Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια για την απόσυρση της Συμφωνίας!

Στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα και σε δεκάδες άλλες πόλεις, όταν στη Βουλή θα ψηφίζεται η κατάπτυστη Συμφωνία

Το αίτη­μα να απο­συρ­θεί η ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις θα ακου­στεί σήμε­ρα απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας, στα συλ­λα­λη­τή­ρια που διορ­γα­νώ­νουν οι Επι­τρο­πές Αγώ­να ενά­ντια στη Συμ­φω­νία κλι­μά­κω­σης της εμπλο­κής της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς!

Η συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής για την κατά­πτυ­στη Συμ­φω­νία αρχί­ζει σήμε­ρα στις 2 το μεση­μέ­ρι και ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί αργά το βρά­δυ με την ψήφι­σή της. Οπως απαί­τη­σε και το ΚΚΕ, η συζή­τη­ση θα γίνει σύμ­φω­να με όσα προ­βλέ­πο­νται στο άρθρο 27 του Συντάγ­μα­τος, το οποίο αφο­ρά τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, για την ακρί­βεια «την παρα­μο­νή και διέ­λευ­ση ξένης στρα­τιω­τι­κής δύνα­μης στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια». Δηλα­δή θα τοπο­θε­τη­θούν στην Ολο­μέ­λεια 6 ομι­λη­τές από κάθε κόμ­μα, ενώ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και ονο­μα­στι­κή ψηφοφορία.

Θυμί­ζου­με ότι η Συμ­φω­νία έχει κατα­τε­θεί από την κυβέρ­νη­ση με μορ­φή νομο­σχε­δί­ου και τίτλο «Κύρω­ση του Πρω­το­κόλ­λου Τρο­πο­ποί­η­σης της Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ της Κυβέρ­νη­σης της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας και της Κυβέρ­νη­σης των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών της Αμε­ρι­κής».

Το νομο­σχέ­διο έχει ήδη επι­κυ­ρω­θεί από την Επι­τρο­πή με τις ψήφους των βου­λευ­τών της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλη­νι­κή Λύση επι­φυ­λά­χθη­καν για την Ολο­μέ­λεια, ενώ το ΜέΡΑ25 καταψήφισε.

Το ΚΚΕ καταψήφισε και ζήτησε την απόσυρση της Συμφωνίας.

Να αποσυρθεί τώρα!

«Τώρα είναι η ώρα να δυνα­μώ­σου­με ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την πάλη σε κάθε χώρο, σε κάθε γει­το­νιά, ενά­ντια στην ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους. Να δια­τρα­νώ­σου­με την αντί­θε­σή μας στην κατά­πτυ­στη ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις, που ψηφί­ζε­ται στη Βουλή!

Απαι­τού­με:

 • Να απο­συρ­θεί η ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις.
 • Να κλεί­σει η βάση της Σού­δας, να ξηλω­θούν οι βάσεις του θανά­του από τη χώρα μας.
 • Καμία συμ­με­το­χή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξωτερικό.
 • Απο­δέ­σμευ­ση από τις λυκο­συμ­μα­χί­ες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!».

Αυτό το κάλε­σμα των Επι­τρο­πών Αγώ­να που έχουν συγκρο­τή­σει Επι­τρο­πές Ειρή­νης, εργα­τι­κά σωμα­τεία, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, σωμα­τεία αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, σύλ­λο­γοι γυναι­κών και άλλοι φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος, κυριάρ­χη­σε τις προη­γού­με­νες μέρες στο πλα­τύ τους άνοιγ­μα στο λαό προ­κει­μέ­νου να τον ενη­με­ρώ­σουν αλλά και να τον καλέ­σουν να πάρει μαζι­κά μέρος στα συλ­λα­λη­τή­ρια που οργα­νώ­νο­νται σήμε­ρα Πέμπτη.

 • Στην Αττι­κή το συλ­λα­λη­τή­ριο πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Σύνταγ­μα, στις 6.30 μ.μ.
 • Φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι της Αθή­νας προ­ε­τοι­μά­ζουν τη συμ­με­το­χή τους στο συλ­λα­λη­τή­ριο ενά­ντια στη Συμ­φω­νία ΗΠΑ — Ελλά­δας που μετα­τρέ­πει τη χώρα σε απέ­ρα­ντο ΝΑΤΟι­κό στρα­τό­πε­δο. Μέχρι τώρα απο­φά­σεις έχουν πάρει οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Ιστο­ρι­κού — Αρχαιο­λο­γι­κού, Δασκά­λων, Νηπια­γω­γών, Τουρ­κι­κών Σπου­δών του ΕΚΠΑ, Νέων Φοι­τη­τι­κών Εστιών του ΕΜΠ (ΝΦΕΕΜΠ), ΣΕΤ, ΣΕΤΠ, ΣΕΥΠ του ΠΑΔΑ.
 • Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής απευ­θύ­νει με ανα­κοί­νω­σή της και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας, που ξεκα­θα­ρί­ζει πως οι μαθη­τές «Συνέ­νο­χοι στο φόνο δεν θα γίνουμε!».
 • Κάλε­σμα σε όλους τους από­στρα­τους να συμ­με­τέ­χουν στα κατά τόπους συλ­λα­λη­τή­ρια ενά­ντια στη Συμ­φω­νία απευ­θύ­νει και η Κίνη­ση για την Εθνι­κή Αμυ­να (ΚΕΘΑ).
 • Επί­σης, κάλε­σμα στα μέλη του να δώσουν το «παρών» στα σημε­ρι­νά συλ­λα­λη­τή­ρια στην Αθή­να και σε κάθε πόλη απευ­θύ­νει και το ΔΣ του Συλ­λό­γου «Εμείς που σπου­δά­σα­με στο Σοσια­λι­σμό».

Απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλάδα

 • Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το συλ­λα­λη­τή­ριο θα γίνει στις 7 μ.μ., στο Αγαλ­μα Βενιζέλου.

Επί­σης απο­φά­σεις για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση συλ­λα­λη­τη­ρί­ων έχουν πάρει και οι Επι­τρο­πές Αγώ­να ενά­ντια στη Συμ­φω­νία σε μια σει­ρά από άλλες πόλεις.

Μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις για σήμε­ρα Πέμ­πτη προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται σε:

 • Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στις 7 μ.μ. στο δημαρ­χείο. Ανα­χώ­ρη­ση από την Καβά­λα, στις 5 μ.μ. από τον δημο­τι­κό κήπο.
 • Χανιά, στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγοράς.
 • Ηρά­κλειο, στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία Ελευθερίας.
 • Ρέθυ­μνο, στις 6.30 μ.μ. στην πλα­τεία Τεσ­σά­ρων Μαρτύρων.
 • Κατε­ρί­νη, στις 7 μ.μ. στο σιντριβάνι.
 • Πάτρα, στις 6.30 μ.μ. στην πλα­τεία Γεωργίου.
 • Λάρι­σα, στις 6.30 μ.μ. στην πλα­τεία Ταχυδρομείου.
 • Βόλο, στις 6.30 μ.μ. στην πλα­τεία Πανεπιστημίου.
 • Τρί­κα­λα, στις 6.30 μ.μ. στην πλα­τεία Ρήγα Φεραίου.
 • Αγρί­νιο, στις 6.30 μ.μ. στην κεντρι­κή πλατεία.
 • Κοζά­νη, στις 7 μ.μ. στην κεντρι­κή πλατεία.
 • Πτο­λε­μα­ΐ­δα, στις 7 μ.μ. στην κεντρι­κή πλατεία.
 • Φλώ­ρι­να, στις 6.30 μ.μ. στην πλα­τεία Γεωρ­γί­ου Μόδη.
 • Ικα­ρία, στις 6.30 μ.μ. στον Αγιο Κήρυκο.
 • Ζάκυν­θο, στις 6.30 μ.μ. στην παλιά Νομαρχία.
 • Κεφα­λο­νιά, στις 7 μ.μ. στο Εργα­τι­κό Κέντρο Κεφα­λο­νιάς και Ιθάκης.
 • Καλα­μά­τα, στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία 23ης Μαρτίου.
 • Ηγου­με­νί­τσα, στις 6.30 μ.μ. μπρο­στά στον ΟΤΕ.
 • Τρί­πο­λη, στις 6.30 μ.μ. στην πλα­τεία Πετρινού.
 • Ναύ­πλιο, στις 5.30 μ.μ., στην πλα­τεία Ενδε­κά­της.

Μαζι­κές εξορ­μή­σεις — πικε­το­φο­ρί­ες θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε:

 • Γρε­βε­νά, στις 6.30 μ.μ., στο κέντρο της πόλης.
 • Καστο­ριά, στις 6 μ.μ., επί­σης στο κέντρο της πόλης.
 • Μυτι­λή­νη, μαζι­κή πικε­το­φο­ρία, που θα ξεκι­νή­σει από την πλα­τεία Σαπ­φούς στις 6.30 μ.μ., διορ­γα­νώ­νουν οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο νησί
 • Κέρ­κυ­ρα, συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από την Οργά­νω­ση του ΚΚΕ στις 6.30 μ.μ. στην Ανουντσιάτα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο