Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλοι οι άμαχοι απομακρύνθηκαν από το Αζοφστάλ

Οι γυναί­κες, τα παι­διά και οι ηλι­κιω­μέ­νοι απο­μα­κρύν­θη­καν όλοι τους σήμε­ρα από το αχα­νές εργο­στά­σιο χάλυ­βα του Αζοφ­στάλ.

«Η εντο­λή του προ­έ­δρου (Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι) εκτε­λέ­στη­κε: όλες οι γυναί­κες, όλα τα παι­διά και όλοι οι ηλι­κιω­μέ­νοι απο­μα­κρύν­θη­καν από το Αζοφ­στάλ. Αυτό το μέρος της ανθρω­πι­στι­κής απο­στο­λής στη Μαριού­πο­λη ολο­κλη­ρώ­θη­κε», ανέ­φε­ρε η αντι­πρό­ε­δρος της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης Ιρί­να Βέρεσουκ.

Δεν είναι σαφές, με βάση την ανα­κοί­νω­ση της Βέρε­σουκ, αν άμα­χοι άνδρες παρα­μέ­νουν στο βιο­μη­χα­νι­κό συγκρότημα.

Την Παρα­σκευή, 50 άνθρω­ποι, οι πιο ευά­λω­τοι άμα­χοι, κατά­φε­ραν να φύγουν από το χαλυβουργείο.

Αυτές οι επι­χει­ρή­σεις, που διε­ξά­γο­νταν εδώ και μία εβδο­μά­δα υπό την αιγί­δα του ΟΗΕ και της Διε­θνούς Επι­τρο­πής του Ερυ­θρού Σταυ­ρού, επέ­τρε­ψαν σε περί­που 500 αμά­χους να φύγουν, σύμ­φω­να με το Κίεβο.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας ανέ­φε­ρε ωστό­σο το πρωί ότι «ο εχθρός δεν στα­μά­τη­σε την επί­θε­ση» καθώς «μπλο­κά­ρει» ακό­μη όσους υπε­ρα­σπί­ζο­νται το Αζοφ­στάλ. Το γενι­κό επι­τε­λείο του ουκρα­νι­κού στρα­τού δια­βε­βαί­ω­σε ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις επι­τέ­θη­καν χθες στο εργο­στά­σιο, παρά την τρι­ή­με­ρη κατά­παυ­ση του πυρός που κήρυ­ξαν μονο­με­ρώς την Πέμπτη.

Στό­χος πυραυ­λι­κών επι­θέ­σε­ων έγι­ναν σήμε­ρα πολ­λές άλλες περιο­χές. Σύμ­φω­να με το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν «πύραυ­λοι υψη­λής ακρί­βειας» και κατα­στρά­φη­καν ουκρα­νι­κά αερο­σκά­φη στα αερο­δρό­μια των περιο­χών Αρτσίζ, Οδησ­σού και Βοζ­νε­σένσκ ενώ πύραυ­λοι Iskander έπλη­ξαν αμε­ρι­κα­νι­κό και ευρω­παϊ­κό οπλι­σμό κοντά στο Χάρ­κο­βο. Πύραυ­λοι έπε­σαν επί­σης στο Μικο­λά­γιφ, σύμ­φω­να με το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο, ενώ πλήγ­μα­τα ανα­φέρ­θη­καν χθες και σήμε­ρα γύρω από το Ντονέτσκ.

Το τελευ­ταίο 24ωρο οι Ρώσοι πέτυ­χαν περιο­ρι­σμέ­νης έκτα­σης εδα­φι­κά κέρ­δη γύρω από το Σεβε­ρο­ντο­νέ­τσκ, μια από τις κυριό­τε­ρες πόλεις του Ντον­μπάς που παρα­μέ­νει στα χέρια των Ουκρανών.

Αντι­θέ­τως, στο Χάρ­κο­βο, η ουκρα­νι­κή αντε­πί­θε­ση φαί­νε­ται ότι απο­δί­δει, με την κατά­λη­ψη πολ­λών ρωσι­κών θέσε­ων στα βόρεια και τα ανα­το­λι­κά της πόλης.

Εξάλ­λου, το ουκρα­νι­κό πολε­μι­κό ναυ­τι­κό δια­βε­βαί­ω­σε ότι κατέ­στρε­ψε κοντά στο Φιδο­νή­σι ένα ρωσι­κό απο­βα­τι­κό, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ένα μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος Bayraktar TB2, τουρ­κι­κής κατα­σκευ­ής. Η Μόσχα δεν έχει επι­βε­βαί­ω­σει ακό­μη αυτήν την πληροφορία.

Εξι πύραυλοι έπληξαν την Οδησσό σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό

Έξι πύραυ­λοι έπλη­ξαν την Οδησ­σό σήμε­ρα, ανα­κοί­νω­σε η εκπρό­σω­πος της στρα­τιω­τι­κής διοί­κη­σης της νότιας Ουκρα­νί­ας, μιλώ­ντας στη δημό­σια τηλεόραση.

Σύμ­φω­να με τη Νατά­λια Χού­με­νιουκ, έξι πύραυ­λοι έπλη­ξαν ένα εργο­στά­σιο επί­πλων σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή, ενώ άλλοι δύο έπε­σαν σε έναν ήδη κατε­στραμ­μέ­νο διά­δρο­μο προ­σγεί­ω­σης αερο­πλά­νων. Πρό­σθε­σε ότι οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για θύμα­τα είναι στο στά­διο της επιβεβαίωσης.

Νωρί­τε­ρα, ο εκπρό­σω­πος των τοπι­κών αρχών της Οδησ­σού Σέρ­χι Μπρά­τσουκ είπε ότι έπλη­ξαν την περιο­χή τέσ­σε­ρις πύραυ­λοι, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

Το πρα­κτο­ρείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επι­βε­βαιώ­σει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο