Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλοι στα συλλαλητήρια για το αντεργατικό πολυνομοσχέδιο !

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

📢  Σήμερα, τα συλλαλητήρια για το αντεργατικό πολυνομοσχέδιο
🚩 Στην Αθήνα στις 6.30 μμ., στην πλ. Κλαυθμώνος

🔻🔻

Με νέα συλ­λα­λη­τή­ρια σήμε­ρα, Πέμ­πτη 17 Οκτώ­βρη απα­ντούν Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα στο αντερ­γα­τι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο, με το οποίο η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου να επι­φέ­ρει νέο συντρι­πτι­κό πλήγ­μα στις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας και ειδι­κά στις κλα­δι­κές, ενώ ταυ­τό­χρο­να προ­ω­θεί δια­τά­ξεις για τον ασφυ­κτι­κό έλεγ­χο των Συν­δι­κά­των από την εργο­δο­σία και το κρά­τος, με ηλε­κτρο­νι­κό φακέ­λω­μα και χτύ­πη­μα των συλ­λο­γι­κών διαδικασιών.

Την Τρί­τη 15 Οκτώ­βρη, το ΠΑΜΕ έδω­σε συνέ­ντευ­ξη τύπου έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας σχε­τι­κά με τα ψέμα­τα της κυβέρ­νη­σης και την αλή­θεια για το πολυ­νο­μο­σχέ­διο που τσα­κί­ζει μισθούς, εργα­τι­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα και θέλει να βάλει τα Συν­δι­κά­τα στο γύψο.

Για το συλ­λα­λη­τή­ριο της Αθή­νας δρο­μο­λο­γού­νται πούλ­μαν από διά­φο­ρες περιο­χές (δια­βά­στε εδώ αναλυτικά). 

Κινη­το­ποι­ή­σεις που έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί μέχρι τώρα:

 • Αθή­να: Στις 6:30 μ.μ., στην πλα­τεία Κλαυθμώνος
 • Θεσ­σα­λο­νί­κη: Στις 7 μ.μ., στο Άγαλ­μα Βενιζέλου
 • Αγρί­νιο: Στις 7 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία
 • Αλε­ξαν­δρού­πο­λη: Στις 7 μ.μ., στο δημαρχείο
 • Βόλος: Στις 6:30 μ.μ., στην πλα­τεία Πανεπιστημίου
 • Γιάν­νε­να: Στις 7 μ.μ., μπρο­στά στο Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Γιαν­νι­τσά: Στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία ΕΠΟΝ
 • Δρά­μα: Στις 7 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία
 • Ζάκυν­θος: Στις 6.30 μ.μ., στην παλιά Νομαρχία
 • Ηρά­κλειο: Στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Ελευθερίας
 • Καβά­λα: Στις 6.30 μ.μ., στην πλα­τεία Καπνεργάτη
 • Κατε­ρί­νη: Στις 6:30 μ.μ., στο συντρι­βά­νι Πλατάνι
 • Κεφαλ­λο­νιά: Στις 6.30 μ.μ., στο Αργο­στό­λι στο Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Κιλ­κίς: Στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία Ειρήνης
 • Κοζά­νη: Στις 7.30 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία
 • Ξάν­θη: Στις 7. μ.μ. στην πλα­τεία Ελευθερίας
 • Πάτρα: Στις 6.30 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Σέρ­ρες: Στις 7:30 μ.μ., στην πλα­τεία Ελευθερίας
 • Τρί­κα­λα: Στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Ρήγα Φεραίου
 • Χαλ­κί­δα: Στις 6.30 μ.μ., στην πλα­τεία Αγοράς

 

Συλ­λα­λη­τή­ρια θα γίνουν επί­σης την Παρα­σκευή 18 Οκτώ­βρη


 • Καλα­μά­τα: Στις 6:30 μ.μ. στην  πλα­τεία 23ης Μαρτίου
 • Λάρι­σα: Στις 7 μ.μ. στην κεντρι­κή πλατεία
 • Λευ­κά­δα: Στις 7 μ.μ. στον Άγιο Μηνά

 

Οι Ομο­σπον­δί­ες, τα Εργα­τι­κά Κέντρα και τα Συν­δι­κά­τα που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ συνε­χί­ζουν με μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη, μαχη­τι­κό­τη­τα και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα τη δρά­ση ενά­ντια στο κατά­πτυ­στο νομο­σχέ­διο, διεκ­δι­κώ­ντας σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοιβής.

χωρίς τους εργάτες και τα συνδικάτα τους χωρίς το ΠΑΜΕ

«Πατά­με πάνω στις δυο απερ­για­κές μάχες 24 Σεπτέμ­βρη και 2 Οκτώ­βρη που πέτα­ξαν στα σκου­πί­δια τους σχε­δια­σμούς κυβέρ­νη­σης, εργο­δο­τών και της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ, που οι εργα­ζό­με­νοι ονό­μα­σαν συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία, να περά­σουν τα νέα αντερ­γα­τι­κά μέτρα χωρίς να κου­νη­θεί φύλ­λο» τονί­ζουν και προσθέτουν:

«Να πάρει τώρα πίσω η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ το νομοσχέδιο-“σκούπα” για τους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες. Την πολι­τι­κή που δίνει “γην και ύδωρ” στους επεν­δυ­τές και γκρε­μί­ζει όσα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα έμει­ναν όρθια με σκλη­ρό αγώ­να στην περί­ο­δο της κρί­σης, τσα­κί­ζο­ντας τα εργα­τι­κά, συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώματα.

πολιτική που δίνει γη & ύδωρ στους επενδυτές

 • Κυβέρ­νη­ση και εργο­δο­σία επι­διώ­κουν τον ορι­στι­κό εντα­φια­σμό των κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων, αφού για την επέ­κτα­σή τους απαι­τεί­ται “τεκ­μη­ρί­ω­ση των επι­πτώ­σε­ων στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα του κλά­δου”, που θα φέρει νέα συμπί­ε­ση των μισθών.
 • Ενι­σχύ­ουν εκ νέου τις ενώ­σεις προ­σώ­πων, που η σύμ­βα­ση που θα υπο­γρά­φουν θα υπε­ρι­σχύ­ει της Κλαδικής.
 • Ακό­μα και οι Τοπι­κές Κλα­δι­κές Συμ­βά­σεις θα υπε­ρι­σχύ­ουν ένα­ντι Κλα­δι­κών Συμ­βά­σε­ων, που θα συμπιέ­σουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τους ήδη άθλιους μισθούς.
 • Προ­ω­θούν το “ηλε­κτρο­νι­κό μητρώο” και την ηλε­κτρο­νι­κή ψηφο­φο­ρία για τις Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις και απεργίες.
 • Καταρ­γούν και το ελά­χι­στο δικαί­ω­μα για μονο­με­ρή προ­σφυ­γή στον ΟΜΕΔ.
 • Θεω­ρούν τον εργα­ζό­με­νο συνυ­πεύ­θυ­νο για τη μη κατα­βο­λή ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών από τον εργο­δό­τη, με απο­τέ­λε­σμα τη μη ανα­γνώ­ρι­ση των ενσήμων!
 • Υπο­νο­μεύ­ουν την πλη­ρω­μή της υπε­ρω­ρια­κής απα­σχό­λη­σης με το πλα­φόν 12% που βάζει δήθεν για κατα­πο­λέ­μη­ση της μερι­κής απα­σχό­λη­σης.
 • Ορί­ζουν τον υπουρ­γό Εργα­σί­ας ως “ανώ­τα­το άρχο­ντα”, για να παρεμ­βαί­νει όπο­τε αυτός νομί­ζει στα συν­δι­κα­λι­στι­κά μας δικαιώματα.

 

Παίρ­νο­ντας “φόρα” από τον απερ­γο­κτό­νο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και το αντερ­γα­τι­κό του πλαί­σιο νομί­ζουν ότι θα σαρώ­σουν τα πάντα.

 ⚠️ Προχωρούν παραπέρα με την ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης, αξιοποιώντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να χτυπήσουν ό,τι έχει απομείνει από τα ασφαλιστικά — συνταξιοδοτικά δικαιώματα

logo ΠΑΜΕ

🚩 Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να ξεπερ­νώ­ντας τα εμπό­δια της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ, που έκα­νε ό,τι μπο­ρού­σε για υπάρ­ξει σιγή νεκρο­τα­φεί­ου απέ­να­ντι στο νομο­σχέ­διο της ΝΔ, ξοφλώ­ντας με αυτόν τον τρό­πο τις δεσμεύ­σεις της απέ­να­ντι στον ΣΕΒ και τις άλλες εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις για στή­ρι­ξη των μέτρων, σπέρ­νο­ντας σύγ­χυ­ση και μοιρολατρία.

🚩  Με το σύν­θη­μα “Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα! Διεκ­δι­κού­με σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, ζωή με δικαιώ­μα­τα” δίνου­με τη μάχη της ενη­μέ­ρω­σης μέσα σε κάθε κλά­δο και χώρο δου­λειάς, δυνα­μώ­νου­με το μαζι­κό και ενω­τι­κό ρεύ­μα αντί­στα­σης στην αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση της κυβέρ­νη­σης και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

🚩 Καλού­με όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να πάρουν όλα τα μέτρα για να είναι το συλ­λα­λη­τή­ριο μαζι­κό, δυναμικό».

Στις κινη­το­ποι­ή­σεις καλούν μετα­ξύ άλλων, το Εργα­τι­κό Κέντρο Πάτρας, το Εργα­τι­κό Κέντρο Λάρι­σας, το Εργα­τι­κό Κέντρο Λευ­κά­δας — Βόνι­τσας, το Εργα­τι­κό Κέντρο Κεφα­λο­νιάς — Ιθά­κης, το Εργα­τι­κό Κέντρο Ζακύν­θου, το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου — Αν. Αττι­κής.

Επί­σης,  η Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων, η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αθή­νας, η Ομο­σπον­δία Τύπου — Χάρ­του, η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Λογι­στών, η Κίνη­ση Από­στρα­των Αστυ­νο­μι­κών η ΟΓΕ, η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Προ­σω­πι­κού Οργα­νι­σμών Κοι­νω­νι­κής Πολι­τι­κής, η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων Υπουρ­γεί­ου Γεωρ­γί­ας (ΠΟΣΕΥΓ), η Κίνη­ση για την Εθνι­κή Αμυνα. 

Τα ναυ­τερ­γα­τι­κά Σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ, το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Αθή­νας, ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, η Ένω­ση Λογι­στών Ελεγ­κτών Περι­φέ­ρειας Αττι­κής (ΕΛΕΠΑ), το Συν­δι­κά­το Τύπου — Χάρ­του, οι Σύλ­λο­γοι Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Βύρω­να — Και­σα­ρια­νής — Παγκρα­τί­ου «Ρόζα Ιμβριώ­τη» και Ν. Ιωνί­ας — Ηρα­κλεί­ου — Μετα­μόρ­φω­σης — Λυκό­βρυ­σης «Γ. Σεφέ­ρης», ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ και Δημο­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να Ανα­πή­ρων (ΣΕΑΑΝ), ο Σύν­δε­σμος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αθή­νας, ο Σύλ­λο­γος Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων — Επαγ­γελ­μα­τιών και Εμπό­ρων δήμου Αθή­νας, το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Μαγνη­σί­ας «Μήτσος Παπα­ρή­γας», η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση  Ηλιού­πο­λης, ο Σύλ­λο­γος Αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων-Επαγ­γελ­μα­τιών Βιο­τε­χνών και Εμπό­ρων Και­σα­ρια­νής, ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Υπουρ­γεί­ου Γεωρ­γί­ας Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης.


Η Κίνη­ση Από­στρα­των Αστυ­νο­μι­κών καλεί όλους τους από­στρα­τους να συμ­με­τά­σχουν την Πέμ­πτη 17 Οκτώ­βρη και ώρα 18:30 στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος στην Αθή­να στην κινη­το­ποί­η­ση που διορ­γα­νώ­νουν Συν­δι­κά­τα και Ομο­σπον­δί­ες εργα­ζο­μέ­νων ενά­ντια στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης, με το οποίο τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων γίνο­νται βορ­ρά στην αδη­φά­γο ανά­πτυ­ξη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο