Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλοι στα σημερινά συλλαλητήρια 🚩 Όλοι στην απεργία 24 Σεπτέμβρη

🚩 Ταξική, αγωνιστική απάντηση στο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο που επιτίθεται στις Συλλογικές Συμβάσεις και τη συνδικαλιστική δράση 🔻

🚩 Κινητοποιήσεις σήμερα σε Αθήνα (7 μ.μ., Προπύλαια), Θεσσαλονίκη (7.30 μ.μ., Αγαλμα Βενιζέλου) και πολλές ακόμα πόλεις  🔻

🔻 Με τα συλ­λα­λη­τή­ρια σήμε­ρα σε μια σει­ρά από πόλεις και απερ­γία σήμε­ρα Τρί­τη 24/9, συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις σε όλη τη χώρα οργα­νώ­νουν την απά­ντη­σή τους στο «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο, με το οποίο η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου να σαρώ­σει Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, μισθούς και συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες.🔻

🔻  Σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα, που όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα βρί­σκο­νταν σε ετοι­μό­τη­τα να κλι­μα­κώ­σουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους με απερ­γία τις μέρες που θα έρθει στη Βου­λή το νομο­σχέ­διο, μαζί με τη μάχη που συνε­χί­ζουν μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή για τα σημε­ρι­νά συλ­λα­λη­τή­ρια, οργα­νώ­νουν πλέ­ον την επι­τυ­χία της απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης, με συνε­λεύ­σεις, συσκέ­ψεις, εξορ­μή­σεις και περιο­δεί­ες στους χώρους δουλειάς.

🔻 Ηδη απερ­γία την ερχό­με­νη Τρί­τη έχουν απο­φα­σί­σει μια σει­ρά από Ομο­σπον­δί­ες και μεγά­λα Εργα­τι­κά Κέντρα, μετα­ξύ των οποί­ων το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας, το Εργα­τι­κό Κέντρο Πει­ραιά και το Εργα­τι­κό Κέντρο Πάτρας.

📍 Οι σημερινές κινητοποιήσεις📍 

Η αυλαία των κινη­το­ποι­ή­σε­ων ανοί­γει σήμε­ρα με τα συλ­λα­λη­τή­ρια στην Αθή­να, στις 7 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια, και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στις 7.30 μ.μ. στο Αγαλ­μα Βενιζέλου.

🔻 Κινη­το­ποι­ή­σεις, σήμε­ρα επί­σης, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε Χαλ­κί­δα (7 μ.μ., Αβά­ντων), Ηρά­κλειο (7 μ.μ., πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας), Ρέθυ­μνο (7 μ.μ., δημαρ­χείο), Βόλο (7 μ.μ., πλα­τεία Πανε­πι­στη­μί­ου), Καλα­μά­τα (7 μ.μ., πλα­τεία 23ης Μάρ­τη), Τρί­πο­λη (6.30 μ.μ., πλα­τεία Πετρι­νού), Κέρ­κυ­ρα (7 μ.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο), Πρέ­βε­ζα (8 μ.μ., Θεο­φά­νειος), Δρά­μα (7 μ.μ., κεντρι­κή πλα­τεία), Σέρ­ρες (7 μ.μ., πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας), Γιαν­νι­τσά (7.15 μ.μ., κέντρο), Βέροια (7 μ.μ., πλα­τεία Ωρο­λο­γί­ου), Εορ­δαία (7.30 μ.μ., κεντρι­κή πλα­τεία), Κατε­ρί­νη (6 μ.μ., Σιντρι­βά­νι — Πλα­τά­νι), Καβά­λα (7 μ.μ., πλα­τεία Καπνερ­γά­τη), Κοζά­νη (7.30 μ.μ., κεντρι­κή πλα­τεία), Νάου­σα (6.30 μ.μ., κέντρο), Πτο­λε­μα­ΐ­δα (7.30 μ.μ., κεντρι­κή πλα­τεία), Ξάν­θη (7 μ.μ., πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας), Αλε­ξαν­δρού­πο­λη (7 μ.μ., δημαρ­χείο), Χίο (6.30 μ.μ., είσο­δος Απλωταριάς).

🔻 Αύριο, Τετάρ­τη, θα γίνουν κινη­το­ποι­ή­σεις στη Λάρι­σα (7 μ.μ., κεντρι­κή πλα­τεία) και στην Καρ­δί­τσα (7 μ.μ., κεντρι­κή πλατεία).

  • Πούλ­μαν για τη σημε­ρι­νή συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ στα Προ­πύ­λαια θα αναχωρήσουν:
  • Από την Ελευ­σί­να, στις 5.30 μ.μ. από το δημο­τι­κό πάρκινγκ.
  • Από το Λαύ­ριο, στις 5 μ.μ. (μπρο­στά από τον ΟΤΕ).

Αποφάσεις για απεργία την ερχόμενη Τρίτη

Υλο­ποιώ­ντας τις απο­φά­σεις απερ­για­κής ετοι­μό­τη­τας που πήραν το προη­γού­με­νο διά­στη­μα δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, ήδη μια σει­ρά από Εργα­τι­κά Κέντρα και Ομο­σπον­δί­ες παίρ­νουν πλέ­ον απο­φά­σεις για απερ­γία στις 24/9.

Την κήρυ­ξη 24ωρης απερ­γί­ας για την ερχό­με­νη Τρί­τη απο­φά­σι­σαν ομό­φω­να σε συνε­δριά­σεις τους το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας και το Εργα­τι­κό Κέντρο Πειραιά.

«Δεν θα αφή­σου­με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ να παρέμ­βει ωμά στη δρά­ση και τη λει­τουρ­γία των σωμα­τεί­ων, στο δικαί­ω­μά μας στην απερ­γία», τονί­ζει το Εργα­τι­κό Κέντρο Πάτρας, προ­κη­ρύσ­σο­ντας απερ­γία την Τρί­τη 24/9 και καλώ­ντας σε συγκέ­ντρω­ση στις 10.30 π.μ. έξω από τα γρα­φεία του.

Από­φα­ση για απερ­γία στις 24/9 πήρε επί­σης το Εργα­τι­κό Κέντρο Εύβοιας.

Αντί­στοι­χες απερ­για­κές απο­φά­σεις για την ίδια μέρα έχουν πάρει ακό­μα το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, το Εργα­τι­κό Κέντρο Λάρι­σας και το Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσπρωτίας.

Το Εργα­τι­κό Κέντρο Σάμου καλεί στην απερ­γία και σε απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις στις 10 π.μ., έξω από τα γρα­φεία του στο Βαθύ, και στις 12 μ. στην πλ. Ευδή­λου, στην Ικαρία.

Απερ­γία στις 24/9 και συγκέ­ντρω­ση στις 10 π.μ. στον Αγ. Μηνά απο­φά­σι­σε το Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο Λευ­κά­δας — Βόνιτσας.

Να πρω­το­στα­τή­σουν στην επι­τυ­χία της απερ­γί­ας στις 24/9 και των συγκε­ντρώ­σε­ων καλεί τους εργα­ζό­με­νους στις Κατα­σκευ­ές η Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων. Δίπλα στις αντερ­γα­τι­κές δια­τά­ξεις του νομο­σχε­δί­ου, η Ομο­σπον­δία ξεσκε­πά­ζει και το ρόλο της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας την ανά­γκη να κατα­δι­κα­στεί από τους εργαζόμενους.

Απερ­γία στις 24/9 ενά­ντια στον «ανα­πτυ­ξια­κό» νόμο, που «δίνει γην και ύδωρ στους “επεν­δυ­τές” με παράλ­λη­λο τσά­κι­σμα στα ενα­πο­μεί­να­ντα εργα­τι­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα», προ­κη­ρύσ­σει η Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Φαρ­μα­κευ­τι­κών και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των (ΟΕΦΣΕΕ). Οπως σχο­λιά­ζει, μάλι­στα, ο εργο­δο­τι­κός φορέ­ας στον κλά­δο (ΣΦΕΕ) εξέ­φρα­σε ήδη την ικα­νο­ποί­η­σή του «για τα βήμα­τα που κάνει η κυβέρ­νη­ση στην ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας». Πρό­κει­ται για «βήμα­τα» που περι­λαμ­βά­νουν «μεγα­λύ­τε­ρο χτύ­πη­μα στις ΣΣΕ, στις εργα­σια­κές σχέ­σεις και στην ταξι­κή συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση των εργα­ζο­μέ­νων, ενι­σχύ­ο­ντας έτσι και τη θέση του ΣΦΕΕ να μην υπο­γρά­φει ΣΣΕ» και πρι­μο­δό­τη­ση των φαρ­μα­κο­βιο­μη­χά­νων «με 50 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από τα clawback».

Απερ­για­κές απο­φά­σεις για την Τρί­τη 24/9 έχουν πάρει ακό­μα η Ομο­σπον­δία Συν­δι­κά­των Μετα­φο­ρών Ελλά­δας (ΟΣΜΕ), η Ομο­σπον­δία Μισθω­τών Τύπου και Βιο­μη­χα­νί­ας Χάρ­του, η Ομο­σπον­δία Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας — Ιμα­τι­σμού — Δέρ­μα­τος (ΟΕΚΙΔΕ) και η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Λογι­στών (ΠΟΛ).

Αγωνιστικό κάλεσμα από ΟΒΣΑ, ΟΓΕ και ΜΑΣ

Το νομο­σχέ­διο, που «στο βωμό της ανά­πτυ­ξης των κερ­δών των μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων θυσιά­ζει εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα και μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων, ενώ δεν λέει κου­βέ­ντα για τα τερά­στια συσ­σω­ρευ­μέ­να χρέη και για τον καθη­με­ρι­νό Γολ­γο­θά που περ­νά­νε οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι μικρέ­μπο­ροι, οι βιο­τέ­χνες και επαγ­γελ­μα­τί­ες», καταγ­γέλ­λει η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ) και καλεί στο σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο στα Προ­πύ­λαια. «Δίνου­με μία πρώ­τη απά­ντη­ση στην επί­θε­ση της κυβέρ­νη­σης. Κλι­μα­κώ­νου­με τη δρά­ση μας, είμα­στε σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα για τη μέρα που θα κατα­τε­θεί το νομο­σχέ­διο στη Βου­λή», σημειώ­νει.Ο.Β.ΣΑ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Στα σημε­ρι­νά συλ­λα­λη­τή­ρια καλεί επί­σης η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ). «Το “ανα­πτυ­ξια­κό” πολυ­νο­μο­σχέ­διο της ΝΔ, βρί­σκο­ντας στρω­μέ­νο το έδα­φος από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, υλο­ποιεί ό,τι απαι­τούν ο ΣΕΒ και η ΕΕ, δίνει γην και ύδωρ στους “επεν­δυ­τές”», σημειώ­νει και προ­σθέ­τει: «Αυτή η νέα επί­θε­ση αφο­ρά κι εμάς τις γυναί­κες, που είμα­στε πρω­τα­θλή­τριες στην ανερ­γία και τις ευέ­λι­κτες εργα­σια­κές σχέ­σεις. Το νέο χτύ­πη­μα των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας αλλά και συνο­λι­κά όλο το νομι­κό αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο που προ­ώ­θη­σαν πρώ­ην και νυν κυβερ­νή­σεις, μας αφή­νει στο έλε­ος της εργο­δο­τι­κής βίας. Κι όσο κι αν προ­σχη­μα­τι­κά “δια­πι­στώ­νουν” τη βαρ­βα­ρό­τη­τα που αντι­με­τω­πί­ζει η εργα­ζό­με­νη μητέ­ρα, ξεδιά­ντρο­πα οι κυβερ­νή­σεις δίνουν αέρα στα πανιά των εργο­δο­τών για να μας κατα­δι­κά­ζουν στην “ευέ­λι­κτη” εργα­σία, χωρίς εργα­σια­κά, ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, με απου­σία μέτρων προ­στα­σί­ας της μητρό­τη­τας».ΟΓΕ ΠΑΜΕ 17 Σεπ 19 Η ΟΓΕ συμμετέχει μαζικά και δυναμικά στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώραΜΑΣ Μέτωπο Αγώνα ΣπουδαστώνΑπεργία Ενότητα ΑγώναςΚάλε­σμα στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους και τους φοι­τη­τές να πάρουν μέρος στα συλ­λα­λη­τή­ρια του ΠΑΜΕ απευ­θύ­νει το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ). «Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ξέρει ότι δεν έχει ξεμπερ­δέ­ψει με τους αγώ­νες μας! Ενο­χλεί­ται από τον οργα­νω­μέ­νο αγώ­να φοι­τη­τών, εργα­ζο­μέ­νων που διεκ­δι­κούν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους, κόντρα σε κυβέρ­νη­ση — κεφά­λαιο — ΕΕ», τονί­ζει.ΚΕΘΑ - Κίνηση για την Εθνική Άμυνα

Σε συμ­με­το­χή στα συλ­λα­λη­τή­ρια καλεί με ανα­κοί­νω­σή της η Κίνη­ση για την Εθνι­κή Άμυ­να (ΚΕΘΑ).

ΚΚΕ ΚΝΕ Ανατροπή!

Πρωτοβουλίες για την οργάνωση της απεργίας

Μπρο­στά στην απερ­γία, οργα­νώ­νο­νται οι εξής πρω­το­βου­λί­ες για την επι­τυ­χία της:

  • Σύσκε­ψη σωμα­τεί­ων και συν­δι­κα­λι­στών οργα­νώ­νουν αύριο, Τετάρ­τη, από κοι­νού συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις του Ηρα­κλεί­ου, στις 7 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο. Το κάλε­σμα απευ­θύ­νουν τα Σωμα­τεία Οικο­δό­μων, Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων, Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών, Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδιω­τι­κής Εκπαί­δευ­σης και η Ενω­ση Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ.
  • Σε σύσκε­ψη προ­χω­ρούν αύριο, Τετάρ­τη, στις 10.30 π.μ., τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ.
  • Ο Κερ­κυ­ραϊ­κός Σύν­δε­σμος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων καλεί σε Γενι­κή Συνέ­λευ­ση αύριο, Τετάρ­τη στις 7.30 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο.
  • Η Γραμ­μα­τεία Ρεθύ­μνου του ΠΑΜΕ καλεί σε σύσκε­ψη σωμα­τεί­ων και φορέ­ων αύριο, Τετάρ­τη, στις 7 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο.
  • Σωμα­τεία της Εύβοιας και της Βοιω­τί­ας προ­χω­ρούν σε εξορ­μή­σεις σήμε­ρα, Τρί­τη, σε μια σει­ρά από χώρους: Στις 4.45 π.μ. στους εργα­ζό­με­νους που φεύ­γουν με τα λεω­φο­ρεία για τα εργο­στά­σια, από το πάρ­κο στο Βούρ­κο στη Χαλ­κί­δα. Στη συνέ­χεια σε εργο­στά­σια της περιο­χής, σε σού­περ μάρ­κετ και εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα, στους εργα­ζό­με­νους του δήμου Χαλ­κι­δέ­ων, στην Περι­φέ­ρεια, στο Νοσο­κο­μείο Χαλ­κί­δας και άλλους χώρους του Δημοσίου.

Πλατιά συνδικαλιστική σύσκεψη στην Αττική

Με στό­χο την οργά­νω­ση και κλι­μά­κω­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ων ενά­ντια στην αντερ­γα­τι­κή επί­θε­ση, η Γραμ­μα­τεία Αττι­κής του ΠΑΜΕ καλεί σε σύσκε­ψη Ομο­σπον­διών, Εργα­τι­κών Κέντρων, Συν­δι­κά­των και συν­δι­κα­λι­στών, τη Δευ­τέ­ρα 30/9 στις 6.30 μ.μ., στο θέα­τρο «Διά­να» (Ιππο­κρά­τους 7, Αθή­να). Με ανα­κοί­νω­σή της απευ­θύ­νε­ται σε κάθε συν­δι­κά­το, σε κάθε τίμιο συν­δι­κα­λι­στή, καλώ­ντας «όλοι μαζί να μην αφή­σου­με την κυβέρ­νη­ση και τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους να βάλουν τα συν­δι­κά­τα και τους συν­δι­κα­λι­στι­κούς αγώ­νες στο γύψο».

  • Δεί­τε & 📍 902.gr ΠΑΜΕ  📌  Συλ­λα­λη­τή­ρια σήμε­ρα ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο — «σκού­πα»

 

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο