Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλοι πλην ΚΚΕ: Σε κλίμα συναίνεσης η συζήτηση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

Το κλίμα «ευρείας συναίνεσης» αποτυπώνεται από τις ανακοινώσεις των αστικών κομμάτων, με τις οποίες απαντούν στην πρόταση της κυβέρνησης για τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μια συζήτηση που αξιοποιείται για να συντηρείται η συζήτηση περί των αναγκαίων συγκλίσεων ανάμεσά τους.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, η πρώ­τη ψηφο­φο­ρία για την εκλο­γή ΠτΔ θα γίνει την Τετάρ­τη 22 Γενά­ρη, σύμ­φω­να δε με τις συνταγ­μα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, μετά την πρό­σφα­τη ανα­θε­ώ­ρη­ση απαι­τού­νται 200 ψήφοι για να εκλε­γεί ΠτΔ, αριθ­μός που συγκε­ντρώ­νε­ται όπως φαί­νε­ται από τη στά­ση των αστι­κών κομμάτων.
ℹ️ Αν δεν συγκε­ντρω­θεί, η ψηφο­φο­ρία θα επα­να­λη­φθεί τη Δευ­τέ­ρα 27 Γενά­ρη και θα απαι­τη­θεί η ίδια πλειοψηφία.
Σε περί­πτω­ση που χρεια­στεί τρί­τη ψηφο­φο­ρία, θα γίνει το Σάβ­βα­το 1η Φλε­βά­ρη και θα απαι­τη­θεί πλειο­ψη­φία τριών πέμ­πτων, δηλα­δή 180 βουλευτών.
Αν χρεια­στεί και νέα ψηφο­φο­ρία, θα γίνει στις 6 Φλε­βά­ρη και θα απαι­τη­θεί από­λυ­τη πλειο­ψη­φία (151 βουλευτών).
Και αν δεν επι­τευ­χθεί ούτε αυτή, ο νέος ΠτΔ θα εκλε­γεί σε πέμ­πτη ψηφο­φο­ρία, στις 11 Φλε­βά­ρη, με απλή πλειο­ψη­φία επί των παρό­ντων βουλευτών.

Σε χτε­σι­νή του συνέ­ντευ­ξη ο Κυρ. Μητσο­τά­κης εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­ση του για την απο­δο­χή που λαμ­βά­νει από τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα η υπο­ψη­φιό­τη­τα. Υπε­ρα­σπι­ζό­με­νος την πρό­τα­σή του, είπε ότι η υπο­ψή­φια έχει ικα­νό­τη­τες και δυνα­τό­τη­τες, και τα «εχέγ­γυα να εκπρο­σω­πή­σει τη χώρα στο εξω­τε­ρι­κό», μπρο­στά και σε ζητή­μα­τα που ανοί­γο­νται μπρο­στά (Ελλη­νο­τουρ­κι­κά κ.ά.).

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ απο­δέ­χτη­καν την πρό­τα­ση Σακελ­λα­ρο­πού­λου, με τον Αλ. Τσί­πρα μάλι­στα να δηλώ­νει ότι πρέ­πει να εκλε­γεί με ευρεία πλειο­ψη­φία ούτως ώστε «να είναι για τα πέντε επό­με­να χρό­νια εκφρα­στής της ενό­τη­τας του λαού και της Δημο­κρα­τί­ας μας». Θύμι­σε μάλι­στα ότι ήταν δική του επι­λο­γή για να ανα­λά­βει πρό­ε­δρος του ΣτΕ. Παράλ­λη­λα, χαρα­κτή­ρι­σε «σφάλ­μα» τη μη ανα­νέ­ω­ση της θητεί­ας Παυ­λό­που­λου, χρε­ώ­νο­ντας στον πρω­θυ­πουρ­γό «μια μακρά και εξευ­τε­λι­στι­κή για το θεσμό δια­δι­κα­σία προ­ε­δρι­κών καλ­λι­στεί­ων» και προ­σπά­θεια να αλλά­ξει την ατζέ­ντα με την ανα­κοί­νω­ση της πρό­τα­σής του.

Στα παρα­πά­νω απά­ντη­σε η ΝΔ, η οποία περιο­ρί­στη­κε να χαι­ρε­τί­σει τη συναι­νε­τι­κή στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού συμ­βάλ­λει σε μια «ευρεία πλειο­ψη­φία» στη Βουλή.

Από την πλευ­ρά του ΚΙΝΑΛ, η Φ. Γεν­νη­μα­τά, μετά την κοι­νή συνε­δρί­α­ση της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας και του Εκτε­λε­στι­κού Πολι­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, δήλω­σε ότι η υπο­ψη­φιό­τη­τα της Αικ. Σακελ­λα­ρο­πού­λου αντα­πο­κρί­νε­ται σε ουσιώ­δεις πλευ­ρές της πρό­τα­σής της, επο­μέ­νως θα τη στηρίξει.

Ο Γ. Βαρου­φά­κης, πρό­τει­νε τη Μάγδα Φύσ­σα σε μια προ­σπά­θεια να εντά­ξει τη μάνα του δολο­φο­νη­μέ­νου στα δικά του επι­κοι­νω­νια­κά και μικρο­κομ­μα­τι­κά παιχνίδια

Τέλος, ο επι­κε­φα­λής της Ελλη­νι­κής Λύσης Κυρ. Βελό­που­λος δήλω­σε ότι δια­φω­νεί με την επι­λο­γή της Αικ. Σακελλαροπούλου.

Το ΚΚΕ έχει επαναλάβει τη σταθερή του στάση, επικεντρώνοντας την κριτική του όχι στο πρόσωπο αλλά στον θεσμό της Προεδρίας, που την καθιστούν θεματοφύλακα της κυρίαρχης πολιτικής και των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της εκάστοτε κυβέρνησης. Κριτήρια με βάση τα οποία τοποθετείται και απέναντι στην πρόταση της ΝΔ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο