κής πολι­τι­κής του κρά­τους του Ισραήλ».

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή καλεί και η Ένω­ση Απο­στρά­των Στρα­τιω­τι­κών Αττι­κής ανα­φέ­ρο­ντας μετα­ξύ άλλων στην ανα­κοί­νω­σή της ότι «Απαι­τού­με την άμε­ση ανά­κλη­ση της από­φα­σης για απο­στο­λή φρε­γά­τας σε εμπό­λε­μη περιο­χή, μακράν από τα σύνο­ρα της χώρας μας. Σε απο­στο­λή που δεν εξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα της χώρας μας και του λαού μας, ενώ μειώ­νει αντι­κει­με­νι­κά τις αμυ­ντι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας. Οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις καμία δου­λειά δεν έχουν έξω από τα σύνο­ρα της χώρας».

Τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ ΠΕΠΡΝ ΠΕΣ/ΝΑΤ καλούν στη συγκέ­ντρω­ση ανα­φέ­ρο­ντας στην ανα­κοί­νω­σή τους ότι «αυτοί που μιλά­νε για “ειρη­νι­κή” απο­στο­λή στη θαλάσ­σια περιο­χή της Ερυ­θράς, στην πρά­ξη είναι αυτοί που δεν διστά­ζουν να σκορ­πούν τον θάνα­το σε οποιο­δή­πο­τε σημείο του πλα­νή­τη, για τον έλεγ­χο των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, να ενι­σχύ­ουν την πολι­τι­κή της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και κερ­δο­φο­ρί­ας των μονο­πω­λια­κών επιχειρήσεων».

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής απευ­θύ­νει και η Ομά­δα Γυναι­κών Σαλα­μί­νας ενώ σε ανα­κοί­νω­σή του το Εργα­τι­κό Κέντρο Σαλα­μί­νας ανα­κοι­νώ­νει τη συμ­με­το­χή του στην κινη­το­ποί­η­ση και κατα­δι­κά­ζο­ντας την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης για την απο­στο­λή της φρε­γά­τας “Ύδρα” στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, απαι­τεί να στα­μα­τή­σει κάθε εμπλο­κή της χώρας μας στους νατοϊ­κούς σχεδιασμούς.

Η ΕΛΜΕ Πει­ραιά καλώ­ντας στην κινη­το­ποί­η­ση, σημειώ­νει μετα­ξύ άλλων «Η περί­φη­μη ‘’αγο­ρά του αιώ­να’’ των 40 F‑35 που θα αγο­ρά­σει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση από τις ΗΠΑ, έρχε­ται να υπη­ρε­τή­σει επί­σης τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων. Τα F‑35 δεν αγο­ρά­στη­καν για την προ­στα­σία των συνό­ρων και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας αλλά για να ‘’τονω­θεί η ευρω­παϊ­κή ασφά­λεια και οι αμυ­ντι­κές δυνα­τό­τη­τες του ΝΑΤΟ’’ όπως δήλω­σε ο Α. Μπλίν­κεν-Υπ. Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ. Με κόστος 8,6 δις ευρώ που θα το φορ­τω­θεί ο λαός… 8,6 δις που θα έφτα­ναν για να λει­τουρ­γή­σουν επι­πλέ­ον 2000 νέα σχο­λεία και 70 νέα νοσο­κο­μεία!! Την ίδια στιγ­μή που γιγα­ντώ­νο­νται εκρη­κτι­κά τα προ­βλή­μα­τα της δημό­σιας εκπαί­δευ­σης με την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση, απει­λές για δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε σχο­λεία, ακα­τάλ­λη­λα σχο­λι­κά κτί­ρια, εκα­το­ντά­δες κενά μέχρι και το τέλος της σχο­λι­κής χρο­νιάς, με συνα­δέλ­φους ανα­πλη­ρω­τές ανα­σφά­λι­στους, χωρίς να μπο­ρούν να ‘’σηκώ­σουν’’ το δυσβά­στα­κτο κόστος διαβίωσης».

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην κινη­το­ποί­η­ση καλούν και Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, όπως απο­φα­σί­στη­κε στον συντο­νι­σμό που έγι­νε την Πέμπτη.

Πηγή: 902.gr

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο